Finansförbundets åsikt om trygghet i arbetslivet

Trygghet i arbetslivet handlar om att individen ska känna sig trygg i vardagen. Det innefattar en trygg anställning, väl utvecklade trygghetssystem för den som blir förälder, sjuk eller arbetslös och en bra och jämställd pension.

Finansförbundet tycker att:

 • Sjukförsäkringens takbelopp ska höjas till 10 prisbasbelopp.
 • Taket i a-kassan ska höjas och a-kassans tak ska följa inkomstutvecklingen.
 • Regelverket rörande a-kassan ska utformas så att man ”landar mjukt” vid arbetslöshet.
 • Den arbetssökande ska ges rätt att begränsa sökområdet geografiskt och kompetensmässigt under de 180 första dagarna av arbetslöshet.
 • Sjukförsäkringens regelverk ska vara utformat så att sjuka inte tvingas ut på arbetsmarknaden när de istället behöver fortsatt rehabilitering och sjukskrivning för att underlätta ett tillfrisknande. Bedömningen av sjukskrivnas arbetsförmåga ska prövas mot riktiga arbeten, inte fiktiva.
 • Socialförsäkringsbalkens regler om arbetsskada ska förändras och förtydligas så att domstolarnas tillämpning blir könsneutral.
 • Tillsvidareanställning ska vara den huvudsakliga anställningsformen.
 • Pensionssystemet bör reformeras för att motverka att inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor lever vidare och förstärks även efter arbetslivet.
 • Tjänstepensionssystemet ska förvaltas och utvecklas av arbetsmarknadens parter utan politisk inblandning.

Varför är det viktigt?

En stabil sjukförsäkring ska garantera att individen får en rimlig försörjning även när denne är sjuk. Den måste också erbjuda många ingångar som gör det möjligt att återgå till arbetsliv och egen försörjning, vilket ställer krav både på inkomsttrygghet och aktiv rehabilitering. Personer som drabbas av sjukdom ska ha en sådan ersättning att de kan ägna sin tid och kraft åt rehabilitering och återgång till arbetslivet utan att behöva fundera på att byta bostad eller andra åtaganden under perioder av sjukdom.

Sjukförsäkringen behöver ha både en rimlig ersättningsnivå och ett högt inkomsttak som omfattar större delen av befolkningen och fler anställda i finansbranschen. En tydlig ansvarsfördelning mellan arbetsgivare, statliga myndigheter, kommuner och landsting är en förutsättning för en framgångsrik rehabilitering.

Försäkringskassan ska endast i undantagsfall kunna överpröva läkares bedömning av patienternas arbetsförmåga. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen måste utgå från samma definitioner och bedömningsmallar: människor som av Arbetsförmedlingen bedöms som för sjuka att arbeta ska inte nekas sjukpenning av Försäkringskassan. Bedömningen av sjukskrivnas arbetsförmåga ska prövas mot riktiga arbeten, inte fiktiva.

Undersökningar visar att kvinnors arbetsskador än i dag bedöms på ett mer restriktivt sätt än männens. Socialförsäkringsbalkens regler om arbetsskada behöver ses över för att säkerställa att kvinnors arbetsskador bedöms på samma villkor som männens.

Arbetslöshetsförsäkringen ger inkomsttrygghet vid arbetslöshet. För att försäkringen inte ska undermineras är det viktigt att det huvudsakliga finansieringsansvaret ligger på staten och inte de fackliga organisationerna. Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring, det vill säga en bro mellan två anställningar. Regelverket rörande a-kassan ska utformas så att man ”landar mjukt” vid arbetslöshet och ges stora möjligheter att vidmakthålla och utveckla sitt arbetsmarknadsvärde och sin anställningsbarhet. Den arbetssökande ska ges rätt att begränsa sökområdet geografiskt och kompetensmässigt under de 180 första dagarna av sin arbetslöshet. Arbetsgivaren har ett stort ansvar att hjälpa personalen att hitta nytt jobb när verksamheter dras ner eller upphör.

A-kassan ska ge samma inkomsttrygghet för alla över tid och bör därför indexregleras mot den allmänna inkomstutvecklingen. 

Ett livslångt lärande medför en trygghet i arbetslivet. Digitaliseringen och globaliseringen förändrar arbetsmarknaden. De statliga och partsgemensamma trygghetssystemen måste förändras och utvecklas i samma takt.

Tjänstepensionen är en del av det svenska kollektivavtalssystemet och ska förvaltas och utvecklas av arbetsmarknadens parter utan politisk inblandning. Pensionssystemet bör reformeras för att motverka att inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor lever vidare och förstärks även efter arbetslivet.

För att kunna planera sin ekonomi och beviljas lån är en trygg anställning ett måste. I finansbranschen ska tillsvidareanställning vara den huvudsakliga anställningsformen.

Facket för dig i finans­bran­schen

 • Kan branschen du jobbar i
 • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Karriärtjänster
 • Personlig rådgivning
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Partipolitiskt obunden
 • Seminarier och föreläsningar