Jämförelse av Finansförbundets och Sacos kollektivavtal

Vad är det för skillnader mellan kollektivavtalen? Se jämförelse av Finansförbundets och Saco:s kollektivavtal gällande arbetstid, lön, tjänstepension och mer.

Det finns flera kollektivavtal och vilket eller vilka som tillämpas på ett företag beror bland annat på vilken bransch företaget verkar inom och vilken arbetsgivareorganisation företaget är ansluten till. Företag inom finans som är anslutna till BAO (Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation) har Finansförbundets och Sacos kollektivavtal. 

Vilket kollektivavtal som gäller för dig som anställd beror på om och vilket fackförbund du är ansluten till. Det är bara Finansförbundets medlemmar som omfattas av Finansförbundets avtal. Här listas skillnaderna i avtalen.

Se jämförelse av Finansförbundets och Sacos kollektivavtal

Finansförbundet

Avtalet gäller från och med 1 januari 2015 och gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. Avtalet utvärderas årligen av Förbundsstyrelsen. Om avtalet ej sägs upp förlängs det med ett år i taget.

Saco

Avtalet gäller från och med 1 januari 2015 och gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. Om avtalet ej sägs upp förlängs det med ett år i sänder.

Finansförbundet

Avtalet gäller, med vissa undantag, medlemmar i Finansförbundet som är anställda i företag som är anslutna till Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO.  

Saco

Avtalet gäller för medarbetare som är medlem i till Saco-förbund som till exempel Akavia och Sveriges Ingenjörer med vissa undantag.

Avtalen skiljer sig framför allt avseende hur förläggning av ordinarie arbetstid går till, samt avseende ersättning för arbete på vissa tider, något Saco-avtalet helt saknar.

Finansförbundet

Ordinarie arbetstid är 38,5 timmar per vecka, räknat i genomsnitt per fyramånadersperiod – om inte medarbetare och chef har kommit överens om annan beräkningsperiod. Chef och medarbetare kommer tillsammans överens om hur arbetstiden ska förläggas.

Om chef och medarbetare inte kan enas ska frågan tas upp till förhandling, först lokal och sedan eventuellt central. Det gäller i de fall handlar om förläggning på tider då medarbetarna har rätt till ersättning enligt §3.3. Vid önskemål om förändring av arbetstidens förläggning ska ny överenskommelse träffas.

Den lokala fackliga organisationen ska underrättas

Då arbetstiden inte ska förläggas sammanhängande samt vid förändring av medarbetarens arbetstidsförläggning vid arbete på tider som ger rätt till ersättning enligt §3.3, ska den lokala fackliga organisationen underrättas innan förändringen genomförs.

Eget inflytande över arbetstiden viktig arbetsmiljöfaktor

Affärsverksamhetens behov är utgångspunkten för arbetstidens förläggning och ska diskuteras i sedvanlig medbestämmandeordning. Chefen skall ge medarbetaren möjlighet till förståelse och insikt om de bakomliggande orsakerna till arbetstidens förläggning. Eget inflytande över arbetstiden är en viktig arbetsmiljöfaktor som har betydelse för verksamhetens bedrivande. Det är därför viktigt att chefen tar hänsyn till medarbetarens behov och intressen.

Arbete på vissa tider

 • Arbete på vissa tider ersätts med timlönen ökad med 35 procent för vardagar mellan klockan 17.30 och 20.00, två dagar i veckan från 18.30, dock inte fredagar. Samt 60 procent mellan klockan 20.00 och klockan 07.00.
 • Arbete på bankfri dag ersätts med timlönen ökad med 100 procent och vissa helgdagsaftnar med 200 procent.

Helgdagar

 • Midsommar-, jul- och nyårsafton samt lör-, sön- och helgdagar är bankfria dagar. Då bankfri dag infaller på annan dag än lördag eller söndag minskas den ordinarie arbetstiden med 7,7 timmar per bankfri dag.
 • På, Skärtorsdag, dag före Kristi himmelfärdsdag och dag före Alla helgons dag minskar den ordinarie arbetstiden under schemaläggningsperioden med 2,75 timmar. Det gäller även Trettondagsafton och Valborgsmässoafton om de infaller måndag till fredag.

Saco

Lokalt arbetstidsavtal kan träffas mellan arbetsgivaren och lokal facklig Saco-organisation. Ordinarie arbetstid är 38,5 timmar per vecka i genomsnitt per år. Om ingen lokal överenskommelse finns gäller ordinarie arbetstid om 38,5 timmar per vecka i genomsnitt räknat under en 10-veckorsperiod. Arbetstiden förläggs måndag-fredag, exklusive helgdag, mellan klockan 07.00 och klockan 21.00 med högst 10 timmar per dygn. Sacos avtal har inga bestämmelser om ersättning för arbete på vissa tider. Tiden fram till klockan 21.00 räknas som ordinarie arbetstid och ersätts alltså inte med något extratillägg. Som helgdag räknas även midsommar-, jul- och nyårsafton. Trettondags- och valborgsmässoafton, skärtorsdag, dag före Kristi himmelfärdsdag och dag före Alla helgons dag ska den ordinarie arbetstiden förläggas mellan klockan 07.00 och klockan 14.00. Ordinarie arbetstid kan dock efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren förläggas till andra tider. I samband med förändrade arbetstider kan också en löneöversyn göras.

Skillnaden är framförallt att övertidstaket är högre i Finansförbundets avtal. Även skillnad när övertid är kvalificerad eller enkel.

Finansförbundet

Undantag från övertidskompensation sker i två fall. Dels för medarbetare med en heltidslön minst uppgående till motsvarande den 85:e percentilen för fasta löner avseende tjänstemän inom BAOs avtalsområde (2024 är detta belopp 77 100 kronor), för deltidsanställda proportioneras beloppet. Dels i det fall medarbetare träffat överenskommelse om att övertidsersättning inte ska utgå. Sådana avtal kan dock endast träffas gällande medarbetare som på grund av sin tjänsteställning själv har rätt att beordra andra tjänstemän till övertidsarbete eller som har rätt att självständigt avgöra om hon/han ska arbeta övertid. För dessa anställda utgår istället kompensation med tre extra semesterdagar. Övertid är all tid utanför ordinarie arbetstid och, för deltidsanställda, tid som inte räknas som mertid. Kvalificerad övertid gäller mellan klockan 20.00 och klockan 07.00 på vardagar, efter klockan 15.00 på Trettondagsafton, Skärtorsdag, Valborgsmässoafton, dag före Kristi himmelfärdsdag och dag före Alla helgons dag samt på bankfria dagar. Övertid ersätts med timlön ökad med 50 procent och kvalificerad övertid med timlön ökad med 100 procent. Vid kompensationsledighet utgår för 1 timmes övertid 1,5 timmes ledighet och för 1 timmes kvalificerad övertid 2 timmars ledighet. Kompensation för övertid/mertid ska lämnas före utgången av närmast påföljande fyra kalendermånader om inte lokal överenskommelse tecknats.

Saco

Undantag från övertidskompensation sker även i Saco-avtalet i två fall: om medarbetaren tjänar över 45 000 kronor, alternativt om överenskommelse om att övertidsersättning inte ska utgå träffats. Skillnaden är alltså att Saco-avtalets övertidstak alltså är betydligt lägre, 45 000 kronor, samt att alla medarbetare kan träffa överenskommelse om att övertidsersättning ej ska utgå.

 • Medarbetare som inte har rätt till övertidsersättning kompenseras med tre extra semesterdagar. Med övertidsarbete för heltidsanställd avses arbete utöver ordinarie schemalagd arbetstid.
 • För deltidsanställd avses arbete utöver årsarbetstiden för heltidsanställd. Det är alltså svårare för en deltidsanställd som omfattas av Sacos avtal att få extra arbete klassificerat som övertid. Det kan du läsa mer om under rubriken mertid.
 • Vid varje övertidstillfälle är de första två timmarna enkel övertid. Övrig övertid är kvalificerad övertid.
 • Övertidsersättningarna är desamma som Finansförbundets.
 • Tidsbegränsningen om fyra månader finns inte i Sacos avtal.

Skillnaden är att deltidsanställda har svårare att få extra arbete klassificerat som övertidsarbete i Sacos avtal.

Finansförbundet

Mertidsarbete är arbete som utförs utanför schemalagd arbetstid upp till 38,5 timmar per vecka, med högst 9 timmar per dag, samt högst 4,95 timmar på Trettondagsafton, Skärtorsdag, Valborgsmässoafton, dag före Kristi himmelsfärdsdag och dag före Alla helgons dag. Arbetet ska ske efter klockan 07.00 och före klockan 17.30. Två dagar per vecka 18.30, dock inte fredag eller dag före bankfri dag. När mertidsmåttet överstiger 50 timmar per 31 december kompenseras överskjutande timmar med övertidsersättning.

Saco

Mertidsarbete avser arbete som utförs mellan den deltidsanställdes ordinarie arbetstid och ordinarie årsarbetstid för heltidsanställd. Kriterier motsvarande de i Finansförbundets avtal om högst 9 timmar per dag etcetera saknas helt.

Finansförbundet

Vid beordrad tjänsteresa utanför den vanliga verksamhetsorten inom Sverige har medarbetaren rätt till restidsersättning. Enkel restidsersättning utges för restid utanför den ordinarie arbetstiden med månadslön för heltidsanställd per timme delat med 240. Förhöjd restidsersättning utges under tiden från klockan 18.00 dag före bankfri dag till klockan 06.00 första vardagen med månadslön för heltidsanställd per timme delat med 190. Utöver traktamente enligt Skatteverkets allmänna råd har Finansförbundets avtal även bestämmelser om traktamentstillägg. Om traktamente inom Sverige utges betalar banken traktamentstillägg med 20 kronor vid helt traktamente respektive 10 kronor vid halvt traktamente.

Saco

Saco-avtalet saknar bestämmelser om restidsersättning samt traktamente/traktamentstillägg.

Finansförbundet

Kompetensutveckling/utbildning/information förläggs normalt till ordinarie arbetstid. Om verksamheten förläggs utanför ordinarie arbetstid eller på bankfri dag utgår övertids- och mertidsersättning om inte annat gäller efter lokal överenskommelse.

Saco

Sacos avtal har ingen liknande bestämmelse om kompetensutveckling på arbetstid.

De stora skillnaderna mellan avtalen är att Finansförbundet har kollektivgaranti för sina medlemmar (2024-2026) medan Saco inte har någon garanterad löneutveckling alls i sitt löneavtal. Dessutom är Sacos lönesänkningsskydd svagare och avtalet saknar minimilöner.

Finansförbundet

Lönesystemet bygger på individuell lönesättning, med ett årligt lönesamtal där det normala är att medarbetaren erhåller en löneförhöjning

Minimilöner

Minimilöner är garanterade från 18 och 21 års ålder. Minimilönerna är från och med 2024 23 600 och 26 200 kronor. Den individuella lönen får inte understiga minimilönen utan lokal eller central överenskommelse. Minimilönen justeras årligen till att vara 47,1 procent respektive 52,3 procent av medianlönen för fasta löner avseende tjänstemän inom BAOs avtalsområde.

Lönesänkning

Sänkning av tjänstemannens faktiska lön kan endast ske efter lokal eller central överenskommelse.

Individgaranti

Det centrala kollektivavtalet har ingen individgaranti. Avtalet anger däremot att en medarbetare normalt erhåller en lönehöjning. De lokala löneprinciperna kan dock inne-hålla individgarantier.

Kollektivgaranti

Kollektivgarantin innebär att det totala löneutfallet för Finansförbundets medlemmar på ett företag ska uppgå till minst 50 procent av det totala löneutfallet för alla anställda inom BAO-området. Detta stäms av vart tredje år. Nästa avstämning sker 1 oktober 2023.

Lika lön

BAO och Finansförbundet har enats om att det arbete för att åtgärda osakliga löneskillnader som inleddes 2011 ska fortgå och utökas i och med det nya avtalet. Den partsgemensamma satsningen drivs som ett projekt under namnet ”Lika lön”. Sedan tidigare fokuserar projektet på arbeten som är lika och utökningen innebär att satsningen även ska omfatta likvärdiga arbeten. Parterna ska lokalt tillsätta arbetsgrupper och bland annat utforma metoder för lönekartläggning. Om det upptäcks löneskillnader som har samband med kön ska de osakliga löneskillnaderna åtgärdas. Om inte parterna enas om annat sker detta i de ordinarie lönerevisionerna av lönesättande chef.

Saco

Lokala löneförhandlingar sker en gång årligen om inget annat gäller efter lokal överenskommelse. Saco-avtalet innehåller inga fastställda potter eller generella tillägg. Individuellt lönesamtal sker med närmsta chef en gång per år, utan garanti. Om medarbetaren erhåller ingen eller ringa löneökning och detta beror på en otillräcklig arbetsprestation ska en handlingsplan upprättas. Om anställds löneutveckling under en treårsperiod väsentligt understiger genomsnittlig nivå i banken ska detta uppmärksammas och analyseras vid lönesamtalet. Eventuella åtgärder kan vara lönehöjning, kompetensutveckling med mer.

Minimilöner

SACO-avtalet saknar minimilöner.

Lönesänkning

Sänkning av arbetstagarens lön kan ske efter lokal, central eller individuell överenskommelse. Lönesänkningsskyddet är alltså betydligt svagare än det i Finansförbundets avtal.

Individgaranti 

Saco-avtalet saknar individgarantier. 

Kollektivgaranti 

Saco-avtalet saknar kollektivgarantier. 

Lika lön 

Saco har inget Lika lön-projekt.

Finansförbundet

Semesterersättning utgår med 10,75 procent för övertid, mertid, beredskap, provision, vikariat, skiftersättning och ersättning för arbete på vissa tider

Saco

Semesterersättning utgår med 10,75 procent för övertid, mertid, beredskap och provision.

Finansförbundet tillämpar BTP-planen. Den består av två avdelningar, BTP1 och BTP2. BTP1 är premiebestämd och BTP2 är förmånsbestämd. Det vanligaste vid nyanställning är att man omfattas av BTP1. Enligt denna plan ska arbetsgivaren betala in premier på 6,5% på inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp och på 32% över 7,5 inkomstbasbelopp. 7,5 inkomstbasbelopp motsvarar en månadslön på ca 46 500 kr.

Bli medlem och få bättre villkor

Jobbar du på en arbetsplats som tillämpar Finansförbundets kollektivavtal? Bli medlem idag och få ännu bättre villkor på jobbet.

Bli medlem

Relaterade länkar

Se lista över alla företag med Finansförbundets kollektivavtal.
Schysta finans­fö­retag
Finansförbundets kollektivavtal med Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO ger trygga löner och anställningsvillkor för dig i bank- och finansbranschen.
Finans­för­bundets kollek­tivavtal

Facket för dig i finans­bran­schen

 • Kan branschen du jobbar i
 • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Karriärtjänster
 • Personlig rådgivning
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Partipolitiskt obunden
 • Seminarier och föreläsningar