Semesterlön, semesterlönetillägg och ersättning under semestern

För att få betalda semesterdagar behöver du först tjäna in det. Det är är din semesterlön.

Om du tar ut obetalda semesterdagar erbjuder vissa arbetsgivare förskottssemester istället för löneavdrag. Då uppstår en skuld som motsvarar det avdrag en obetald semesterdag skulle ha inneburit. Skulden avskrivs när du arbetat fem år eller om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

För att räkna ut hur mycket semesterlön du ska få används två begrepp:

 • Intjänandeår - det år du tjänar in semestern.
 • Semesterår - det år du tar ut semestern.

Både semesteråret och intjänandeåret löper från 1 april till 31 mars enligt Semesterlagen.

Semesterlön och semesterlönetillägg enligt Finansförbundets kollektivavtal

Om du jobbar på en arbetsplats med Finansförbundets kollektivavtal får du din ordinarie lön under dina betalda semesterdagar. Semesteråret följer kalenderåret, 1 januari till 31 december.

På den kontantersättning du får för övertid, mertid, beredskap, vikariat, skiftersättning, ersättning för förskjuten arbetstid och provision tillkommer semesterersättning på lönetillägg om 10,75 procent och ska utbetalas senast i samband med årsskiftet.

När du slutar din anställning ska din arbetsgivare göra en slutlig semesteravräkning. Har du inte tagit ut alla betalda semesterdagar du tjänat in ska de betalas ut i form av semesterersättning senast en månad efter avslutad anställning. Har du tagit ut fler betalda semesterdagar än du hunnit tjäna in kan du bli återbetalningsskyldig.

Semesterlönetillägg

Före 2023 tillkom ett semesterlönetillägg är 1,45 procent av din lön som utbetalas, i juni och december, om inget annat överenskommits mellan arbetsgivaren och Finansförbundet lokalt (klubben). Beroende på var du jobbar, växlades semesterlönetillägget in mot en utökad pensionsavsättning, Förstärkt pension, den 1 januari 2021, 2022 eller 2023.

Om det inte finns något kollektivavtal gäller semesterlagens regler hur semesterlönen ska beräknas. I semesterlagen finns det två beräkningsmodeller: 

Sammalöneregeln

Din aktuella månadslön vid den tidpunkten som du tar ut din semester plus ett semestertillägg om 0,43 procent av den aktuella månadslönen för varje semesterdag. Detta ska betalas ut i samband med semestern. Utöver detta betalas ett semestertillägg om 12 procent av den sammanlagda summa av de rörliga intäkterna, exempelvis provision, bonus, Ob-ersättning och övertid, som har betalats ut under semesteråret. Detta betalas ut senast en månad efter semesterårets slut.

Procentlöneregeln

12 procent av den under intjänandeåret sammanlagda utbetalda lönen, både fast och rörlig lön. Denna summa är den totala semesterlönen. Regeln används i de fall du har en hög andel rörliga löneposter eller om sysselsättningsgraden för anställningen har varit olika under intjänandeåret och semesteråret.

Skulle du enligt ditt anställningsavtal ha rätt till fler semesterdagar än 25 ökas procenttalet (12 procent) med 0,48 procent per extra semesterdag.

I vissa fall kan du tjäna in semesterlön (betald semester) även när du inte arbetar. 

Sjukskrivning 

Du får tillgodoräkna dig högst 180 dagar per år. Om du är sjukskriven mindre än 180 dagar tjänar du alltså in full semesterlön under det året. När du har varit borta under mer än ett helt intjänandeår tjänar du från år två inte längre in mer semesterlön.

Sjukskrivning för arbetsskada

Du får tillgodoräkna dig all frånvaro, men när du varit borta mer än ett helt intjänandeår tjänar du från år 2 inte längre in semesterlön.

Föräldraledighet

Du får tillgodoräkna dig sammanlagt 120 dagars ledighet med eller utan föräldrapenning (180 dagar om du är ensam vårdnadshavare). Ledighet med tillfällig föräldrapenning är semestergrundande upp till 120 dagar (respektive 180 dagar). 

Ledighet på grund av risk för smitta (enligt smittskyddslagstiftningen)

Du får tillgodoräkna dig högst 180 dagar.

Ledighet för studier 

Om du har rätt till teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TVFF) eller går en facklig utbildning får du tillgodoräkna dig högst 180 dagar.

 • Ledighet för svenskundervisning: All ledighet.

Ledighet för militärtjänst

Du får tillgodoräkna dig högst 60 dagar.

Ledighet för vård av närstående

Du får tillgodoräkna dig högst 45 dagar.

Facket för dig i finans­bran­schen

 • Kan branschen du jobbar i
 • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Karriärtjänster
 • Personlig rådgivning
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Partipolitiskt obunden
 • Seminarier och föreläsningar