Lön och ersättning under semestern

Semesterdagar innebär inte alltid att du har rätt till semesterlön under alla dagarna. För att få rätt till semesterlön (betalda semesterdagar) behöver du först arbeta för att tjäna in rätten till semesterlön, om du inte har rätt till förskottssemester.

Istället för att få avdrag när du tar ut obetalda semesterdagar erbjuder vissa arbetsgivare förskottssemester. Men då uppstår en skuld till din arbetsgivare som motsvarar det avdraget som en obetald semesterdag skulle ha inneburit. Skulden avskrivs när du arbetat fem år eller om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

För att räkna ut hur mycket semesterlön du ska få används två begrepp:

  • Intjänandeår - det år du tjänar in semestern.
  • Semesterår - det året du tar ut semestern.

Både semesteråret och intjänandeåret löper från 1 april till 31 mars enligt Semesterlagen. I vårt avtal med BAO har vi dock kommit överens om att vi istället ska följa kalenderåret, 1 januari till 31 december.

För dig som går på BAO-avtalet

Du får din ordinarie lön under dina betalda semesterdagar. Utöver det tillkommer ett tillägg som kallas semesterlönetillägg. Det är 1,45 procent av din lön som utbetalas vid två tillfällen, i juni och december, om inget annat överenskommits mellan arbetsgivaren och Finansförbundets lokala företrädare (klubben).

På den kontantersättning du får för övertid, mertid, beredskap, vikariat, skiftersättning, ersättning för förskjuten arbetstid och provision tillkommer ytterligare 10,75 procent. Det kallas semesterersättning på lönetillägg. Den typen av semesterersättning ska enligt vårt avtal med BAO utbetalas senast i samband med semesterårets (det vill säga kalenderårets) utgång.

När du slutar din anställning ska din arbetsgivare göra en slutlig semesteravräkning. Detta innebär att arbetsgivaren ska räkna ut om du har tjänat in någon betald semester som du inte tagit ut. Har du inte tagit ut alla betalda semesterdagar du tjänat in ska arbetsgivaren ersätta dig för det genom att betala ut semesterersättning. Har du fått förskottsemester och tagit ut fler betalda semesterdagar än du hunnit tjäna in kan du bli återbetalningsskyldig.

För dig som går på Svensk Handel-avtalet

Du får din ordinarie månadslön under dina betalda semesterdagar. Utöver det tillkommer ett tillägg som kallas semesterlönetillägg. Semestertillägget för varje betald semesterdag är:

  • 0,8 % av aktuell månadslön och eventuella fasta lönetillägg per månad.
  • 0,5 % av summan av den rörliga lönedel som har betalats ut under intjänandeåret.

För dig som inte har kollektivavtal

Om det inte finns något kollektivavtal gäller semesterlagens regler hur semesterlönen ska beräknas. I semesterlagen finns det två beräkningsmodeller som används, sammalöneregeln och procentlöneregeln.

Sammalöneregeln

Din aktuella månadslön vid den tidpunkten som du tar ut din semester plus ett semestertillägg om 0,43 procent av den aktuella månadslönen för varje semesterdag. Utöver detta betalas ett semestertillägg om 12 procent av den sammanlagda summa av de rörliga intäkterna som har betalats ut under semesteråret. Rörliga intäkter är sådana poster där ersättningen varierar över tid och omfattar exempelvis provision, bonus, Ob-ersättning och övertid.

Semestertillägget om 0,43 procent ska betalas ut i samband med semestern. Det sker vanligtvis månaden efter att du tagit ut din semester.

Semestertillägget på rörliga lönedelar, som till exempel bonus, provision, resultatlön, (12 procent) ska betalas ut senast en månad efter semesterårets slut.

Procentlöneregeln

12 procent av den under intjänandeåret sammanlagda utbetalda lönen, inkluderat både fast och rörlig lön. Denna summa är den totala semesterlönen. Om du delar summan med 25, för antalet semesterdagar som du enligt lag har rätt till, får du semesterlönen som ska utbetalas per semesterdag. Denna regel används i de fall du har en hög andel rörliga löneposter eller om sysselsättningsgraden för anställningen har sett olika ut under intjänandeåret och semesteråret.

Skulle du enligt ditt anställningskontrakt ha rätt till fler semesterdagar än 25 stycken ska procenttalet (12 procent) ökas med 0,48 procent per extra semesterdag.