Finansförbundets åsikt om: Trygghet i arbetslivet

Trygghet i arbetslivet handlar om att individen ska känna sig trygg i vardagen. Det innefattar en trygg anställning, väl utvecklade trygghetssystem för den som blir förälder, sjuk eller arbetslös och en bra pension.

En stabil sjukförsäkring ska garantera att individen får en rimlig försörjning samt stöd under livets alla skeden. Den måste också erbjuda många ingångar och återgångar till arbetsliv och egen försörjning, vilket ställer krav både på inkomsttrygghet och aktiv rehabilitering. Personer som drabbas av sjukdom ska ha en sådan ersättning att de kan ägna sin tid och kraft åt rehabilitering och återgång till arbetslivet utan att behöva fundera på att byta bostad eller andra åtaganden under perioder av sjukdom. Det krävs både en rimlig nivå på ersättningen och ett högt tak som omfattar större delen av befolkningen. En tydlig ansvarsfördelning mellan arbetsgivare, statliga myndigheter, kommuner och landsting är en förutsättning för en framgångsrik rehabilitering. Det är av särskild vikt att arbetsgivarna fullföljer sitt rehabiliteringsansvar enligt arbetsmiljölagen samt arbetsmiljöavtal.

Undersökningar visar att kvinnors arbetsskador än i dag bedöms på ett mer restriktivt sätt än männens. Socialförsäkringsbalkens regler om arbetsskada behöver ses över för att säkerställa att kvinnors arbetsskador bedöms på samma villkor som männens. Det är också av vikt att medarbetare som utsätts för hot och kränkning, vid till exempel rån omfattas av en trygghetsförsäkring som ger ett gott försäkringsskydd. 

Arbetslöshetsförsäkringen ger inkomsttrygghet vid arbetslöshet. För att försäkringen inte ska undermineras är det viktigt att det huvudsakliga finansieringsansvaret ligger på staten och inte de fackliga organisationerna. Den som förlorar jobbet ska kunna ägna sig åt jobbsökande/kompetenshöjande aktiviteter utan att drabbas av stora ekonomiska påfrestningar. Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring, det vill säga en bro mellan två anställningar. Regelverket rörande a-kassan ska utformas så att man ”landar mjukt” vid arbetslöshet och ges stora möjligheter att vidmakthålla och utveckla sitt arbetsmarknadsvärde och sin anställningsbarhet. Arbetsgivaren har ett stort ansvar att hjälpa personalen att hitta nytt jobb när verksamheter dras ner eller upphör. Även Trygghetsfonden samt inkomstförsäkring spelar en viktig roll för den som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Ett livslångt lärande medför en trygghet i arbetslivet. Digitaliseringen förändrar arbetsmarknaden. Trygghetssystemen måste förändras i samma takt.

Därför tycker Finansförbundet att

  • Sjuk- och arbetslöshetsförsäkringens takbelopp ska höjas till 10 prisbasbelopp.
  • Den arbetssökande ska ges rätt att begränsa sökområdet geografiskt och kompetensmässigt under de 180 första dagarna av arbetslöshet.
  • Sjukförsäkringens regelverk ska vara utformat så att sjuka inte tvingas ut på arbetsmarknaden när de istället behöver fortsatt rehabilitering och sjukskrivning för att underlätta ett tillfrisknande.
  • Socialförsäkringsbalkens regler om arbetsskada ska förändras och förtydligas så att domstolarnas tillämpning blir könsneutral.
  • Det ska finnas ett gott försäkringsskydd vid hot och kränkning.
  • Tillsvidareanställning ska vara den huvudsakliga anställningsformen.
  • Branschen ska erbjuda bra tjänstepensionsavtal.
  • Politiska beslut inte ska försämra möjligheten att teckna kollektivavtal om tjänstepension.

Reviderad av förbundsstyrelsen: februari 2017.