Verksamhetsinriktning för 2023-2025

Verksamhetsinriktningen är kongressens uppdrag till hela förbundet och anger de övergripande målsättningarna för förbundets verksamhet. Den vägleder förbundsstyrelsens arbete och är grunden för klubbarnas och kansliets verksamhetsplaner.

Hållbar förändring i finansbranschen är verksamhetsinriktningens ledord och samlar alla delar i förbundet under kongressperioden. För Finansförbundet betyder en hållbar förändring goda arbetsvillkor i en finansbransch som bidrar till att stärka FNs hållbarhetsmål i enlighet med Agenda 2030. Förbundet lägger särskild vikt vid mål 5 om jämställdhet mellan könen, mål 8 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och mål 13 om att bekämpa klimatförändringarna.

Medlemmarna skapar, genom medlemskap i förbundet, ett hållbart yrkesliv med goda anställningsvillkor genom finansbranschens snabba förändringar. Medlemskapet möjliggör personlig utveckling i yrkeslivet med stöd i starka kollektivavtal på områden som exempelvis arbetsmiljö och kompetensutveckling.

De förtroendevalda bidrar till goda villkor för medlemmarna och får samtidigt personlig utveckling genom ett stimulerande och utmanande förtroendeuppdrag där de är med och förändrar både sina arbetsplatser, fackklubbar och Finansförbundet genom sitt engagemang.

Förbundskansliet stödjer medlemmarna genom kvalificerad rådgivning och påverkansarbete, och utvecklar förtroendevaldas och klubbars fackliga arbete genom kanslistöd av hög kvalitet.

Hållbar förändring i finansbranschen kan slutligen också ses som en beskrivning av det samhällsansvar medlemmarna genom sitt arbete i finansbranschen är med och tar: genom trygg och hållbar förvaltning och utlåning av pengar bidrar de till medborgarnas, företagens och samhällets förändring i en hållbar riktning.

Hållbar förändring av branschens förutsättningar

Finansanställdas kollektivavtal, som är en del av den svenska modellen, säkerställer medlemmarnas intressen och skapar hållbara arbetsplatser och företag. Kollektivavtal, centrala och lokala, med Finansförbundet är det sätt på vilket finansbranschens aktörer visar att de tar ansvar för de anställdas och företagens utveckling.

Starka kollektivavtal är huvudinstrumentet för att skapa hållbara förutsättningar för medlemmarna på områden såsom lön och andra arbetsvillkor, arbetsmiljö, och kompetensutveckling.

Kollektivavtalen ska ständigt utvecklas, och medlemmarnas löneutveckling och pensionsvillkor ska särskilt beaktas.

I en hållbar finansbransch är spelreglerna gemensamma för alla företag. Därför eftersträvas kollektivavtal med goda villkor i alla företag i en finanssektor som växer och förändras.

Alla delar av förbundet och medlemskåren ska kunna se hur kollektivavtalen skapar individuell såväl som gemensam nytta.

Särskilt fokus ska under kongressperioden läggas på frågan om reallöneutveckling över tid för alla medlemmar.

 

I en hållbar finansbransch ska alla medlemmar ha möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar utföra ett gott arbete och avancera i sitt arbete. Finansförbundets förtroendevalda ska spegla hela medlemskåren.

Förbundet ska verka för att ingen medlem trakasseras, diskrimineras eller behandlas illa på sin arbetsplats. Skulle en medlem utsättas för någon form av trakasserier eller diskriminering ska förbundet skyndsamt, respektfullt och med lyhördhet stödja den utsatta medlemmen. Förbundet ska stötta alla medarbetare ur ett arbetsmiljöperspektiv gällande mångfald, inkludering och jämställdhet.

Förbundet ska proaktivt arbeta för att medvetenheten och kunskapen om de olika diskrimineringsgrunderna är hög i företagen och inom den fackliga organisationen. Finansförbundet ska aktivt driva och följa upp att arbetsgivaren följer lagar och kollektivavtal om jämställdhet, mångfald och likaberättigande.

Inga osakliga löneskillnader ska finnas och kollektivavtalen ska generera lika lön för lika och likvärdigt arbete. Trots enträgna insatser kvarstår osakliga och oacceptabla löneskillnader mellan kvinnor och män i finansbranschen. Särskilt fokus ska under kongressperioden därför läggas på att minska gapet mellan kvinnors och mäns löner.

Jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska genomsyra förbundets samtliga verksamhetsområden.

Att arbeta för en hållbar arbetsmiljö för medlemmarna är en viktig uppgift för hela Finansförbundet. Medlemmarnas arbetsmiljö påverkas inte minst av den snabba digitaliseringen under coronapandemin, vilket ställer krav på utveckling av ny kunskap och nya arbetssätt.

Med bredd och djup i insikter och förmågor ska förbundets förtroendevalda tillsammans med arbetsgivarna utveckla arbetsmiljön genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom alla arbetsmiljöområden.

Förbundets arbete inom arbetsmiljöområdet och resultaten det skapar ska vara synligt för alla olika medlemsgrupper.

När det krävs ska Finansförbundet driva ärenden vidare för prövning så långt det är rimligt.

Arbetsmiljöområdets regelverk och praxis förändras, både på arbetsmarknaden i stort och i finansbranschen. Särskilt fokus ska under kongressperioden därför läggas på att stärka förtroendevaldas förutsättningar att verka i uppdraget på arbetsmiljöområdet.

Hållbar förändring för medlemmar och förtroendevalda

Alla ska uppfatta Finansförbundet som den självklara källan för saklig information om finansbranschen i medlemmarnas prioriterade frågor.

De fackliga frågorna är hållbarhetsfrågor, och därför ska Finansförbundet synas i företagens och samhällets arbete för omställning till hållbarhet med medlemmarnas arbetsvardag och långsiktigt bästa för ögonen.

Finansbranschens regelverk påverkar medlemmarnas vardag och förutsättningar. Finansförbundet ska därför påverka politiska och i branschen fattade beslut utifrån medlemmarnas intressen och på de lagstiftande nivåer där insatserna får bäst effekt.

Medlemmarna ska ha möjlighet att ta del av ständigt pågående kompetensutveckling, utformad i samverkan med arbetsgivaren. Det är bästa sättet att säkra hållbarhet i förändring, för fortsatt anställning och en tillfredställande arbetssituation.

Kompetensutvecklingen ska vara planlagd med en lång tidshorisont. Huvudinriktningen för arbetsgivaren när det gäller att möta branschens nya kompetensbehov ska vara att utveckla befintlig personal.

I en hållbar finansbransch finns insyn och medbestämmande för fackliga organisationer i förändringen mot mer högteknologiska arbetssätt. Särskilt fokus ska därför under kongressperioden ägnas den snabba teknologiska utvecklingen med avseende på datalagring och artificiell intelligens.

En hög facklig organisationsgrad, en stark och engagerande lokal och central organisation med välutbildade fackliga förtroendevalda samt ett kansli som stödjer de förtroendevaldas arbete är viktiga förutsättningar för Finansförbundets långsiktiga arbete med att förbättra medlemmarnas villkor i en bransch som ständigt förändras.

En stark organisation med hög organisationsgrad och handlingskraftiga förtroendevalda ger förhandlingsstyrka i arbetet med att utveckla befintliga och teckna nya centrala och lokala kollektivavtal. Genom en god intern demokrati skapas förutsättningar för ständig utveckling av organisationen så att Finansförbundet kan fortsätta vara utvecklingsinriktat och relevant.

Finansförbundet ska aktivt arbeta för att stärka de förtroendevaldas ledarskapsförmåga. Förtroendevaldas ledarskap bör präglas av förmåga att skapa engagemang och samarbeten som leder till resultat i relation till såväl medlemmar, potentiella medlemmar, andra förtroendevalda samt arbetsgivare.

Finansförbundet ska stärka sin värvande kultur. Relationsbyggande till potentiella och befintliga medlemmar ska ingå som en naturlig del av all verksamhet i Finansförbundet. Finansförbundets värvningsarbete ska vara situationsanpassat. Gentemot den enskilde presumtive medlemmen ska arbetet vara individanpassat. Värvningsarbetet ska präglas av långsiktighet, uthållighet och professionalism. Alla potentiella medlemmar ska få frågan om medlemskap. Alla inom organisationen ska känna ett eget ansvar att på olika sätt värva de blivande medlemmarna. Särskild uppmärksamhet ska under kongressperioden ägnas åt värvning i en alltmer digital tid.

Finansförbundets förtroendevalda ska ha den kompetens som de behöver för sitt uppdrags speciella utmaningar. Förbundets utbildningsinsatser ska ständigt utvecklas för att möta de förtroendevaldas behov och ska hålla hög kvalitet. Insatserna ska vara så utvecklande och utmanande att förtroendevalda gärna vill engagera sig djupare. Förtroendevalda i Finansförbundet ska uppleva att uppdraget stärker den yrkesmässiga utvecklingen. Det ska gå att kombinera fackligt arbete och annat arbete i företaget samt växla fram och tillbaka mellan de båda.

Alla förtroendevalda i Finansförbundet ska ha bra arbetsvillkor så att förtroendeuppdraget kan utföras med hög kvalitet.

Kansliets kompetens ska svara mot de utmaningar som förbundet står inför.

Finansförbundet ska vara en levande och lärande organisation som hela tiden utvecklas genom ett öppet samtal bland medlemmar och förtroendevalda. Samtalet ska pågå på alla nivåer och arenor. Engagemanget och delaktigheten ska vara hög för att förbundet ska upplevas som relevant för medlemmar och klubbar i vardagen.

Finansförbundets framtid hänger på att fler medlemmar går med i förbundet och att fler och nya förtroendevalda kan fortsätta driva förbundet framåt. Särskilt fokus ska under kongressperioden därför ägnas att stärka och utveckla förbundets förtroendevalda organisation.

Tillsammans med 30 000 kollegor

  • Stöd nära och personlig rådgivning
  • Inkomstförsäkring
  • Förhandlings- och rättshjälp
  • Gör skillnad och jobba med dina hjärtefrågor
  • Unik branschspecifik lönestatistik
  • Intervjuträning, karriärsamtal och CV-granskning
  • Seminarier och föreläsningar