Distansarbete - här för att stanna?

Att ha möjligheten att arbeta på distans kan främja både den fysiska arbetsmiljön och balansen mellan fritid och arbete. Men vem har rätt att arbeta hemifrån – och är det något du kan begära?

Finansförbundets rapport Stressrapporten visar tydligt att många av förbundets medlemmar trivs att arbeta hemifrån.  

Sex av tio som svarade på undersökningen arbetar i någon mån på distans. På frågan hur distansarbetet har påverkat den fysiska arbetsmiljön svarar var tredje att den fysiska arbetsmiljön är bättre vid hemarbete än på arbetsplatsen. 

– Vår rapport visar att många medlemmar trivs att arbeta hemifrån, säger Karin Jungerhem, ombudsman på Finansförbundet. Svaren visar att många upplever en bättre fysisk arbetsmiljö hemma. Du kan arbeta mer ostört samtidigt som det främjar balansen mellan fritid och arbetstid. För många blir vardagen mer flexibel, till exempel för de med småbarn eller långa resor till och från arbetsplatsen. Sen har inte alla möjligheten att arbeta hemifrån, delvis på grund av de tekniska systemen bankerna har. Vi vet också att en del inte trivs med att arbeta hemifrån. Många saknar den sociala kontakten till kollegor. Men vi ser positivt på att arbetsgivarna möjliggör hemarbete för anställda som trivs med det och där det underlättar vardagen.  

Upp till arbetsgivaren  

Det är upp till arbetsgivaren att, tillsammans med facket, ta fram policys och riktlinjer i frågan om hem- och distansarbete. Du som anställd kan med andra ord inte kräva möjlighet till distansarbete.  

– Du kan ta upp dialogen med arbetsgivaren eller med arbetsmiljöombudet, men arbetsgivaren har rätt att säga nej. Däremot ser vi i dag att många arbetsgivare erbjuder möjligheten. Vill du vara en attraktiv arbetsgivare och locka till dig de bästa talangerna behöver du erbjuda flexibilitet, säger Karin. 

Inställningen har förändrats 

Linda Weidenstedt är forskare på Näringslivets forskningsinstitut Ratio. Tidigare i år presenterades en rapport om forskningsläget kring hem- och distansarbete. Enligt Linda har inställningen till distansarbetet hos arbetsgivare förändrats efter pandemin.  

– Dels har arbetsgivare insett att det kan fungera bra med distansarbete – kanske bättre än de trodde – och då främst rent tekniskt, säger Linda. Å andra sidan är arbetsgivare, i mycket större utsträckning än anställda, skeptiska till distansarbete. Anledningen är att många upplever att det är svårt att veta hur medarbetarna mår och vilka behov dem har. Hos vissa är det ett kontrollbehov som inte tillfredsställs, men hos många är det genuin oro över medarbetarnas välmående. 

Ratios forskning visar att en fördel med distansarbete är att det möjliggör rekrytering ur en större pool av potentiella anställda. Om det inte spelar någon roll var man bor är chansen till en bättre matchning större.  

– För det andra är arbetsgivare medvetna om att välmående medarbetare presterar bättre, säger Linda. Om distansarbete möjliggör en bättre balans mellan arbets- och privatliv, och medarbetarna mår bättre av det, så ger det också utdelning på jobbet. För det tredje är den ekonomiska vinsten av förminskade arbetsytor inte att underskatta.    

Är distansarbete något vi ska vänja oss vid?  

– Generellt kommer trenden bestå, även om den inte kommer hålla samma nivåer som under pandemitiden. Företag behöver vara snabba på fötterna och hitta flexibla lösningar. I vissa yrken, som till exempel IT, är distansarbete en konkurrensfråga. Men man ska vara medveten om att det bara är ett begränsat antal yrken som av praktiska skäl har möjlighet att jobba på distans. Att hela arbetsmarknaden blir en distansarbetsplats, det kommer inte att hända, säger Linda.

Rela­te­rade länkar

Hög arbets­be­last­ning på jobbet? Så här säger reglerna - och det här kan du själv påverka. Åtta av tio av de medlemmar som deltog i stress­rap­porten och upplever stress på arbets­platsen anger att orsaken är hög arbets­be­last­ning.
Rätt åtgärder när arbetsbelastningen är för hög
Har arbetsbelastningen på jobbet varit för hög under allt för lång tid? Få koll på vilket stöd du kan få av din arbetsgivare – och av facket. 
När orken tar slut

Medlemskap hos oss

  • Personlig rådgivning
  • Inkomstförsäkring
  • En plattform att engagera dig
  • Förmånliga rabatter
  • Unik branschspecifik lönestatistik
  • Person- och sakförsäkringar
  • Förmånliga bo- och medlemslån