Finansförbundets åsikt om anställningsvillkor

Anställdas rättigheter i arbetslivet bygger på tre delar: arbetsrättsliga lagar, kollektivavtal och det individuella anställningsavtalet.

Finansförbundet tycker att:

 • Alla medlemmar ska omfattas av kollektivavtal.
 • Arbetsmarknadens parter ska utgöra de centrala och självklara initiativtagarna i arbetet med arbetsvillkor.
 • Kollektivavtalen ska ge möjlighet för medlemmar att inom givna ramar träffa överenskommelser med arbetsgivaren om anpassade anställningsvillkor utifrån sina behov.
 • Arbetsgivaren ska organisera arbetet så att medlemmen kan påverka den egna arbetssituationen.
 • Tillsvidareanställning ska vara den huvudsakliga anställningsformen.
 • Heltidsanställning ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för medlemmen.
 • Villkoren i kollektivavtalen ska förbättras i takt med utvecklingen i samhället och branschen.
 • Varje medlem ska ha inflytande över sina anställningsvillkor, till exempel kunna påverka arbetstidens förläggning.

Varför är det viktigt?

Den svenska modellen utgör grunden för svensk arbetsmarknad. Goda villkor överallt för alla medlemmar uppnås bäst genom att starka parter på arbetsmarknaden tar gemensamt ansvar genom kollektivavtalen. Goda arbetsvillkor skapar möjligheter för lönsamma företag i branschen och hållbar ekonomisk tillväxt. Arbetsvillkoren utvecklas genom en god, hållbar dialog på central och lokal nivå i förbundet och i företagen. Så skapas störst och bäst förutsättningar för bästa möjliga villkor i branschen.

Kollektivavtalen ska komplettera lagarna, säkerställa villkoren och vara anpassade till både branschen och företagen. Kollektivavtalen innehåller regler som ofta innebär förbättringar jämfört med lagen, som till exempel utfyllnad av lön vid föräldraledighet och sjukdom, stora möjligheter att påverka arbetstiden, längre semester och övertidsersättning. De arbetsrättsliga lagarna och kollektivavtalen ska följas av båda parter. Ett ömsesidigt förtroende mellan parterna skapar förutsättning för samarbete och överenskommelser om bättre villkor för medlemmarna.

Idag har Finansförbundet medlemmar på företag som saknar kollektivavtal. Alla medlemmar är därför inte garanterade de förmåner som ett kollektivavtal ger. Kollektivavtal behövs för att säkerställa villkoren för medarbetarna och undvika konkurrensfördelar genom dumpade villkor. Vår uppfattning är att alla medarbetare ska omfattas av kollektivavtal.

Villkoren i kollektivavtalen kan utvecklas i det individuella anställningsavtalet. På så sätt kan medlemmen få både trygga ramar och utrymme för egna initiativ som kan förbättra balansen i livet. Heltid ska alltid vara en rättighet och deltid en möjlighet för den som själv vill minska sin arbetstid.

Tillsvidareanställning ska vara den huvudsakliga anställningsformen. Det är en viktig del i medlemmens trygghet och bidrar även till kontinuiteten i företagen. Tillsvidareanställning ger bättre förutsättningar att delta i företagens långsiktiga utveckling och av anställningsvillkorens utveckling.

För att möta det framtida arbetslivet och utvecklingen i samhället behöver kollektivavtalen kontinuerligt förbättras och utvecklas.

Facket för dig i finans­bran­schen

 • Kan branschen du jobbar i
 • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Karriärtjänster
 • Personlig rådgivning
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Partipolitiskt obunden
 • Seminarier och föreläsningar