Vad är diskriminering?

Diskriminering kan innebära att du bli utsatt för sexuella kränkningar eller att du blir orättvist behandlad på jobbet.

Exempel på diskriminering

 • Arbetsgivaren väljer bort att kalla en arbetssökande till intervju för att  hen har ett utländskt klingande namn. 
 • En anställd har lägre lön än en kollega med samma eller likvärdigt arbete och det har samband med kön. 
 • En chef eller kollega gör ovälkomna sexuella närmanden. 
 • En praktikant på arbetsplatsen blir hånad för att hen bär huvudduk.
 • En arbetsgivare avbryter en provanställning när den anställda berättar att hen är gravid. 

Enkelt uttryckt kan man säga att diskriminering innebär att någon missgynnas eller kränks. Händelsen eller situationen ska ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen.

DO förklarar vad diskriminering är, kortfilm

Sju diskrimineringsgrunder

 • Kön 
 • Könsidentitet eller könsuttryck 
 • Etnisk tillhörighet 
 • Religion eller annan trosuppfattning 
 • Funktionsnedsättning 
 • Sexuell läggning 
 • Ålder 

Diskri­mi­ne­ring kan vara direkt eller indi­rekt

Att bli diskriminerad innebär enligt diskrimineringslagen att en person missgynnas eller kränks genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation. Det ska finnas ett samband mellan missgynnandet och någon eller några av de sju diskrimineringsgrunderna. 

Bris­tande till­gäng­lighet 

En person med funktionsnedsättning missgynnas för att arbetsgivaren inte gjort skäliga anpassningar av arbetsplatsen. 

Trakas­se­rier 

Ett agerande som kränker en persons värdighet. För att omfattas av diskrimineringslagen måste det kränkande agerandet ha samband med någon eller några av de sju diskrimineringsgrunderna. 

Sexu­ella trakas­se­rier 

Den främsta skillnaden mellan trakasserier och sexuella trakasserier är att trakasserierna tar sig sexuella uttryck som till exempel att en person blir utsatt för fysisk beröring, blickar eller kommenterar som personen upplever som kränkande. 

Instruk­tioner att diskri­mi­nera 

Någon ger en order eller instruerar en person som är i beroendeställning att diskriminera någon annan. Till exempel en chef som ger order till en anställd eller till ett bemanningsföretag. 

Tillsammans med 30 000 kollegor

 • Stöd nära och personlig rådgivning
 • Inkomstförsäkring
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Gör skillnad och jobba med dina hjärtefrågor
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Intervjuträning, karriärsamtal och CV-granskning
 • Seminarier och föreläsningar