finansförbundet biståndsarbete latinamerika.png

Finansförbundets biståndsarbete 

Genom att arbeta för arbetstagares rättigheter i alla länder skyddas och främjas också svenska villkor och rättigheter. Därför arbetar Finansförbundet för att stärka och stödja uppbyggnaden av fackliga organisationer i finanssektorn även i andra länder.  

Finansförbundet har sedan många år ett regionalt utvecklingssamarbete för att stärka den fackliga organiseringen i finanssektorn i Latinamerika. I Colombia, Paraguay, Peru och andra latinamerikanska länder är många internationella finansföretag verksamma. Dessa länder har ofta svag arbetsrätt, arbetsvillkoren är dåliga och arbetstagares rättigheter respekteras inte fullt ut. Syftet med projektet är att stärka arbetstagares rättigheter och förbättra deras arbetsvillkor genom facklig organisering och kollektivavtal. 

Finansförbundets biståndsarbete ger stöd till arbetstagaren

Genom Finansförbundets medlemmar kan Finansförbundet ge stöd år anställda i finanssektorn i andra delar av världen - stödet går alltså från medlem till medlem. Genom den expertis och det fackliga arbetet förbundet driver i Sverige och Europa kan förbundet stötta arbetstagare i utomeuropeiska länder i deras kamp för att förbättra arbetstagares rättigheter och skapa ökad social rättvisa genom fackliga utvecklingsprojekt. 

I samarbetet sker även viktigt informationsutbyte och kunskapsöverföring genom seminarier, möten och konferenser. Projekten finansieras till 10 procent genom Finansförbundets intäkter från medlemsavgifter och resterande 90 procent genom statliga biståndsmedel. Finansförbundet avsätter varje år 1 procent av intäkterna från medlemsavgifterna för att stödja internationella fackliga projekt i finanssektorn. 

Facklig organisering går framåt tack vara biståndsarbetet

Under de år som biståndsprojektet pågått har fackförbunden vuxit och blivit starkare. Flera kollektivavtal har undertecknats och förbättrat arbetsvillkoren för många finansanställda. Fackliga värvningskampanjer har resulterat i en medlemstillväxt i Colombia med 8 %, Paraguay med 8 % och i Peru med 4 %. Genom  projektet har de lokala fackförbunden lyckats rädda många jobb inom finanssektorn och växa sig starkare i en utmanande miljö som ofta präglas av antifacklig politik. Men det finns mycket kvar att göra. Latinamerikanska banktjänstemän vittnar fortfarande om orättvisor och tuffa förhållanden och om fackliga rättigheter som inte respekteras 

Globala facket implementerar projektet och säkerställer resultaten 

Rent praktiskt samordnas och kvalitetsgranskas Finansförbundets utvecklingssamarbeten via den fackliga biståndsorganisationen Union to Union, som fungerar som en paraplyorganisation för LO, TCO och SACOs internationella solidaritetsprojekt  globalt. Union to Union förmedlar Sidas finansiella anslag till projekten (Sida är en så kallad partnerorganisation) står även för viktig kompetensutveckling i projekten och verkar som garant för att projekten genomförs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Den praktiska implementeringen av projektet sker genom världsfacket UNI, som är organiserat i 13 sektorer, varav UNI Finans är en sektor. 

UNI Finans har en rad experter vars kunskap och erfarenhet är ovärderlig för en lyckad implementering av projekten - både på global nivå och på regional nivå. UNI Finans har regionalt anställt personal som aktivt bidrar till att stärka implementeringen på marken genom att arbeta med de lokala facken eller skapar förutsättningar för att lokala fack ska kunna bildas. UNI:s personal är ovärderlig i implementeringen av projektet och det är tack vare ett samarbete som har fortgått under decennier som detta arbete har utvecklats så väl. 

Genom kunskap och erfarenheter av de lokala förutsättningarna ökar säkerheten till att pengarna går dit de ska och ger rätt resultat. Kontaktytor och kompetens har Union to union och UNI Finance byggt upp under decennier som partnerorganisationer till Sida.  

Finansförbundets arbete i Latinamerika hotat

Finansförbundets projekt i Latinamerika har sedan tidigare beviljats finansiering för perioden 2023 – 2027. Men i mars 2024 kom beskedet från Sida att anslaget för alla fackliga projekt som samordnas av Union to Union kommer att upphöra redan vid årsskiftet 2024/2025, då myndigheten avbryter det långsiktiga partnerskapet med Union to union och andra civilsamhällsorganisationer. Detta beslut riskerar att drabba hela det fackliga biståndsstödet och inte minst finansanställda negativt. 

Finansanställda i Latinamerika behöver stöd i sin fackliga kamp för att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. De behöver det globala facket i ryggen vid förhandlingsbordet med arbetsgivarna. De behöver den kraft och det kunskapsutbyte som karaktäriserar detta samarbete. De behöver känna att även dom har rätt till ett värdigt arbete och liv. 

Finansförbundet vädjar därför till regeringen och Sida att Union to Unions arbete får fortsätta. För detta behöver Sidas uppdrag fortlöpa som tidigare och anslagen till Union to Union fortsätta. Under 2024 kommer projektet att fortsätta stärka de lokala fackföreningarna i projektländerna, för att finansfacken ska kunna fortsätta arbetet med att stärka arbetstagarnas rättigheter och skapa bättre förutsättningar för ett värdigt liv. Utan det finansiella stödet från Sida kommer dessa projekt behöva avbrytas i förtid. 

Relaterade länkar