Rehabilitering

Om du har varit sjukskriven har du rätt till stöd för att kunna börja arbeta igen. Din arbetsgivare ska se till att de åtgärder vidtas som behövs för att du ska få en effektiv rehabilitering.

Arbetsgivaren är skyldig att ta fram en rehabiliteringsplan som ska vara ett stöd för dig att kunna återgå i arbete. Senast dag 30 i sjukskrivningen ska rehabiliteringsplanen upprättas, förutsatt att det är sannolikt att du kommer att vara sjukskriven i minst 60 dagar.

I Socialförsäkringsbalken (SFB) finns en bestämd tidplan för hur Försäkringskassan bedömer rätten till sjukpenning. Tidsplanen kallas rehabiliteringskedjan. Rehabiliteringskedja innehåller fyra steg med fasta tidpunkter då arbetsförmågan prövas.

Rehabiliteringskedjan:

  • Dag 1-90: Försäkringskassan gör en bedömning av din förmåga att klara det vanliga arbetet. Du och din chef undersöker om din arbetsplats kan anpassas eller om det kan bli tal om tillfälligt byte till andra arbetsuppgifter.
  • Dag 91-180: Försäkringskassan ska då även göra bedömningen ifall du kan utföra annat arbete hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren har skyldighet att på din begäran lämna in ett utlåtande till Försäkringskassan. Utlåtandet ska ge svar på vilka möjligheter det finns att ta tillvara din arbetsförmåga efter omplacering eller efter vidtagande av rehabiliteringsåtgärd.
  • Dag 181-365: Försäkringskassan gör en bedömning av om det är så att du inte kan utföra sådant arbete som normalt förekommer på arbetsmarknaden. Detta gäller dock inte om Försäkringskassan bedömer att du med stor sannolikhet kommer att kunna gå tillbaka till ett arbete hos din arbetsgivare före dag 366.
  • Dag 366- : Arbetsförmågan bedöms i förhållande till arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. Om arbetsförmågan är fortsatt nedsatt kan du ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå efter sjukdag 365.

Bra att veta

  • Om du har haft nedsatt arbetsförmåga i minst 90 dagar har du rätt att vara tjänstledig för att pröva arbete hos annan arbetsgivare. Tjänstledigheten kan tillsammans med sjukledigheten vara i högst ett år.
  • Din arbetsgivare kan i regel inte säga upp dig på grund av sjukdom, om du medverkar till din rehabilitering. Om du inte medverkar kan det vara skäl för uppsägning av personliga skäl. Ytterligare ett undantag är när alla rehabiliteringsåtgärder är uttömda och du inte kan utföra något arbete av betydelse.