träd framför byggnad

Hållbar finans

Finanssektorn har en central roll för att driva på omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Såhär tycker Finansförbundet om Hållbar finans.

Finansförbundet vill belysa hur hållbar finans påverkar finansanställda, finanssektorn och samhället i stort samt ge förslag på initiativ som kan stärka företagens arbete med socialt ansvarstagande och social hållbarhet. 

Finansförbundets ställningstaganden inom hållbar finans:  

  • Socialt ansvarstagande och social hållbarhet behöver komma högre upp på dagordningen hos finansföretagen och på politikernas agendor.  
  • Finanssektorn ska bidra till och främja en socialt och ekonomiskt rättvis klimatomställning (just transition).  
  • De sociala hållbarhetsmålen behöver prioriteras och finansieras parallellt med övriga globala hållbarhetsmål eftersom de hänger ihop. 
  • Finansförbundet är en viktig samarbetspartner i hållbarhetsarbetet och särskilt när det gäller socialt ansvarstagande och social hållbarhet i finanssektorn. 
  • Anställda ska ha inflytande i och vara delaktiga i arbetet med hållbar finans. De anställdas perspektiv är viktiga att ta hänsyn till och inkludera i omställningsarbetet.
  • Finansförbundet tycker att förslaget om en social taxonomi är bra för att finansiera och stärka arbetet med de sociala hållbarhetsmålen, men upplever att metoden för att ta fram, tillämpa och uppnå önskat resultat är utmanande. Fackligt inflytande och delaktighet är viktigt i detta arbete. 
  • Finanssektorn är en del av lösningen och en central möjliggörare för en effektiv omställning mot en hållbar ekonomi, ett hållbart samhälle och en god levnadsmiljö.
  • Finanssektorn ska ta ansvar för hur den ekonomiska verksamheten påverkar människor och miljö både i den interna verksamheten och externt genom investeringar och utlåning inom ramen för de globala hållbarhetsmålen.
  • Finanssektorn ska säkerställa att alla medarbetare har god kompetens inom hållbarhetsfrågor och bra förutsättningar för att bidra till omställningen. Anställda ska ges tid och möjlighet att kompetensutveckla sig inom hållbar finans och möjlighet att ge välinformerade råd och jämförbar information om hållbara investeringar/hållbart sparande. 

Positionspapper Hållbar finans

Finansförbundet har tagit fram ett positionspapper, som finns att ladda ner här. Positionspappret gör en sammanfattning av rådande läge inom hållbar finans och redovisar förbundets ställningstaganden. 

Positionspapper Hållbar finans

Relaterade länkar