Finansförbundets grundläggande värderingar

Finansförbundet har en övertygelse om alla människors lika värde. Vi tror på varje människas förmåga att lära, bidra med sina erfarenheter och kunskaper, bilda sig en egen uppfattning, ta ansvar för sig själv och visa respekt för andra. En förutsättning för detta är medlemmarnas deltagande i den demokratiska processen. Finansförbundet ska förbättra medlemmarnas villkor, skapa förutsättningar för jämställdhet och mångfald, öka den individuella friheten, utveckla yrkesgemenskapen och stärka den solidariska sammanhållningen. Finansförbundets legitimitet och styrka avgörs av organisationsgraden och antalet medlemmar i olika yrkesroller.

Medlemmen i fokus

I Finansförbundet ska varje medlem - både som individ och som del i ett kollektiv uppleva sig stå i fokus och ha nytta av sitt medlemskap. Finansförbundet bidrar till att skapa arbetsplatser som präglas av varje medlems rätt till ett gott arbetsliv.

Helhet och samarbete

I Finansförbundet tror vi på nyttan av helhet och samarbete över traditionella yrkes- och företags gränser. Med ett helhetsperspektiv kan vi prioritera och utveckla både individuella och gemensamma intressen och resurser. Detta synsätt präglar även vårt bidrag till utvecklingen av verksamheten på företagen och därmed varje medlems arbetsliv.

Kunskap och lärande

I Finansförbundet är vi övertygade om att kunskap och erfarenheter ger styrka och att livslångt lärande är viktig för självkänslan.

Kompetensutveckling är nödvändig för medlemmarnas möjlighet att sköta sitt arbete på bästa sätt i nuvarande och framtida anställning. Det är arbetsgivarens skyldighet att skapa förutsättningar för varje medlem att utveckla den kompetens som krävs. Samtidigt har varje medlem även ett eget ansvar för sin kompetensutveckling.

Kommunikation och information

I Finansförbundet anser vi att rak och tydlig kommunikation som bygger på lyhördhet och respekt för olika åsikter, är avgörande för hur vi lyckas nå våra mål. Detta synsätt gäller såväl inom vår egen organisation som vår syn på vad som bör prägla varje medlems arbetsliv.

Aktiv och ansvarstagande part

I Finansförbundet hävdar vi att ömsesidigt förtroende mellan Finansförbundet och arbetsgivarna skapar förutsättning för samarbeten och överenskommelser om bättre villkor för medlemmarna. Vi skapar förtroende genom aktivt, ansvarsfullt och kunnigt uppträdande och en tydlig och rak kommunikation - även i situationer av motsättningar och konflikter.

Mål och resultat

I Finansförbundet är det en självklarhet att vi enas om, inte bara vad vi vill uppnå utan också hur, för att kunna se om våra ansträngningar att nå målen ger resultat.

Finanssektorn och omvärlden

I Finansförbundet anser vi att kunskapen om samhällsutvecklingen och utvecklingen inom finanssektorn i synnerhet, både internationellt och nationellt, är en förutsättning för att aktivt kunna påverka villkoren för medlemmarna.

Organisation

I Finansförbundet anser vi att sättet att organisera arbete är avgörande för varje medlems trivsel, utveckling och arbetsresultat. Arbetssättet ska uppmuntra till egna initiativ, självständighet och ansvar samt främja helhetssyn, samarbete och livslångt lärande. Detta gäller självklart även vårt arbete som förtroendevalda inom Finansförbundet.

Ekonomiska samband

I Finansförbundet anser vi att varje medlem bidrar till företagets utveckling och dess ekonomiska resultat. Därför ska varje medlem ha kunskap om den utveckling och de samband som påverkar verksamhetens totala ekonomi.

Ersättning för arbetet

I Finansförbundet anser vi att varje medlem har rätt till en ersättning för sitt arbete som garanterar en god levnadsstandard, är lika för likvärdigt arbete, är individuell och upplevs som rättvis.