Att arbeta fackligt

Det är förbundets medlemmar som är Finansförbundet. Som förtroendevald får du ett förtroende att representera dina medlemmar, driva frågor och ge dem hjälp och stöd. Du får en mycket viktig roll både för dina medlemmar och för Finansförbundet som organisation. 

Den fackliga verksamheten är anpassad och organiserad på olika sätt i respektive företag. Vanligtvis finns ett kontaktombud per kontor/avdelning som leds och samordnas av en klubbstyrelse. Hur det fackliga arbetet organiseras och vem som gör vad bestämmer ni som är fackliga representanter.

Förtroendevald i Finansförbundet

En film om rollen som förtroendevald och det lokala fackliga arbetet, digitalisering och utveckling i finansbranschen.

Olika uppdrag

Här följer en kortfattad beskrivning av de olika uppdragen. Hör av dig till valberedningen på din arbetsplats om du är intresserad av ett uppdrag eller att få veta mer.

Kontaktombud

I uppdrag som kontaktombud ingår bland annat att

 • Ge råd och stöd till medlemmarna.
 • Informera om Finansförbundets verksamhet.
 • Driva medlemmarnas frågor.
 • Aktivt rekrytera nya medlemmar.

Arbetsmiljöombud

I arbetsmiljöuppdraget ingår bland annat att:

 • Lyssna på medarbetarnas synpunkter på arbetsmiljön, så att brister kan åtgärdas så tidigt som möjligt.
 • Lyfta arbetsmiljöfrågor till arbetsledningen och arbetsmiljökommittén (och vid behov Arbetsmiljöverket).
 • Medverka till att företaget fullgör sina skyldigheter att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Delta i arbetsmiljörond, vid riskbedömning och framtagande av handlingsplaner.

Klubbstyrelseledamot

Klubbstyrelsen har bland annat ett helhetsansvar för att

 • Driva medlemmarnas frågor
 • Synliggöra Finansförbundet
 • Rekrytera medlemmar
 • Förhandla lokala avtal/överenskommelser
 • Se till att det finns kontaktombud och arbetsmiljöombud
 • Bevaka att avtalen följs

Koncernklubbsledamot

Koncernklubbstyrelsen har bland annat ett helhetsansvar för att på koncernnivå:

 • Driva, leda och utveckla det fackliga arbetet.
 • Synliggöra Finansförbundet.
 • Driva, samordna och följa upp medlemsrekrytering.
 • Förhandla.
 • Introduktion av nyvalda förtroendevalda.
 • Utveckling och utbildning av förtroendevalda.
 • Bevaka att avtalen följs.

Regionsstyrelseledamot

Regionstyrelsen har bland annat till uppgift att:

 • Synliggöra Finansförbundet.
 • Arrangera aktiviteter och facklig utbildning för medlemmar och förtroendevalda där de kan träffas över företagsgränserna.
 • Utse representanter för medlemmar utan anställning och på företag där klubb saknas till kongress och andra förbundsaktiviteter.

Förbundsstyrelseledamot

Förbundsstyrelsen har bland annat till uppgift att:

 • Vara bärare och säljare av Finansförbundets fackliga grundvärderingar.
 • Driva, leda, utveckla och samordna det förbundsövergripande arbetet.
 • Ansvara för verkställande av beslut och utförande av uppdrag från kongressen.
 • Vara aktiva opinionsbildare både inom och utanför organisationen.
 • Initiera aktiviteter och dialog över företagsgränserna.
 • Driva, samordna och följa upp medlemsrekrytering.
 • Föra dialog med medlemmar och förtroendevalda.

Kongressombud

Kongressen är Finansförbundets högsta beslutande organ. Kongressombudens uppdrag är att tänka på hela Finansförbundets bästa. På kongressen ska ombuden bland annat

 • Diskutera verksamhetsinriktning för Finansförbundet.
 • Besluta om inkomna motioner från medlemmar och förtroendevalda.
 • Välja förbundsstyrelse.
 • Ta beslut kring Finansförbundets ekonomi. 

Valberedare

I uppdraget som valberedare ingår bland annat att:

 • Ta reda på vilka uppdrag som finns i styrelsen.
 • Följa verksamheten under året för att ta reda på vilken kompetens som behövs för uppdraget.
 • Be om att få in nomineringar från medlemmarna.
 • Presentera valberedningens förlag och övriga nominerade på årsmötet.