Semesterlönegrundande frånvaro

Huvudregeln är att du tjänar in semesterlön (betald semester) när du arbetar, men i vissa fall kan du tjäna in semesterlön även när du inte arbetar. Detta kallas semesterlönegrundande frånvaro och föräldraledighet är en sådan form av frånvaro.

I dessa fall är det endast en begränsad period som frånvaron från arbetet är semesterlönegrundande.

Du kan tjäna in semesterlön när du är frånvarande i följande fall:

  • Sjukskrivning: Du får tillgodoräkna dig högst 180 dagar per år. Om du är sjukskriven mindre än 180 dagar tjänar du alltså in full semesterlön under det året. Är du sjukskriven under flera år finns en begränsning. När du har varit borta under mer än ett helt intjänandeår tjänar du från år två inte längre in mer semesterlön.
  • Sjukskrivning för arbetsskada: Du får tillgodoräkna dig all frånvaro, men när du varit borta mer än ett helt intjänandeår tjänar du från år 2 inte längre in semesterlön.
  • Föräldraledighet: Du får tillgodoräkna dig sammanlagt 120 dagars ledighet med eller utan föräldrapenning (180 dagar om du är ensam vårdnadshavare). All tid du är borta med tillfällig föräldrapenning räknas dock som semestergrundande, om frånvaron inte överstiger 120, respektive 180 dagar. 

Vård av barn (tillfällig föräldrapenning) är också semesterlönegrundande. Du kan få tillfällig föräldrapenning i sammanlagt 120 dagar från Försäkringskassan och alla dessa dagar är semesterlönegrundande oavsett om du varit föräldraledig med nyfött barn eller inte. Dessa olika former av ledighet har således 120 dagar var och räknas inte ihop.

Ett exempel:

Du är föräldraledig med eller utan föräldrapenning för nyfött barn under 6 månader, 120 dagar av dessa är semesterlönegrundande. Du återgår i tjänst och strax därefter insjuknar ditt äldre barn och du är hemma för vård av barn och får tillfällig föräldrapenning från försäkringskassan. Då är denna ledighet semesterlönegrundande i ytterligare 120 dagar. 

  • Ledighet på grund av risk för smitta (enligt smittskyddslagstiftningen): Du får tillgodoräkna dig högst 180 dagar.
  • Ledighet för studier: Om du har rätt till teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TVFF) eller går en facklig utbildning får du tillgodoräkna dig högst 180 dagar.
  • Ledighet för svenskundervisning: All ledighet.
  • Ledighet för militärtjänst eller repmöte: Du får tillgodoräkna dig högst 60 dagar.
  • Ledighet för närståendevård: Du får tillgodoräkna dig högst 45 dagar.