Kongress 2019

Den 12–14 november 2019 genomfördes Finansförbundets kongress. Sjuttio ombud samlades på Aronsborg i Bålsta för att diskutera förbundets framtid. Här kan du i sammanfattning ta del av vad som hände på kongressen.

Kongressen är Finansförbundets högsta beslutande organ. Där diskuteras i vilken riktning Finansförbundet ska gå och vad förbundet ska åstadkomma de närmaste åren. Kongressen fattade beslut kring alla motioner som skickats in från medlemmar och förtroendevalda. På dagordningen stod också val av styrelse och beslut kring Finansförbundets ekonomi.  

Omkring 130 personer totalt deltog på kongressen varav ett 70-tal ombud/ förtroendevalda och övriga är förbundsstyrelse, kanslianställda och gäster från förbundets samarbetsorganisationer.  

Tema för kongressen 2019 var Schyst finans – för ett hållbart arbetsliv. Syftet var att lyfta den diskussion om hållbarhet som förs i samhället idag. För Finansförbundet handlar det om de anställdas arbetsvillkor, att de har en god arbetsmiljö, erhåller kompetensutveckling och att deras arbetsgivare har och följer gällande kollektivavtal. 


Protokoll från kongressen

Justerat protokoll Kongress 2019 (logga in)


Dag 1, 12 november:

Kongressens inledning

Kongressen inleddes med skönsång av a capellagruppen Åkervinda innan förbundsordförande Ulrika Boëthius tog vid. Ulrika intervjuades av Olof Klingvall, pressansvarig kommunikatör, om vikten av ett hållbart arbetsliv.

Läs mer och se hela inledningstalet här.

Kongressperioden som varit

Förbundsordförande Ulrika Boëthius redogjorde för verksamheten under den gångna kongressperioden. Hon fokuserade på måluppfyllelsen av den verksamhetsinriktning som kongressen 2016 beslutade om och lyfte fram följande särskilda händelser:

Avtalet med BAO löper vidare

Finansförbundet och BAO slöt 2015 ett kollektivavtal som gäller tills vidare. Hösten 2017 fanns en möjlighet att säga upp avtalet i förtid, om någon av parterna ansåg att ”de grundläggande förutsättningarna för avtalet inte uppfyllts”. Efter en omfattande utvärderingen av kollektivavtalets innehåll och efterlevnad, beslöt förbundsstyrelsen att låta avtalet löpa vidare. Därefter har ett årligt arbete med avtalsuppföljning och avtalsutvärdering skett i syfte att ta reda på hur väl avtalet fungerar i praktiken. Detta arbete har legat till grund för styrelsens årliga beslut om avtalets fortlevnad.

Avtal med Svensk Handel

Efter långa och tuffa förhandlingar fick medlemmarna i Forex och X-Change i juli 2017 ett nytt treårsavtal. Avtalet innehåller en individgaranti, samt en förbättring av tjänstepensionen genom att så kallad flexpension har införts.

Bankskatten tillfälligt stoppad

Två politiska förslag gällande en så kallad bankskatt drogs tillbaka under 2017. Detta efter en intensiv uppvaktning och opinionsbildande aktiviteter från bland annat Finansförbundet. Under 2019 meddelade regeringen dock att man avser att komma med ett nytt förslag till bankskatt under innevarande år.

Läs mer om Finansförbundets åsikt om bankskatten.

Jämställdhet och mångfald

Finansförbundet arbetade vidare med frågan om jämställda löner och arbetsplatser under kongressperioden. Lika lön-projektet fortsatte sätta strålkastarljuset på osakliga löneskillnader och förbundet genomförde även en större granskning rörande förekomsten av trakasserier inom finansbranschen. I samband med #metoo-uppropen anordnade Finansförbundet bland annat frukostseminarier på temat sexuella trakasserier.

LEV-projektet

Under 2018 drog Finansförbundets LEV-projekt – Leda, Engagera, Välja – igång. Coacher i medlemskommunikation ska under två års tid stötta och inspirera andra förtroendevalda med syfte att nå ännu bättre framgång i värvningsarbetet.

Motionsbehandling – kompetensutveckling, arbetstider och kontaktombudens roll

Vid kongressens första motionsblock behandlades motioner från kongressens ombud rörande arbetstid, kompetensutveckling, restidsersättning och kontaktombudens roll.

Johanna Karlsson, en av motionärerna.
Johanna Karlsson, en av motionärerna.

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag avseende motionerna om kompetensutveckling och restidsersättning.

Kongressen beslutade enligt motionärens förslag om att arbeta för annan ersättning på fredagskvällar efter klockan 17.30.

Kongressen beslutade att förbundet ska verka för ett partsgemensamt arbete med BAO för att öka attraktiviteten för kontaktombudens roll.

Dag 2, 13 november:

Stadgar

Kongressens andra dag inleddes med en behandling av förslag till ändrade stadgar. Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag. 

Läs de reviderade stadgarna här.

Seminarier om Ett hållbart arbetsliv

Sedan följde ett seminariepass på temat Ett hållbart arbetsliv:

  • En hållbar lönepolitik Finansförbundets förbundsstyrelse har nyligen antagit ett nytt lönepolitiskt program. Vid seminariet presenterades det nya lönepolitiska programmet. Vad innebär de lönepolitiska målen i praktiken och hur kan förbundet tillsammans arbeta för att skapa en långsiktig hållbarhet i lönepolitiken?
  • Ett hållbart avtal Finansförbundets kollektivavtal med BAO som tecknades 2015 löper tills vidare.Hur arbetar parterna inom banksektorn med uppföljning och utveckling av kollektivavtalet föatt göra det hållbart över tid? Hur kan förbundet skapa intresse och engagemang kring kollektivavtalet och avtalsfrågor när det saknas regelbundna avtalsrörelser?

  • Hållbar värvning Om Finansförbundet ska bibehålla sin fackliga styrka behövs en hög organisationsgrad och en positiv medlemstillväxt. För att lyckas i det lokala värvningsarbetet behöver förbundet ha starka klubbar och kompetenta förtroendevalda som syns och hörs. Hur kan vi konkret arbeta tillsammans för att Finansförbundet ska bli en värvande organisation?  
  • Hållbar arbetsmiljö Arbetet med att förbättra arbetsmiljön på våra arbetsplatser är en viktig uppgift för hela Finansförbundet. Hur står det till med arbetsgivarens ansvar att utbilda i arbetsmiljöfrågorna? Vad ska till för att hantera det gränslösa arbetslivets möjligheter och utmaningar?

Val av förbundsstyrelse

FS_toppbild.jpgFinansförbundets ordförande Ulrika Boëthius omvaldes av enhällig kongress att leda förbundets arbete i ytterligare tre år framåt. Till förste vice ordförande valdes Rikard Nyström och till andre vice ordförande Camilla Linder.

Läs mer om valet av förbundsstyrelse här

 

Motionsbehandling – Verksamhetsmotioner

Vid kongressens andra motionsblock behandlades motioner rörande instiftande av kontaktombudens dag, ställningstagande gällande politiska åsikter, personalekonomisk utbildning, modernare medlemserbjudande, förnyelse för engagemang och digitalisering och modernisering av förbundets demokratiprocess.

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag införa förtroendevaldas dag, istället för kontaktombudens dag, för att uppmärksamma alla med ett fackligt uppdrag.

Gällande motionen om digitalisering och modernisering av finansförbundets demokratiprocess gav kongressen förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda frågorna i motionen.
Övriga motioner beslutades enligt förbundsstyrelsens förslag.

Seminarium: En hållbar organisation

Ett gemensamt seminarium på temat En hållbar organisation i framtiden arrangerades för ombuden. Medverka gjorde representanter från tankesmedjan Futurion, NFU och Vision.

– Organisering handlar i grunden om att samarbete – i förväg. En överenskommelse om att samarbeta när behovet uppstår, så har vi fortsatt att göra i alla tider. Det fackliga löftet handlar om en lönsam solidaritet. Hållbarhet, i sin tur, handlar om hur man skapar ”resiliens”, eller motståndskraft, för att överleva i framtiden, sa Carl Melin, forskningschef på tankesmedjan Futurion.

– Ett starkt påverkansarbete fyller en viktig funktion för att anpassa arbetet i den framtida finansbranschen. En annan är att möta utmaningarna med det gränslösa arbetslivet och det ökade användandet med ”big data”, konstaterade Arvid Ahrin, just nu ordförande för Nordic Financial Unions, NFU, och tillträdande kanslichef på Finansförbundet.

– Frågan är hur de fackliga organisationerna kan möta de här utmaningarna och samtidigt stärka det fackliga inflytandet över datadrivna arbetsplatser, frågade han sig vidare.

– Jag kommer ihåg mitt första fackliga möte och förstod ingenting. Men snabbt blev vi ett nätverk av engagerade förtroendevalda som lyckades engagera många fler. Arbetsmiljöarbetet vi bedrev har konstaterat levererat ett gott socialt arbete för de vi är till för – medlemmar och potentiella medlemmar. Som facklig kan och ska vi bidra med hopp och fånga upp allas engagemang, avslutade Dalia Eid, Förbundsstyrelsen, Vision.

Presentation av studentuppsats

Höstens uppsatsstipendiater Markus Bellman och Gustav Göransson, KTH, presenterade sitt vinnande uppsatsarbete för hösten 2019: Intelligent processautomation – att bygga bron mellan processautomation och artificiell intelligens. Hur digitaliseringen kan användas i och underlätta arbetet i finansbranschen är högst aktuella frågor. Uppsatsstipendiaterna har utsetts av förbundsstyrelsen och prisas senare under hösten.

Dag 3, 14 november:

Verksamhetsinriktning 2020-2022

Verksamhetsinriktningen anger ambitionerna för kommande kongressperiod och är ett styrdokument för hela organisationen som grundar sig på insikter från medlemsundersökningar och medlemsmöten i hela förbundet. Verksamhetsinriktningen ska vara visionär och övergripande och är uppdelad i olika prioriterade områden där uppdraget löpande ska förverkligas: arbetsmiljö; avtal; jämställdhet och mångfald; medlemmars kompetens i en föränderlig tid; en stark röst; en stark organisation.

Verksamhetsinriktningen har formulerats utifrån ett ”önskvärt läge” vid kongressperiodens utgång 2022 och utgår från en ambition om att kunna vara alerta i en föränderlig värld.

– Innehållet är hämtat ur utmaningar och möjligheter i vår gemensamma verklighet på jobbet. Den är resultatet av förbundsstyrelsens arbete med att lyssna in vad som framkommit i fackliga samtal mellan medlemmar och förtroendevalda om vad de tycker är viktigt. Åsikterna i dessa samtal har kommit till oss på olika sätt – via möten, utbildningar, enkäter och i andra former, konstaterade Ulrika Boëthius, förbundsordförande.

Kongressen beslutade att anta förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer för perioden 2020-2022.

Inspirationsföredrag – medlemsvärvning

Dagen fortsatte med ett föredrag från Sophia Scott, Handelsbanken och coach i medlemskommunikation inom LEV-projektet.

– I allt det vi pysslar med måste vi fråga oss hur vi kan lyfta frågor för våra medlemmar. När vi frågar medlemmarna svarar de att de vill att Finansförbundet ska synas mer. Det måste ske genom fler aktiviteter och fler arbetsplatsbesök, sa Sophia Scott.

Sophia har bland annat intervjuat 300 kontaktombud.

– Nästan alla svarade att det svåraste är att få tid och möjlighet att ställa frågan om medlemskap till potentiella nya medlemmar, och att de behöver stöd i att argumentera för medlemskapet. Det stödet måste vi i klubbarna kunna ge dem, sa Sophia.

Läs mer om LEV-projektet här

Stipendiater och hedersmedlemmar

Halldau stipendiater 2019.jpg

Sju medlemmar tilldelades Halldaustipendiet som belönar individuella insatser inom framför allt medlemsvärvning: Lise Ejered, Per-Åke Olsson, Charlotta Bergkvist, Carina Lloyd, Mattias Berntzen och Christel Rajala, alla Nordea samt Sophia Scott, Handelsbanken.

Hedersmedlemmar 2019.jpg

Tre personer utnämndes till hedersmedlem i Finansförbundet för väsentliga insatser för förbundet: Gunnar Zetterström, Swedbank, Nils Möllerberg, Handelsbanken och Bo Swartling, Finansförbundets kansli.

Hederstecken 2019.jpg

Sex medlemmar tilldelades föbundets hederstecken för betydande inestser för förbundet: Eva Dahlback, Yvonne Vuori, Lars Lindgren, Ann-Katrin Jorborn, Monica Lindberg och Roger Wedemar, alla Nordea.

Avslutning

Omvalda förbundsordföranden Ulrika Boëthius avslutade kongressen på torsdagen.

citat kongress6a.jpg– Med behovet av ett hållbart arbetsliv så består även fackets nödvändiga existens. Och det har vi sannerligen visat alla – tillsammans – de här tre dagarna som gått. Tillsammans hoppas jag att vi ute på våra arbetsplatser kan fortsätta att ingjuta hopp, framför allt när saker händer som riskerar att spä på kollegors oro.

– Och vi kan aldrig bli för många! Inte för många medlemmar och inte för många förtroendevalda. Därför hoppas jag lite extra särskilt att vi går härifrån stärkta i vår ambition att ta värvningsarbetet till en ny nivå, avslutade hon.

Ombuden tycker

Slutligen några tankar från ombudet Kenny Vesterberg som i år gjorde kongressendebut.