Finansförbundets åsikt om: Utbildning och kompetensutveckling

Finansbranschen har ständigt varit i rörelse och gått igenom stora förändringar och omställningar. Nya produkter, ny teknik och ny lagstiftning, kräver ständigt uppdaterade kunskaper för att klara ett föränderligt arbetsliv. Personalens kunnande och kompetens är därför en strategisk och mycket viktig fråga för företagen, de anställda och för att säkerställa en välfungerande finansbransch.

Därför tycker Finansförbundet att

  • Medlemmarna ska ges tid och resurser till kontinuerlig kompetensutveckling på arbetstid.
  • Alla medlemmar ska ha en egen individuell kompetensutvecklingsplan som sätts upp i dialog mellan arbetsgivare och anställd.
  • Lokala kompetensutvecklingsavtal ska finnas på alla företag i finansbranschen.
  • Formen för kompetensutveckling ska anpassas till individuella förutsättningar.
  • Högskolan ska få ett omställningsuppdrag. Högskolor, universitet och andra utbildningsanordnare ska bättre anpassa utbildningsutbudet för redan yrkesverksamma så att det blir mer flexibelt avseende när, var och hur studierna kan bedrivas.
  • Ålderstaket i studiemedelssystemet ska höjas så att kompletterande studier blir möjligt högre upp i åldrarna.
  • Studiemedelssystemet bör utvecklas och förbättras för att passa yrkesverksamma.

Varför är det viktigt?

Att investera i kompetensutveckling är något som gynnar både den enskilde, arbetsgivare och samhället i stort. Forskning inom området visar att företag som satsar kontinuerligt på kompetensutveckling för de anställda är mer lönsamma och konkurrenskraftiga samtidigt som den enskildes anställningsbarhet och utvecklingsmöjligheter ökar. Det finns därmed ett gemensamt intresse mellan arbetsgivare och arbetstagare att prioritera och satsa på kompetensutveckling. 

En god utbildningskvalitet i grundskola, gymnasieskola, högskola, universitet och kompletterande utbildningar som vänder sig till finansbranschen är avgörande för en god branschutveckling. Det är också viktigt att universitet, högskola och yrkeshögskolan erbjuder en omställningsfunktion för yrkesverksamma. En grundutbildning är bara det första steget i ett livslångt lärande. Det är viktigt att kontinuerligt under arbetslivet ha möjlighet till kompetensutveckling och utbildning.

Finansförbundets har i en undersökning som genomfördes våren 2016 konstaterat att finansanställda avsätter mindre tid till kompetensutveckling än andra jämförbara tjänstemannagrupper och nästan 40 procent av den planerade kompetensutvecklingen ställs in. Den främsta orsaken till detta är tidsbrist på grund av hög arbetsbelastning. Finansförbundet anser att finansbranschens arbetsgivare måste arbeta mycket mer strategiskt med medarbetarnas kompetensutveckling. Alla anställda ska ha en individuell plan för den egna kompetensutvecklingen och arbetsgivarna måste säkerställa att både och tid och ekonomiska medel avsätts för kompetensutveckling. Det är viktigt att den kompetens som arbetstagaren har dokumenteras. Det är ett sätt för den anställde att kunna validera sina kunskaper och stärka sina karriärmöjligheter.

Bristfällig kompetensutveckling riskerar att leda till en ökad kompetensväxling, då arbetsgivaren byter ut sin befintligt anställda personal mot ny. Att byta ut existerande personal istället för att satsa och utveckla redan anställda är kostsamt både för arbetsgivarna och de anställda. Fokus måste därför ligga på att göra de redan anställda fortsatt anställningsbara.


Reviderad av förbundsstyrelsen: februari 2019.