Finansförbundets åsikt om arbetsmiljö

En bra arbetsmiljö som anpassas efter individens behov är en förutsättning för att medarbetarna ska trivas, utvecklas och hålla ett helt arbetsliv. Det gör också att företagen uppfattas som attraktiva arbetsgivare. Medarbetare som mår bra på jobbet skapar framgångsrika och lönsamma företag.

Finansförbundet tycker att:

 • Arbetsgivarna i finansbranschen ska vara väl förtrogna med Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöavtalet samt leva upp till dessas krav och intentioner.
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete ska bedrivas på alla arbetsplatser i finansbranschen.
 • Arbetsmiljöombud ska utses på samtliga arbetsplatser.
 • Arbetsmiljöombud och chefer ska få regelbunden och partsgemensam arbetsmiljöutbildning.
 • Företagen i finansbranschen ska bemannas på ett sätt som ger en rimlig arbetsbelastning.
 • De anställda i finansbranschen ska erbjudas en väl fungerande företagshälsovård, ett gott försäkringsskydd, snabb och kompetent arbetsskadehandläggning samt effektiv, arbetslivsinriktad rehabilitering.
 • Friskvård ska erbjudas samtliga medarbetare.

Varför är det viktigt?

På arbetsplatser med ett gott och öppet arbetsklimat kommer fler idéer fram och allas kompetens tas tillvara. Medarbetarna växer med arbetsuppgifter som ger arbetsglädje och utmaningar – vilket ger företagen god konkurrenskraft.

Finansbranschens medarbetare har rätt till en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö är en arbetsmiljö som är hållbar ur alla aspekter och kännetecknas av trygga och säkra arbetsförhållanden, en rimlig arbetsbelastning, ett gott ledarskap och ett positivt arbetsklimat. Tid för återhämtning och en balans mellan arbete och fritid är en förutsättning för ett hållbart och hälsosamt arbetsliv.

Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att göra allt som behövs för att förebygga att medarbetarna inte utsätts för ohälsa eller olyckor. För att skapa och säkerställa en god arbetsmiljö krävs ett väl implementerat systematiskt arbetsmiljöarbete. De anställda ska, genom sina arbetsmiljöombud, involveras och ha full insyn i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Därför är det viktigt att det finns arbetsmiljöombud på alla arbetsplatser. Finansförbundet anser att arbetsgivaren har en skyldighet att på olika sätt uppmuntra och skapa förutsättningar för de anställda att vara arbetsmiljöombud. 

Arbetsgivaren ska tillsammans med arbetsmiljöombuden regelbundet undersöka brister i arbetsmiljön. Som ett stöd i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och för en god rehabilitering ska finansbranschens anställda ha tillgång till en väl fungerande och kompetent företagshälsovård. Arbetsgivaren ska åtgärda uppkomna brister och skapa förbättringar i arbetsmiljön. Friskvård ska erbjudas alla medarbetare.

En trygg och säker arbetsplats har säkerhetsrutiner som alla känner till och tillämpar. Den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön är utformad efter individens förutsättningar och behov och tar hänsyn även till när arbete utförs hemifrån eller på annat sätt på distans. Nolltolerans mot alla former av trakasserier och kränkande särbehandling ska råda i hela finansbranschen.

Arbetet ska organiseras så att medarbetarna känner sig sedda och upplever arbetsglädje och meningsfullhet. På arbetsplatserna ska livslång kompetensutveckling vara ett ledord och planeras löpande för att säkerställa att medarbetarnas kompetens utvecklas i takt med företagets och omvärldens efterfrågan.

För att det ska vara möjligt att bedriva ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete måste alla arbetsmiljöombud och chefer ha betydande arbetsmiljökunskaper. Sådana kunskaper ska erhållas genom partsgemensamma regelbundna utbildningsinsatser.

Riskbedömningar ska genomföras vid alla ändringar i verksamheten och vara en naturlig del av verksamheten. Det är mycket viktigt att säkerställa att förändringar i verksamheten inte leder till risker för ohälsa och att tillbud och olyckor utreds.


Reviderad av förbundsstyrelsen: december 2020.

Facket för dig i finans­bran­schen

 • Kan branschen du jobbar i
 • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Karriärtjänster
 • Personlig rådgivning
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Partipolitiskt obunden
 • Seminarier och föreläsningar