Vad är diskriminering?

Enkelt uttryckt kan man säga att diskriminering innebär att någon missgynnas eller kränks.

Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna för att räknas som diskriminering.

  • Kön
  • Könsidentitet eller könsuttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning
  • Sexuell läggning
  • Ålder

Lagen förbjuder följande former av diskriminering

Diskriminering kan vara direkt eller indirekt
Att någon är diskriminerad enligt diskrimineringslagen innebär att personen missgynnas eller kränks genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation. Det ska finnas ett samband mellan missgynnandet och någon eller några av de sju diskrimineringsgrunderna.

Bristande tillgänglighet betyder att en person med funktionsnedsättning missgynnas för att arbetsgivaren inte gjort skäliga anpassningar av arbetsplatsen.

Trakasserier är ett agerande som kränker en persons värdighet. För att omfattas av diskrimineringslagen måste det kränkande agerandet ha samband med någon eller några av de sju diskrimineringsgrunderna.

Sexuella trakasserier är en annan form av trakasserier. Den främsta skillnaden mellan trakasserier och sexuella trakasserier är att trakasserierna tar sig sexuella uttryck som till exempel att en person blir utsatt för fysisk beröring, blickar eller kommenterar som personen upplever som kränkande.

Instruktioner att diskriminera innebär att någon ger en order eller instruera en person som är i beroendeställning att diskriminera någon annan. Till exempel en chef som ger en order till en anställd eller till ett bemanningsföretag.

Läs mer om formerna på do.se