Finansförbundets åsikt om den finansiella sektorn

Banker och finansföretag är en viktig del av samhällets grundläggande infrastruktur. Den finansiella sektorn möjliggör finansiella transaktioner och överföringar mellan konsumenter och investerare och bidrar till positiv samhällsekonomisk utveckling. Medarbetare, kunder och ägare utgör finansbransch

Finansförbundet tycker att:

 • Kontinuerlig kompetensutveckling av medarbetarna är en nyckelfaktor för att säkerställa konkurrenskraften för det enskilda företaget.
 • Fackliga organisationer ska ges möjlighet till kontinuerligt inflytande i omställningsprocesserna i företagen och bjudas in tidigt i diskussionen.
 • Risk- och konsekvensanalyser av eventuella rationaliseringar ska upprättas. Ett viktigt inslag i beslutsunderlaget är hur företagen tar ansvar för de medarbetare som berörs.
 • Finansförbundet ska ha inflytande och möjlighet att påverka myndighetsbeslut i samband med utformandet av reglering samt implementering av regelverk som berör den finansiella sektorn.
 • Medarbetare som rapporterar om eventuella oegentligheter (visselblåsare) får under inga omständigheter drabbas av repressalier.

Varför är det viktigt?

Finansbranschen utgör en viktig stomme i samhället. Den möjliggör investeringar och finansiering för enskilda och företag. Lönsamma företag i finanssektorn bidrar till den ekonomiska stabiliteten i samhället.

Fackföreningar har en viktig roll i utvecklingen av finansbranschen. Genom central och lokal påverkan, medbestämmande, samverkan, opinionsbildning och annat påverkar Finansförbundet utvecklingen i finanssektorn och villkoren för de som verkar i den.

Finansbranschen är föremål för en snabb strukturomvandling. Digitalisering och automatisering i kombination med att kunder efterfrågar nya produkter och tjänster förändrar branschen. Digitaliseringen medför att det ständigt tillkommer nya aktörer på marknaden. Förändringen av branschen kan bidra till ökad kundnöjdhet när kunder får tillgång till nya produkter och tjänster, anpassade efter deras specifika behov. För att lyckas med denna omställning är tillgången till kvalificerad personal en nyckelfaktor. Nordiska finansföretag har mycket att vinna på att konkurrera med kunskap och kunniga medarbetare, istället för lägre löner. Ny och fördjupad kompetens kommer att efterfrågas i framtiden vilket kräver ständigt uppdaterade kunskaper hos medarbetarna. Kunniga medarbetare är finansföretagens viktigaste resurs och rätt kompetens är nödvändigt för att möta konkurrensen i finanssektorn.

Det är viktigt att Finansförbundet tidigt involveras i omställningsprocesserna och att risk- och konsekvensanalyser upprättas där medarbetarperspektivet tydligt tas i beaktande. Det behöver inte vara den bästa långsiktiga lösningen att välja att flytta verksamheter utan företagen bör i stället satsa på kompetensutveckling och effektivisering. Om finansföretag beslutar att flytta delar av sin verksamhet utomlands är en viktig del av beslutsunderlaget hur medarbetarna vars arbetsuppgifter flyttas hanteras. Vid flytt av verksamhet till externt företag bör en bedömning ske hur kvarvarande verksamhet på sikt påverkas av att kompetens lämnar företaget. Hanteringen av de medarbetare som då följer med verksamheten liksom av kvarvarande personal är även här av stor vikt.

Finansförbundet vill se en integrerad finansmarknad med harmoniserade regelverk och tillsynsmekanismer, gemensamma för hela EU – och på sikt globalt. Implementering av direktiv bör ske på liknande sätt i de olika länderna så att konkurrensen inte snedvrids. Det ska inte vara möjligt att välja sätes- eller produktionsland för att undvika kontroll eller konkurrera med lägre kostnader. Branschen gynnas av sund konkurrens mellan svenska och utländska finansföretag.

Fackliga organisationer ska ges möjlighet till inflytande för att säkerställa ett medarbetarperspektiv i samband med utformandet av både reglering och implementering i det enskilda landet.

Medarbetare som rapporterar om eventuella oegentligheter, så kallade visselblåsare, får under inga omständigheter drabbas av repressalier av något slag.

Finansmarknadsreglering ska inte heller innebära irrelevanta ingrepp i arbetsmarknadsparternas ansvarsområden, varken direkt eller indirekt.

Reviderad av förbundsstyrelsen: november 2020.

Facket för dig i finans­bran­schen

 • Kan branschen du jobbar i
 • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Karriärtjänster
 • Personlig rådgivning
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Partipolitiskt obunden
 • Seminarier och föreläsningar