Jämställdhet och mångfald

Jämställdhet och mångfald är ett samlingsbegrepp som Finansförbundet har valt att använda för det område som omfattar de sju diskrimineringsgrunderna som finns i diskrimineringslagen.

Diskriminering är, enkelt förklarat, händelser som någon upplevt som kränkande eller missgynnande. Ingen ska behöva utstå trakasserier eller diskriminering i arbetslivet enligt Diskrimineringslagen. Den som är föräldraledig är också skyddad mot att bli missgynnad enligt Föräldraledighetslagen

De sju diskrimineringsgrunder är:

  • Kön
  • Könsidentitet eller könsuttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning
  • Sexuell läggning
  • Ålder

Mångfald råder när människor och grupper inkluderas och olikheter inte innebär något hinder för anställning, utveckling och befordran. Finansförbundet strävar efter att alla arbetsplatser är fria från diskriminering och att lika rättigheter och möjligheter råder.

Det är skillnad på jämlikhet och jämställdhet. Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan könen. Jämlikhet innebär att alla människor är lika mycket värda och har samma status och respekt.  

Arbetsgivarens ansvar

Det är din arbetsgivare som har ansvar för att ingen diskrimineras eller missgynnas på arbetsplatsen.

I ansvaret ligger att arbeta förebyggande för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter utifrån de sju diskrimineringsgrunderna.

Vanliga frågor och svar

    Fler frågor och svar