När medlems värdering strider mot Finansförbundets

Kan du vara medlem i Finansförbundet om du samtidigt är med i en organisation vars värderingar strider mot förbundets värderingar?

En medlem kan uteslutas på grund av sina handlingar och uttalanden men inte för sina åsikter. Frågan är komplex och kongressen har beslutat att varje fall måste bedömas enskilt.

Vad säger stadgarna?

I förbundets stadgar står det att förbundet bygger sin verksamhet på de värderingar så som de kommer i uttryck i svensk grundlag (bland annat rätten till organisationsfrihet), FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna: religionsfrihet, yttrandefrihet, ägandefrihet och personlig frihet.

Vidare står det i stadgarna att medlem som ger uttryck för att han eller hon inte delar förbundets värderingar kan komma att uteslutas ur förbundet.

Handlingar och uttalanden kan granskas

Den medlem som offentligt agerar eller uttalar sig på ett sätt som strider mot förbundets värderingar har förbundet möjlighet att utesluta efter en granskning av det inträffade. Samma förhållningssätt gäller även för medlemmar som har ett förtroendeuppdrag i Finansförbundet och/eller i en annan organisation.

Tunga demokratiska principer krockar

Frågan är komplex eftersom den inrymmer två tunga demokratiska principer som delvis krockar med varandra: principen om alla människors lika värde samt principen om organisations-, yttrande- och åsiktsfrihet. 

Varje fall bör granskas individuellt

Därför ansåg kongressen att det var svårt att ta fram ett generellt förhållningssätt och att varje aktuellt fall måste granskas individuellt. Kongressens uppfattning var också att detta förfarande är det mest rättssäkra och mest demokratiska förhållningssättet, för både individen och förbundet.