Föräldraledig

Du har rätt till betald ledighet för att ta hand om ditt barn. Om din arbetsgivare har kollektivavtal med Finansförbundet kan du få föräldralön.

Fråga din fackliga representant på arbetsplatsen eller förbundets medlemsservice vad som gäller för dig. Saknar din arbetsgivare kollektivavtal är det lagstiftning och villkoren i ditt anställningsavtal som gäller.

Dina rättigheter

Föräldraledigheten gäller i samband med barnets födelse, adoption och under den första tiden i barnets liv. Du styr till stor del själv över hur du fördelar uttaget av föräldraledigheten.

 • Arbetsgivaren får inte avsluta din anställning på grund av föräldraledighet. Dina löne- och anställningsvillkor får inte heller försämras.
 • Du ska också ha samma möjlighet till utbildning och kompetensutveckling. Det finns även ett skydd i lagen mot att missgynnas vid graviditet.

Arbetsgivaren ska underlätta för dig

Anställda ska kunna kombinera arbete och föräldraskap. Det kan till exempel vara att se över mötestider så att alla kan delta. Det gäller även den som ska lämna och hämta barn på förskola.

Det finns ingen egentlig skyldighet att berätta att du är gravid. För att utnyttja din rätt till föräldraledighet ska du anmäla ledigheten till arbetsgivaren minst två månader i förväg. Anmälan bör göras skriftligt och innehålla ledighetens längd, om du har föräldrapenning eller ej samt önskemål om ledighetens förläggning.

Du har stor möjlighet att påverka. Det ska göras i samråd med arbetsgivaren och minst två månader i förväg. 

Då kan ni även samtala om:

 • vem som ska sköta dina arbetsuppgifter när du är borta
 • om du vill ha kontakt med någon på arbetsplatsen under ledigheten
 • om du vill bli kallad till lönesamtal
 • eventuella planer på arbete när du kommer tillbaka

Du kan vara helt ledig under 18 månader från barnets födelse, oavsett om du tar ut föräldrapenning eller inte. 

Om ditt barn 

 • är fött före 1 januari 2014 kan du ta ut föräldrapenning till och med den dag då ditt barn avslutat första året i grundskolan. 
 • fyller 8 år efter skolavslutningen kan du ta ut föräldrapenning till och med den dagen barnet fyller 8 år. 
 • Om ditt barn är fött efter 1 januari 2014 kan du ta ut föräldrapenning till och med den dag barnet fyller 12 år eller när barnet slutar i årskurs 5 i grundskolan. 

Från och med barnets 4-årsdag kan ni bara spara 96 dagar sammanlagt. Om du har tvillingar kan ni spara 132 dagar sammanlagt. Som förälder har du rätt att förkorta din arbetstid ned till 75 procent av en heltidstjänst fram till dess barnet fyllt åtta år eller avslutat sitt första skolår.

Du kan bli uppsagd på grund av arbetsbrist under föräldraledigheten, precis som andra arbetstagare. Dock börjar inte själva uppsägningstiden att löpa förrän du helt eller delvis är tillbaka i arbete igen. Du får så att säga uppskov med uppsägningen fram till dess att föräldraledigheten är helt eller delvis slut. Det går inte att förlänga uppskovet genom att förlänga föräldraledigheten. Om du anmäler intresse till företrädesrätt gäller denna under uppskovstiden, uppsägningstiden samt ytterligare nio månader därefter.

I Finansförbundets kollektivavtal med BAO står att "tid då man varit föräldraledig ska jämställas med arbetad tid".  Du har alltså rätt att ta del av generella eller individgaranterade höjningar. Sker lönesamtal eller lokala pottförhandlingar under din ledighet så har du även rätt att delta i dessa. Kom ihåg att meddela Försäkringskassan om du får förändrad lön.

Även du som jobbar på en arbetsplats utan kollektivavtal skyddas i och med föräldraledighetslagens förbud mot missgynnande.

Du som omfattas av Finansförbundets kollektivavtal med BAO

Du har rätt till bidrag om 10 procent (80 procent på lönedelar över 10 prisbasbelopp) av dagslönen under 360 kalenderdagar. 

Under förutsättning att: 

 • du är tillsvidareanställd
 • du tar ut bidraget inom 18 månader från barnets födelse eller adoptionstillfälle, 
 • du under en ledighetsperiod får bidraget de dagar du tar ut föräldrapenning hel kalenderdag och att 
 • du förbinder dig att återgå i tjänst minst motsvarande din uppsägningstid.

Om du vill förkorta arbetstiden med max 25 procent får ledigheten spridas över arbetsveckans samtliga dagar eller förläggas till viss eller vissa av arbetsveckans dagar.  Samråd ska ske om förläggningen. Om en överenskommelse inte kan träffas om hur ledigheten ska tas ut vid förkortad arbetstid, ska arbetsgivaren förlägga ledigheten enligt arbetstagarens önskemål. Om en sådan förläggning inte medför påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet. Det är arbetsgivaren som ska bevisa att påtaglig störning föreligger. Gäller för barn upp till 8 år. Värt att tänka på är att deltidsarbete kan medföra försämringar på den framtida pensionen.

Att vara föräldraledig innebär en tillfälligt försämrad pensionsgrundande inkomst. Det påverkar storleken på din framtida pension. Det är viktigt att dela lika på föräldraledighet och vård av sjukt barn, VAB, om ni är två föräldrar. Studier visar att karriär- och löneutvecklingsmöjligheter förbättras då föräldrarna delar mer lika.

Ansök om föräldraledighet till arbetsgivaren senast två månader i förväg.

Stäm av med din chef

 • Hur du ska lämna över arbetsuppgifter inför din föräldraledighet.
 • Hur ni ska hantera löne- och utvecklingssamtal
 • Hur du vill bli kontaktad under din föräldraledighet.

Din lön

Föräldralediga ska omfattas av ordinarie lönerevision och föräldraledig tid ska likställas med arbetad tid. Om du får en löneförhöjning kan det förbättra din föräldrapenning från Försäkringskassan. Med ett retroaktivt lönepåslag kommer den utbetalade föräldrapenningen eller sjukpenningen inte att justeras upp i efterhand.

Föräldrapenningen

Beroende på när barnet är fött gäller olika regler för hur länge föräldrapenningdagarna går att ta ut från Försäkringskassan. Kontrollera via Försäkringskassan vad som gäller för dig, ditt barn och eventuellt den andra föräldern.

 • Under barnets första 18 månader krävs inget uttag av föräldrapenning från Försäkringskassan för att kunna vara föräldraledig från arbetet.
 • Från det att barnet är 12 månader kan din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) försämras om du inte följer Försäkringskassans direktiv om uttag av föräldrapenning.
 • Semestergrundande är 120 dagars ledighet med eller utan föräldrapenning (180 dagar om du är ensam vårdnadshavare).
 • Frånvaro med tillfällig föräldrapenning är semestergrundande, om den inte överstiger 120, respektive 180 dagar för ensam vårdnadshavare. 

Reducerad medlemsavgift

Om du har lägre inkomst än din ordinarie i minst tre månader, kan du ha rätt till reducerad medlemsavgift. Kontakta medlemsservice om du behöver hjälp.

Om du vill återgå i tjänst tidigare än du ansökt om behöver du meddela arbetsgivaren om det en månad i förväg.

Enligt lag får arbetsgivare inte missgynna dig när du är eller har varit föräldraledig. Du har rätt att komma tillbaka till samma eller likvärdiga uppgifter efter din ledighet.

Omplacering

Omplacering till annan tjänst är inte tillåtet. Arbetsgivaren har dock möjlighet att omplacera till exempel vid omorganisationer. Har du fått veta att du kommer att bli eller redan blivit omplacerad – kontakta din klubb eller Finansförbundets medlemsservice omgående.

Om du har frågor

Kontakta representant på din arbetsplats

Kontakta medlemsservice

Facket för dig i finans­bran­schen

 • Kan branschen du jobbar i
 • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Karriärtjänster
 • Personlig rådgivning
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Partipolitiskt obunden
 • Seminarier och föreläsningar