SwedSec och InsureSec – vi hjälper dig

Har du blivit anmäld för att ha brutit mot SwedSec, InsureSec eller bankens regelverk? Håller din arbetsgivare på att dra in din licens? Vårt juridiska ombud hjälper dig som är medlem.

Finansförbundet stöttar dig om du blivit anmäld till SwedSec eller InsureSec. Antalet disciplinärenden har tyvärr ökat kraftigt de senaste åren. 

SwedSec eller InsureSec-ärende - så funkar det

 • Du kontaktar din förtroendevalde eller medlemsservice på Finansförbundets kansli.
 • Efter att du skickat in anmälan går vi igenom möjligheterna att driva Swedsec-ärendet.
 • När du har beviljats rättshjälp representerar vi dig och driver ärendet i SwedSecs eller InsureSecs disciplinnämnd.
 • Finansförbundet står för samtliga eventuella rättegångskostnader.

Förutsättningar för att vi ska driva ditt ärende

Dessa förutsättningar gäller i princip alla arbetsrättsliga ärenden.

För att du ska få hjälp av vårt juridiska ombud i SwedSec eller InsureSec-ärenden behöver du först och främst ha varit medlem i Finansförbundet i minst tre månader.

Du får inte heller ha tagit in annan rättshjälp tidigare i samma ärende. 

SwedSec - vad innebär det?

SwedSec Licensiering AB är ett företag som startades av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad. SwedSec driver ett licensieringssystem för företag som står under Finansinspektionens tillsyn. Idag är 293 företag anslutna till SwedSec och nästan 24 000 anställda är licenshavare. Företag som arbetar på den svenska finansmarknaden måste vara anslutna till SwedSec.

Målet med Swedsec-licensiering är att hålla ett högt förtroende för företag och anställda som arbetar i finanssektorn. Vissa yrken eller roller i finanssektorn kräver licensiering bland annat värdepappersmäklare, rådgivare och ledning hos banker. Licensen baseras på kunskapskrav och du får licensen efter godkända tester.

De företag som är anslutna till SwedSec måste följa det regelverket och de anställda eller konsulter som arbetar med licenspliktig verksamhet behöver ha en aktiv licens. I första hand vänder sig SwedSec licenseringen mot banker, försäkringsbolag/försäkringsförmedlingsbolag, fondbolag och värdepappersbolag.

Om licenshavare bryter mot det anslutna företagets regelverk och detta bygger på finansmarknadsreglerna eller SwedSecs regelverk kan licenshavare anmälas och bedömas av SwedSecs disciplinnämnd. Nämnden kan dela ut sanktioner som erinran, varning eller indragning av licensen. I de två första fallen kan man arbeta som vanligt, vid indragen licens kan man inte arbeta med licensierad verksamhet. En erinran ligger kvar ett år i SwedSecs register, en varning ligger kvar i två år och en indragning ligger kvar i tre år från det att den meddelats.


InsureSec - vad är det?

InsureSec är ett branschregleringsorgan som ägs av Svenska Försäkringsförmedlares förening. Regleringen basers på frivilliga avtal mellan försäkringsförmedlare och InsureSec. Genom avtalet förbinder sig försäkringsförmedlare att följa lagar, föreskrifter, god sed samt beslut och uttalanden från Disciplinnämnden för försäkringsdistribution.

Disciplinnämnden för Försäkringsdistribution kan på eget initiativ eller på begäran av en domstol, myndighet eller en InsureSec-registrerad individ eller företag uttala sig om InsureSecs regelverk eller försäkringsdistributionssed. Disciplinnämnden tar beslut i disciplinfrågor och prövar om en persons handling ska prövas mot regelverket  Det är InsureSec som verkställer det beslut som disciplinnämnden har fattat, till exempel återkallar försäkringsförmedlares licenser.

Har du frågor? 

Kontakta en representant på din arbetsplats

Kontakta medlemsservice

Vi säkerställer din identitet med BankID.

Facket för dig i finans­bran­schen

 • Kan branschen du jobbar i
 • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Karriärtjänster
 • Personlig rådgivning
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Partipolitiskt obunden
 • Seminarier och föreläsningar