Grundläggande värderingar

Vi har en övertygelse om alla människors lika värde. Varje människa är unik - genom sin kunskap och erfarenhet gör hen nytta och driver utvecklingen framåt. Människorna gör arbetsplatsen och var och en bidrar med sin specifika kompetens och engagemang.

Medlemmen i fokus

Varje medlem - både som individ och som del i ett kollektiv, ska uppleva sig stå i fokus. Finansförbundet bidrar till att skapa arbetsplatser som präglas av varje medlems rätt till ett gott arbetsliv.

Helhet och samarbete

Vi tror på nyttan av helhet och samarbete över traditionella yrkes- och företagsgränser. Med ett helhetsperspektiv kan vi prioritera och utveckla både individuella och gemensamma intressen och resurser. Synsättet präglar även vårt bidrag till utveckling av verksamheten på företagen.

Livslångt lärande

Kunskap och erfarenhet ger styrka och livslångt lärande är viktigt för självkänslan. Kompetensutveckling är nödvändig för medlemmarnas möjlighet att sköta sitt arbete på bästa sätt. Det är arbetsgivarens skyldighet att skapa förutsättningar för varje medlem att utveckla den kompetens som krävs. Samtidigt har varje medlem ett eget ansvar för sin kompetensutveckling.

Kommunikation 

Finansförbundet står för rak och tydlig kommunikation som bygger på lyhördhet och respekt för olika åsikter. 

Ömsesidigt förtroende 

Vi anser att ömsesidigt förtroende mellan förbundet och arbetsgivarna är den bästa förutsättningen för att skapa bra villkor för medlemmarna. Vi skapar förtroende genom aktivt, ansvarsfullt och kunnigt uppträdande och en tydlig och rak kommunikation - även i situationer av motsättningar och konflikter.

Finanssektorn och omvärlden

Förbundet har goda kunskaper om utvecklingen inom finanssektorn och samhällsutvecklingen. Det är en förutsättning för att vi aktivt ska kunna påverka villkoren för medlemmarna.

Inkluderande arbetssätt

Vi anser att sättet att organisera arbete är avgörande för varje medlems trivsel, utveckling och arbetsresultat. Arbetssättet ska uppmuntra till egna initiativ, självständighet och ansvar samt främja helhetssyn och samarbete. 

Ekonomiska samband

I Finansförbundet anser vi att varje medlem bidrar till företagets utveckling och dess ekonomiska resultat. Därför ska varje medlem ha kunskap om den utveckling och de samband som påverkar verksamhetens totala ekonomi.

Lön och ersättning 

Vi anser att varje medlem har rätt till reallöneökningar över tid som garanterar en god levnadsstandard. Lönesättningen ska vara individuell och icke-diskriminerande. Den lokala klubben ska ha insyn i och möjlighet att påverka lönebildningen på arbetsplatsen.

Tillsammans med 30 000 kollegor

  • Stöd nära och personlig rådgivning
  • Inkomstförsäkring
  • Förhandlings- och rättshjälp
  • Gör skillnad och jobba med dina hjärtefrågor
  • Unik branschspecifik lönestatistik
  • Intervjuträning, karriärsamtal och CV-granskning
  • Seminarier och föreläsningar