Finansförbundets åsikt om inflytande i arbetslivet

Finansförbundet anser att medlemmarna ska ges möjlighet till inflytande på arbetsplatsen. De har kunskap och erfarenheter som behövs för att fatta bra beslut. Medarbetares kunskap bidrar till stabila och framgångsrika verksamheter som utvecklas, vilket också gagnar den individuella utvecklingen.

Finansförbundet tycker att:

 • Medlemmarna och deras fackliga företrädare ska ha inflytande över beslut som rör arbetsförhållandena i företaget.
 • Alla företag i finansbranschen ska ha ett medbestämmandeavtal som är anpassat efter företagets organisation och beslutsordning.
 • Företagen i finansbranschen ska fullt ut leva upp till medbestämmandelagens och förtroendemannalagens krav.
 • Det fackliga arbetet ska ha samma status som det ordinarie arbetet.

Varför är det viktigt?

Företagen har mycket att vinna på ett väl fungerande arbetstagarinflytande. Det ger bättre förankrade beslut och skapar en bättre fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö och förbättrad kommunikation mellan arbetsgivare och medarbetare. När inflytandet inte fungerar gror missnöje, verksamheten stelnar och det blir tyst.  

Arbetsgivaren har en skyldighet att på eget initiativ efterfråga Finansförbundets och medlemmarnas synpunkter. Inflytande ska vara en naturlig del av verksamheten, och ingå som en självklar del i arbetsgivarens beslutsprocess. Det ska vara anpassat efter företagets organisation och beslutsordning, och vara reglerat i ett lokalt medbestämmandeavtal. Inflytandet ska avse alla frågor som är av betydelse för medlemmarna, till exempel ny- och ombyggnad, budgetering och planering, utveckling av verksamheten, säkerhet, rekrytering, schemaläggning, kompetensutveckling och bemanning.

Trots att förtroendemannalagen och medbestämmandelagen funnits sedan 1970-talet finns fortfarande arbetsplatser i branschen där inflytandet inte tillämpas fullt ut. Ett hårdnande klimat på arbetsmarknaden kan göra att medarbetare inte vågar hävda sin rätt till insyn och inflytande. Inflytandet försvåras också av att förtroendevalda inte ges tid och resurser att arbeta fackligt i den utsträckning som krävs. Tillvaratagandet av medarbetarnas kunskaper är en förutsättning för välfungerande, lönsamma företag i finansbranschen. Mer engagemang behövs därför för att lagstiftningen ska fungera i praktiken.

Facket för dig i finans­bran­schen

 • Kan branschen du jobbar i
 • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Karriärtjänster
 • Personlig rådgivning
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Partipolitiskt obunden
 • Seminarier och föreläsningar