Regionstyrelsens uppdrag

Tillsammans med övriga ledamöter är du ansvarig för Finansförbundets verksamhet i hela regionen. Det omfattar alla medlemmar, oavsett om de studerar, arbetar, är arbetslösa eller pensionärer.

Ert gemensamma uppdrag

I regionen arbetar ni över företagsgränserna. Styrelsen ska bestå av minst fem ledamöter och ert uppdrag är att:

  • profilera Finansförbundet och marknadsföra förbundets verksamhet,
  • verksamhetsplanera och ansvara för tilldelad budget,
  • arrangera aktiviteter och facklig utbildning för medlemmar och förtroendevalda som gör det möjligt att träffas över företagsgränserna och utbyta erfarenheter,
  • genomföra uppgifter på uppdrag av förbundsstyrelsen,
  • årligen arrangera årsmöte,
  • delta i utbildnings- och planeringsaktiviteter för regionerna.

Så fördelar ni arbetet

  • Arbets- och uppdragsfördelning beslutas av styrelsen.
  • Ordföranden har ett övergripande ansvar för samordning, kompetensutveckling och att lagarbetet fungerar i styrelsen.

Förutsättningar för uppdraget

Som ledamot i regionstyrelsen behöver du ha goda ledaregenskaper och känsla för lagarbete. Ta tillvara alla representanters intresse och kunskap i fördelningen av styrelsens arbetsuppgifter. Ledamöter har rätt till tjänstledighet utan lön för uppdraget. Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt andra ersättningar betalas av Finansförbundet.

Nya kunskaper och kontakter

Årligen genomförs nätverksträffar/utbildningar med verksamhetsplanering med regionstyrelserna. Delta i kurser, konferenser, seminarier och andra aktiviteter där du kan skapa nätverk och få erfarenhetsutbyte. Det ger ökad kunskap, nya kontaktvägar och inte minst inspiration i arbetet.