Organisation och uppdrag

Finansförbundets grund är alla medlemmar och kontaktombud på företagen. Det fackliga arbetet sker främst i klubbar och regionalt. Övergripande styrs organisationen av förbundsstyrelsen och de beslut som fattas på kongressen.

Skiss över Finansförbundets organisation

Så fungerar Finansförbundets organisation

Kongressen är Finansförbundets högsta beslutande organ och hålls vart tredje år. Under kongressen pratar deltagarna om förbundets strategiska inriktning, vilka frågor som ska prioriteras, och vad som ska uppnås under de närmsta åren. På mötet fattas beslut om motioner från medlemmarna. Kongressen väljer också styrelse och fattar beslut om ekonomin.

Förbundsstyrelsen har det övergripande ansvaret för förbundets verksamhet i överensstämmelse med stadgar och beslut fattade av kongressen. Till arbetsuppgifterna hör också att ansvara för förhandlingar om olika avtal.

Klubbstyrelserna leder det fackliga arbetet på arbetsplatserna. Ledamöterna väljs av medlemmarna. De stora bankerna har även koncernklubbstyrelser. Det är inte alla företag som har någon klubb.

Finansförbundets regionala arbete sker över företagsgränserna och leds av en regionstyrelse. Det finns fem regioner; Norra, Östra, Västra, Södra och Stockholmsregionen. Regionernas uppdrag är att profilera, träffa medlemmar och kommunicera förbundets verksamhet regionalt. Alla som arbetar med regionerna jobbar och bor i sin region och är aktiva förtroendevalda på sin arbetsplats.  

finansförbundets regioner

Kansliets uppgift är att verkställa förbundsstyrelsens beslut och sköta det löpande arbetet i organisationen. Kansliet är ett stöd till medlemmar och förtroendevalda.

Valberedningens uppdrag är att förbereda kongressens val av förbundsstyrelse och revisorer. En del av uppdraget är att beakta att förbundsstyrelsen är allsidigt sammansatt. Valberedningen tar emot nomineringar till val av förbundsstyrelse och revisorer (nomineringar kan göras senast 3 månader före kongressen). Valberedningen består av nio ledamöter och väljs för hela kongressperioden. 

Så utses valberedningen

Under kongressen tillsätts ett valutskott bestående av fem kongressombud som förbereder val av ledamöter till valberedningen. Nominering av valberedningsledamöter kan ske fram till det att kongressen beslutar att nomineringsförfarandet är avslutat.

Facket för dig i finans­bran­schen

  • Kan branschen du jobbar i
  • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
  • Förhandlings- och rättshjälp
  • Karriärtjänster
  • Personlig rådgivning
  • Unik branschspecifik lönestatistik
  • Partipolitiskt obunden
  • Seminarier och föreläsningar