Vad är sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som gör att den som blir utsatt känner sig illa till mods eller kränkt. 

Begreppet är svårdefinierat. Inom EU används följande definition:

"...någon form av oönskad, muntlig, icke muntlig eller fysiskt uppförande av sexuell natur inträffar med syfte eller effekten att kränka en persons värdighet, särskilt i ett sammanhang som upplevs skrämmande, fientligt, förnedrande, förödmjukande eller stötande" 

Numhauser-Henning & Laulom, 2012 (översatt till svenska)

Exempel på sexuella trakasserier

 • Verbala kommentarer och skämt.
 • Sexualiserad jargong eller ett sexualiserat språkbruk, blickar och gester.
 • Nedsättande kommentarer om beteende, utseende eller klädsel. 
 • Kränkande och sexuellt material i digital eller fysisk form.
 • Oönskad beröring, tafsande, kramar, massage och liknande.
 • Erbjudanden om belöningar såsom bonusar, löneökning, befordran.
 • Sexuella hot - dra in rättigheter eller på olika sätt göra livet svårt för den utsatta. 

Upplevelsen av utsatthet avgör

Enligt lagen är det den som känner sig utsatt som avgör om handlingen eller beteendet är kränkande. Upplevelsen av ett ovälkommet beteende avgör att det inte ska få förekomma.

Den som trakasserar måste förstå

Den som trakasserar dig måste dock inse att hens beteende eller handling är kränkande. Enligt lagen måste den som har blivit utsatt göra klart för personen ifråga att hens beteende är kränkande. Det kan göras till exempel muntligt eller med e-post. 

Uppenbar oönskad handling undantag

Om det är uppenbart att en handling är oönskad och kränkande är den utsatta inte skyldig att upplysa den som trakasserar. Så är det alltid vid grövre sexuella handlingar. Det kan också gälla när någon till exempel ropar kränkande könsord. 

Relaterat till könsdiskriminering

Sexuella trakasserier har en tydlig genusdimension och kan därför förstås som ett uttryck för könsdiskriminering.

 • Förlöjligande generaliseringar av typiskt "kvinnliga" eller "manliga" egenskaper.
 • Nedsättande kommentarer eller skämt med anknytning till kvinnor eller män som grupp.
 • Trakasserierna kan också visa sig i form av härskartekniker som att avbryta, osynliggöra och undanhålla information.

Facket för dig i finans­bran­schen

 • Kan branschen du jobbar i
 • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Karriärtjänster
 • Personlig rådgivning
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Partipolitiskt obunden
 • Seminarier och föreläsningar