Finansförbundets åsikt om: Integritet i arbetslivet

En majoritet av svenskarna anser att övervakningen och kontrollen i arbetslivet har ökat. Den tekniska utvecklingen har ökat möjligheterna för arbetsgivare att kontrollera sin personal. Samtidigt saknas heltäckande regelverk som skyddar integriteten i arbetslivet.

Därför tycker Finansförbundet att

  • Den personliga integriteten bland annat när det gäller arbetsgivares möjligheter att i olika situationer få ta del av registerutdrag ska skyddas genom ny lagstiftning.
  • Det är oacceptabelt att arbetsgivare kränker medarbetares personliga integritet, till exempel genom omotiverad övervakning eller gruppredovisning av individresultat.
  • Alla åtgärder som inkräktar på medarbetares integritet ska motiveras av tydliga verksamhetsskäl som parterna enats om.
  • När arbetsgivare spelar in samtal mellan medarbetare och kund måste partsgemensamma överenskommelser träffas om hur inspelat material får användas. Detsamma gäller för användning av information som dokumenteras på annat sätt.

Varför är det viktigt?

Arbetsgivarens kontroller styrs bland annat utifrån General Data Protection Regulation (GDPR) och arbetsrättslig lagstiftning. I flera fall har arbetstagarnas integritetsintresse fått vika för arbetsgivarens intresse av att övervaka medarbetarna. I vissa fall får arbetstagarnas integritetsintresse också vika för kundernas skyddsintresse.

I finansbranschen är till exempel mätningar av säljresultat och kundnöjdhet på individnivå  vanligt. Vidare har arbetsgivares intresse för registerutdrag av arbetstagare ökat, både vid rekrytering och under pågående anställning. Dessutom innebär nya konsumentskyddsregler att många samtal spelas in.

Finansförbundet anser att medarbetarnas och de arbetssökandes personliga integritet måste få ett starkare skydd genom ny lagstiftning. Det är viktigt att integritetsfrågorna blir tydligt reglerade. Lagstiftningen ska bland annat reglera hur övervakning/kontroll, drogtester och personlighetstester får utföras och användas. Vidare ska lagstiftningen fastslå i vilken utsträckning registerutdrag kan avkrävas arbetstagarna.

Många medarbetare upplever en tilltagande säljhets, underblåst av närgången övervakning i det dagliga arbetet. Enskilda medarbetares resultat mäts och visas för gruppen. Inloggning på telefonslingor kan övervakas i realtid, medlyssning sker, säljtävlingar arrangeras och redovisas öppet och e-post och internetanvändning kontrolleras. Övervakningen och mätningen kan påverka medarbetarnas arbetsmiljö negativt.

Finansförbundet menar att det är ett oacceptabelt ingrepp i medarbetarnas personliga integritet att redovisa individuella prestationer i grupp. Individuellt samtycke till sådan redovisning gör det inte mer acceptabelt, eftersom medarbetarna står i beroendeställning till arbetsgivaren, vilket gör det svårt för den enskilde att neka.

Finansbranschen är strikt reglerad och har hårda dokumentationskrav. För att säkerställa en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv är det viktigt att medarbetarna ges inflytande och att parterna kommer överens om hur frågorna ska hanteras. Dokumentationskraven vid exempelvis telefonrådgivning uppfylls genom inspelning av telefonsamtal med kunden. För inspelning av samtal måste partsgemensamma rutiner upprättas. Vid övrig rådgivning sker dokumentation på andra sätt. Oavsett hur rådgivningen dokumenteras får dokumentationen endast användas i ett uttalat berättigat syfte. Användning som avviker från detta syfte kräver överenskommelse mellan parterna.


Reviderad av förbundsstyrelsen: februari 2019.