Finansförbundets arbetsmiljöpolicy

Vi mår bra och känner tillfredsställelse när:

  • vi har en arbetsmiljö som i alla delar är hälsosam
  • vi har arbetsuppgifter som skapar arbetsglädje, möjligheter och utveckling
  • vi arbetar i en miljö som stimulerar kreativitet och nytänkande
  • vi har en arbetstid och en arbetsorganisation som tar hänsyn till individen och där individen ges möjlighet till egen påverkan
  • vi har en arbetssituation som ger utrymme för sociala relationer, lärande och reflektion
  • vi har en trygg och säker arbetsplats

Finansförbundet arbetar för:

Det ska vara balans mellan den tid vi lägger ner på arbetet, vår fritid samt möjlighet till vila och sömn. Både arbetstidens längd och förläggning ska vara anpassad till individens behov och förutsättningar i olika livssituationer. Arbetsbelastningen ska vara rimlig så att det finns utrymme för lärande och reflektion. Kraven på individen ska svara mot var och ens förutsättningar.

Vi ska ha en arbetssituation i företaget som är individuellt anpassad. Samarbetet på arbetsplatsen ska präglas av respekt och förståelse för varandra, där alla tar ett gemensamt ansvar för helheten. Sociala nätverk ska vara väl utvecklade och ha stor betydelse för att skapa trivsel och trygghet. Vi ska samverka, bry oss om varandra och hjälpas åt också när det uppstår problem och kriser.

Arbetsorganisationen ska vara utformad i samverkan med de anställda och ta hänsyn till individens behov av omväxling, utveckling och inflytande över den egna arbetssituationen. En förtroendefull dialog ska föras mellan chefer och medarbetare. De anställda ska ha insyn i och möjlighet att påverka företagets långsiktiga planering och vara delaktiga i allt förändringsarbete.

Genom information och utbildning ska de anställda ges insikter som främjar och bevarar hälsan. De anställda ska erbjudas friskvårdsaktiviteter.

De anställda ska känna att deras arbetsplats är trygg och säker. Förebyggande åtgärder ska fortlöpande utvecklas för att undvika att någon utsätts för risker.

Vid rån, hot, våld eller ohälsa ska det finnas en väl fungerande företagshälsovård, ett gott försäkringsskydd, en snabb och kompetent arbetsskadehandläggning, samt en effektiv arbetslivsinriktad rehabilitering.

Den tekniska utrustningen och verksamheten på arbetsplatsen ska vara utformad utifrån människans villkor och förutsättningar. Arbetsplatsen ska vara ergonomiskt riktigt anpassad med hänsyn till individen.

Vi ska ha en kreativ arbetsmiljö med utrymme för kontinuerlig kompetensutveckling. Individens ställning på arbetsmarknaden ska vara stark och företagens konkurrenskraft god. Individen växer med arbetsuppgifter som ger arbetsglädje, utmaningar och stimulans. Klimatet på arbetsplatsen ska vara öppet och stimulera till kreativitet och nytänkande.

Arbetsmiljöfrågorna ska vara en integrerad del av företagets verksamhet med mätbara mål. I det dagliga arbetet ska det vara naturligt för både anställda och arbetsgivare att tänka på hur arbetsmiljön påverkar förutsättningarna för ett uthålligt arbetsliv för alla. Ett fortlöpande systematiskt arbetsmiljöarbete och en väl fungerande företagshälsovård säkrar det långsiktiga arbetsmiljöperspektivet.