Samarbetspartners internationellt

Tillsammans med våra samarbetspartners säkerställer vi våra medlemmars intressen internationellt.

Lagstiftningen för finansbranschen skapas till stor del av EU. Genom Nordic Financial Unions (NFU) kan Finansförbundet se till att:

  • Säkerställa fortsatt frihet för parterna att reglera löner och villkor i finansbranschen genom kollektivavtal. 
  • EU:s lagar och regler i branschen måste respektera kollektivavtalsfriheten. 
  • Bidrar till att finansanställdas perspektiv tas tillvara i EU:s regelverk på områden såsom rådgivning och försäljning, krishantering av banker, bolånegivning och bolagsstyrning.
  • Framgångsrikt påverkansarbete gällande arbetsmiljöeffekter av de omfattande EU-reglerna. Genom arbetet tillsammans med de andra nordiska förbunden i NFU har frågan om lagstiftningens effekter i finansanställdas vardag uppmärksammats av centrala beslutsfattare på EU-nivå såsom EU-kommissionen, EU-parlamentet och de europeiska bankarbetsgivarna. 

Finansförbundets arbete har också skapat resultat i och med hjälp av den europeiska och globala paraplyorganisationen för privata tjänstesektorer, UNI Global Union.  

På europeisk nivå deltar förbundet i dialog med arbetsgivarna i den sociala dialogen för finanssektorn, där viktiga överenskommelser om exempelvis distansarbete, digitalisering och EU-reglernas effekter på sysselsättningen i bankerna tagits fram. Genom att bidra med kunskap och perspektiv från den svenska finansbranschen och förbundets fackliga prioriteringar har dialogens arbete påverkats i en för medlemmarna bättre riktning.  

Genom arbetet i UNI Global Union är förbundet också med och bidrar till att stärka löner och villkor i finansbranschen i Europa och världen. Genom kunskapsutbyte, dialog och stödinsatser hjälper finansförbund i olika länder varandra att vässa sitt fackliga arbete i respektive nationell bransch. På så vis bidrar förbundets arbete till att jämna ut spelplanen och skapa en rättvis konkurrens. Det blir på så vis svårare för transnationella banker att spela ut anställda i olika länder mot varandra i jakten på lägst kostnader. Samtidigt stärks medlemmarnas förhandlingspositioner både här hemma och i andra länder. 

Via TCO är Finansförbundet med i Nordens Fackliga Samorganisation (NFS), som representerar över 9 miljoner medlemmar i 15 centralorganisationer i hela Norden.  

Via TCO är Finansförbundet också med i Europafacket (EFS)som representerar alla europeiska federationer (internationella fackliga organisationer). EFS representerar 60 miljoner löntagare, organiserade i 79 centralorganisationer från 35 europeiska länder. Europafacket är partipolitiskt obundet och är arbetstagarparten inom EU när avtal sluts på europeisk nivå. 

Europafacket (ETUC) består av fackliga centralorganisationer i europeiska länder, där Finansförbundet finns representerat via TCO.  

Världsfacket (ITUC) är en sammanslutning av fackliga centralorganisationer. ITUC är den fackliga rösten när globala institutioner sammanträder och Finansförbundet representeras då via TCO. 

Som medlem i TCO är Finansförbundet också medlem i IFS, Internationella Fackliga Samorganisationen (ITUC på engelska), den samarbetsorganisation som samlar världens demokratiska fackliga centralorganisationer. IFS arbetar på global nivå genom att delta i diskussioner med ILO (International Labour Organisation) och andra FN-organ, med Världsbanken och Världshandelsorganisationen. 

En viktig uppgift för det fackliga samarbetet i Norden är att försöka hitta gemensamma ståndpunkter för att få bättre genomslag på Europanivå.  

För att öka sitt inflytande har Finansförbundet ett nära samarbete med andra nordiska fackförbund genom den nordiska samarbetsorganisationen för fackförbund i finanssektorn i norden, NFU (Nordic Financial Unions). 

Genom nordisk samverkan får förbundet en starkare röst och bättre genomslag för våra ståndpunkter på EU-nivå 

En annan viktig arena för påverkansarbete sker inom ramen för den Europeiska Unionen(EU)Mycket av EU-bevakningen för fackliga frågor sker via det gemensamma kontoret LO, TCO och Saco har i Bryssel. De lagar och regler som direkt påverkar våra arbetsplatser här hemma, har ofta sitt ursprung på EU-nivå.  

Finansförbundet arbetar med påverkansarbete på flera plan för att påverka denna politik till förmån för våra medlemmar.  Den nordiska samarbetsorganisationen NFU samordnar de nordiska finansförbundens arbete och för vår talan på EU-nivå genom täta och goda kontakter med beslutsfattare och opinionsbildare inom EU.  

Världsfacket för servicesektorn, UNI Global Union (UNI) har en regional organisation för Europaarbetet (UNI Europa) och arbetar även sektors-specifikt (UNI Europa Finance). Det är UNI Europa Finance som arbetar för att stärka arbetstagares rättigheter inom hela Europas finanssektor och är officiellt arbetstagarnas representant på EU-nivå i den sociala dialogen.