Arbetsmiljöombud - ditt uppdrag

Som arbetsmiljöombud företräder du dina kollegor i arbetsmiljöfrågor. Vad innebär det?

Du samverkar och bevakar

Som arbetsmiljöombud samverkar du löpande med arbetsgivare, förtroendevalda och/eller klubbstyrelsen. Du bevakar att arbetsgivaren uppfyller sina skyldigheter enligt § 2 arbetsmiljöavtalet, reglerna i arbetsmiljölagen och relevanta föreskrifter, samt att det finns ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete.

Du deltar i arbetsmiljöronder

Arbetsmiljöronder är till för skydd mot ohälsa och olycksfall utifrån fysiska, organisatoriska och sociala faktorer. Fysiska risker kan vara faktorer inom till exempel arbetsplatsen utformning, hot och våld. Organisatoriska såsom arbetsorganisation och sociala risker som påverkar vår psykiska hälsa kan vara – stress, konflikter, kränkningar, diskriminering och så vidare.

Riskbedömningar och framtagande av handlingsplaner

Du deltar aktivt i riskbedömningar och upprättandet av handlingsplaner, för att åtgärda framkomna risker som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Andra arbetsmiljöfrågor

Du deltar vid andra relevanta arbetsmiljöfrågor som till exempel planering vid införandet av ny teknik, arbetsorganisation och processer/arbetssätt, nya/förändrade lokaler, utbildning, arbetstid med mera.

Rehabiliteringsärenden

Du deltar i rehabiliteringsärenden och bevakar att det finns en organisation hos arbetsgivaren för anpassning och återgång till arbete. Du medverkar i arbetsskadeanmälan och utredning av orsaken.

Samordnande arbetsmiljöombud - vad innebär det?

Du företräder dina kollegor i arbetsmiljöfrågor. Om det
finns fler än ett arbetsmiljöombud inom företaget ska klubben utse ett av dem till samordnande arbetsmiljöombud. Uppgift är att samordna ombudens verksamhet. I övrigt har du samma uppgifter, rättigheter och skyldigheter som arbetsmiljöombudet.

Specifika uppgifter

  • Samordna arbetsmiljöombudens verksamhet.
  • Ingå i övergripande arbetsmiljöforum.
  • Överklaga beslut till till exempel arbetsmiljöverket.
  • Lyfta frågor som berör fler än ett arbetsmiljöområde
    (skyddsområde).
  • Ta fram utbildningsplaner för arbetsmiljöombuden.

Det kan finnas lokala överenskommelser som skiljer sig från ovan nämnda uppgifter.

Film om arbetsmiljöombudets uppdrag

Se denna korta film om ditt uppdrag: