Kanelbullar, mazarin och syltkaka upplagt mitt på runt bord, några personers händer syns på bordet och material om Finansförbundet

Arbeta fackligt - vad innebär det?

Vill du engagera dig och arbeta med dina hjärtefrågor? Det finns stora möjligheter att göra skillnad med det fackliga arbetet.

I Finansförbundet är medlemmarna kärnan i verksamheten. Det fackliga arbetet sker ute på arbetsplatserna och skiftar på de olika företagen. 

Så kan du representera medlemmarna

Medlemmarna väljer dig eller en kollega för att representera dem fackligt. Den som väljs kallas förtroendevald. Det finns olika roller i uppdraget. Hör av dig till valberedningen på din arbetsplats om du intresserad av ett uppdrag eller är nyfiken på vad det innebär.

Möt Peter arbetsmiljöombud på Nordnet:
"Man har alltid någon i ryggen"

För två år sedan tog Peter Svensson steget in på Nordnet Pension som tjänstepensionsspecialist, kort därefter axlade han rollen som arbetsmiljöombud. För honom är det viktigt att känna att det finns möjlighet att påverka på sin arbetsplats och att han får chansen att vägleda medlemmar så att de känner sig trygga och trivs på jobbet. Det kan röra sig om enskilda personalärenden, om den fysiska arbetsmiljön eller på det organisatoriska planet. 

"Många tänker på facket när det går dåligt på en arbetsplats, men facket finns där i alla lägen. När det gäller utbildning eller lönestatistik. Man har alltid någon i ryggen som hjälper en på arbetsplatsen." 


 • Ger råd och stöd till medlemmarna.
 • Informerar om Finansförbundets verksamhet.
 • Driver medlemmarnas frågor.
 • Är aktiv i att rekrytera nya medlemmar.
 • Lyssnar på medarbetarnas synpunkter på arbetsmiljön, så att brister kan åtgärdas så tidigt som möjligt.
 • Lyfter arbetsmiljöfrågor till arbetsledningen och arbetsmiljökommittén, och vid behov till Arbetsmiljöverket.
 • Medverkar till att företaget fullgör sina skyldigheter att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Deltar i arbetsmiljörond, vid riskbedömning och framtagande av handlingsplaner.

Har du ett helhetsansvar för att:

 • Driva medlemmarnas frågor.
 • Synliggöra Finansförbundet.
 • Rekrytera medlemmar.
 • Förhandla lokala avtal/överenskommelser.
 • Se till att det finns kontaktombud och arbetsmiljöombud.
 • Bevaka att avtalen följs.

Koncernklubbstyrelsen har bland annat ett helhetsansvar för att på koncernnivå:

 • Driva, leda och utveckla det fackliga arbetet.
 • Synliggöra Finansförbundet.
 • Driva, samordna och följa upp medlemsrekrytering.
 • Förhandla.
 • Introduktion av nyvalda förtroendevalda.
 • Utveckling och utbildning av förtroendevalda.
 • Bevaka att avtalen följs.

Regionstyrelsen har bland annat till uppgift att:

 • Synliggöra Finansförbundet.
 • Arrangera aktiviteter och facklig utbildning för medlemmar och förtroendevalda där de kan träffas över företagsgränserna.
 • Utse representanter för medlemmar utan anställning och på företag där klubb saknas till kongress och andra förbundsaktiviteter.

Förbundsstyrelsen har bland annat till uppgift att:

 • Vara bärare och säljare av Finansförbundets fackliga grundvärderingar.
 • Driva, leda, utveckla och samordna det förbundsövergripande arbetet.
 • Ansvara för verkställande av beslut och utförande av uppdrag från kongressen.
 • Vara aktiva opinionsbildare både inom och utanför organisationen.
 • Initiera aktiviteter och dialog över företagsgränserna.
 • Driva, samordna och följa upp medlemsrekrytering.
 • Föra dialog med medlemmar och förtroendevalda.

Kongressen är Finansförbundets högsta beslutande organ. Kongressombudens uppdrag är att tänka på hela Finansförbundets bästa. På kongressen ska ombuden bland annat

 • Diskutera verksamhetsinriktning för Finansförbundet.
 • Besluta om inkomna motioner från medlemmar och förtroendevalda.
 • Välja förbundsstyrelse.
 • Ta beslut kring Finansförbundets ekonomi. 

I uppdraget som valberedare ingår bland annat att:

 • Ta reda på vilka uppdrag som finns i styrelsen.
 • Följa verksamheten under året för att ta reda på vilken kompetens som behövs för uppdraget.
 • Be om att få in nomineringar från medlemmarna.
 • Presentera valberedningens förlag och övriga nominerade på årsmötet.

Facket för dig i finans­bran­schen

 • Kan branschen du jobbar i
 • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Karriärtjänster
 • Personlig rådgivning
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Partipolitiskt obunden
 • Seminarier och föreläsningar