Vad är en arbetsskada?

Om du råkar ut för en olycka på väg till eller från arbetet, eller blir sjuk på grund av ditt arbete, kan det vara en arbetsskada, då gäller särskilda regler. 

Skadar du dig på jobbet eller blir sjuk innebär det inte automatiskt att det räknas som en arbetsskada, utan det är först när Försäkringskassan och/eller AFA bedömt ärendet som en arbetsskada.

Arbetsskador delas in i fyra olika typer:

  • Arbetssjukdom: Alla faktorer i arbetsmiljön som påverkar hälsan ogynnsamt, både fysiskt och psykiskt, och medför skador kallas arbetssjukdomar. Dock måste övervägande skäl tala för att det finns ett samband mellan arbetets skadliga inverkan och den skadades sjukdom/skada.
  • Färdolycksfall: Olycksfall på den vanliga direkta vägen till och från arbetet räknas normalt som färdolycksfall, om inte trafikskadelagen är tillämplig. En avvikelse från den normala färdvägen kan få till följd att den skada som då eventuellt inträffar inte ersätts.
  • Olycksfall i arbetet: För att olycksfallet ska räknas som arbetsskada ska det i huvudsak ske på arbetsplatsen när du utför ditt arbete. Normalt omfattas också olycksfall under rast, paus, tjänsteresor och vid utbildning som beordrats av arbetsgivaren. Som olycksfall betraktas också överfall, hot och våld.
  • Smitta: Om du blir smittad i arbetet. En del smittsamma sjukdomar räknas som arbetsskador. Dit hör till exempel gulsot och den så kallade sjukhussjukan.

Anmäl alltid!

Om du drabbas av en arbetsskada bör du omedelbart anmäla det som hänt till din arbetsgivare och ditt arbetsmiljöombud. En arbetsskada kan även anmälas i efterhand.

Anmälan ska göras på två ställen:

Bra att veta:

  • Din arbetsgivare är enligt lag skyldig att meddela arbetsskadan genom att underteckna anmälan.
  • Arbetsmiljöombudet ska ta del av anmälningar om arbetsskador och skriva under dessa. Om du eller arbetsmiljöombudet har en annan uppfattning än arbetsgivaren om vad som hänt kan ombudet lämna en egen anmälan till Försäkringskassan.
  • Det är inte är din arbetsgivare som bedömer om det är en arbetsskada.
  • Arbetsgivaren står inte för en eventuell arbetsskadeersättning.