Finansförbundets åsikt om integritet i arbetslivet

Den tekniska utvecklingen har ökat möjligheterna för arbetsgivare att kontrollera sin personal. Samtidigt saknas heltäckande regelverk som skyddar integriteten i arbetslivet.

Finansförbundet tycker att:

 • Den personliga integriteten, bland annat när det gäller arbetsgivares möjligheter att i olika situationer få ta del av registerutdrag, ska skyddas genom ny lagstiftning.
 • Det är oacceptabelt att arbetsgivare kränker medarbetares personliga integritet, till exempel genom omotiverad övervakning eller gruppredovisning av individresultat.
 • Alla åtgärder som inkräktar på medarbetares integritet ska motiveras av tydliga verksamhetsskäl som parterna enats om.
 • När arbetsgivare spelar in samtal mellan medarbetare och kund måste partsgemensamma överenskommelser träffas om hur inspelat material får användas. Detsamma gäller för användning av information som dokumenteras på annat sätt.

Varför är det viktigt?

Arbetsgivarens kontroller styrs bland annat utifrån General Data Protection Regulation (GDPR) och arbetsrättslig lagstiftning. I flera fall har arbetstagarnas integritetsintresse fått vika för arbetsgivarens intresse av att övervaka medarbetarna. I vissa fall får arbetstagarnas integritetsintresse också vika för kundernas skyddsintresse.

I finansbranschen förekommer till exempel mätningar av säljresultat och kundnöjdhet på individnivå. Vidare har arbetsgivares intresse för registerutdrag av arbetstagare ökat, både vid rekrytering och under pågående anställning. Dessutom innebär nya konsumentskyddsregler att många samtal spelas in.

Det är viktigt att integritetsfrågorna blir tydligt reglerade. Finansförbundet anser att medarbetarnas och de arbetssökandes personliga integritet måste få ett starkare skydd genom ny lagstiftning som bland annat reglerar hur övervakning/kontroll, drogtester och personlighetstester får utföras och användas och fastslår i vilken utsträckning registerutdrag kan avkrävas arbetstagarna.

Medarbetare kan uppleva en tilltagande säljhets, underblåst av närgången övervakning i det dagliga arbetet, till exempel genom att enskildas resultat mäts och visas för gruppen. Inloggning på telefonslingor kan övervakas i realtid, medlyssning sker, säljtävlingar arrangeras och redovisas öppet och e-post och internetanvändning kontrolleras. Övervakningen och mätningen kan påverka medarbetarnas arbetsmiljö negativt.

Finansförbundet menar att det är ett oacceptabelt ingrepp i medarbetarnas personliga integritet att redovisa individuella prestationer i grupp. Individuellt samtycke till sådan redovisning gör det inte mer acceptabelt, eftersom medarbetarna står i beroendeställning till arbetsgivaren, vilket gör det svårt för den enskilde att motsätta sig metoden.

Finansbranschen är strikt reglerad och har hårda dokumentationskrav. För att säkerställa en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv är det viktigt att medarbetarna ges inflytande och att parterna kommer överens om hur frågorna ska hanteras. Dokumentationskraven vid exempelvis telefonrådgivning uppfylls genom inspelning av telefonsamtal med kunden. För inspelning av samtal måste partsgemensamma rutiner upprättas. Vid övrig rådgivning sker dokumentation på andra sätt. Oavsett hur rådgivningen dokumenteras får dokumentationen endast användas i ett uttalat berättigat syfte. Användning som avviker från detta syfte kräver överenskommelse mellan parterna.

Facket för dig i finans­bran­schen

 • Kan branschen du jobbar i
 • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Karriärtjänster
 • Personlig rådgivning
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Partipolitiskt obunden
 • Seminarier och föreläsningar