Finansförbundets åsikt om: Lika rättigheter och möjligheter

I FN:s deklaration om mänskliga rättigheter framgår att: ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”. Skyddet mot diskriminering är till för att säkerställa respekten för mänskliga rättigheter. Ingen människa ska bli diskriminerad på sin arbetsplats.

Arbetsplatsen ska lämpa sig för alla. Därför är det angeläget att arbetsplatsen arbetar med att upptäcka, förebygga och förhindra diskriminering. Det är förbjudet att diskriminera eller trakassera medarbetare på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Jämställdhet och mångfald är det begrepp som Finansförbundet har valt att använda och som omfattar de sju diskrimineringsgrunderna.

En arbetsplats fri från diskriminering och trakasserier blir en attraktiv arbetsplats dit det är lättare att både rekrytera och att behålla personal. I grunden handlar det om att upprätthålla respekten för allas lika värde och rättigheter - rätten att bli sedd, behandlad med respekt och att få utvecklas utan hänsyn till kön, hudfärg, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Diskriminerings-lagens krav på förebyggande arbete skapar förutsättningar för arbetsplatser som lämpar sig för alla.

Alla människor kommer någon gång i kontakt med bank- och finansbranschen. Mångfalden bland de anställda behöver öka på alla nivåer i företagen för att bli en bättre spegel av den mångfald som finns i samhället. Varje företag ska arbeta för en större mångfald hos sin personal. På ledande positioner, i bolagsstyrelser och i ledningsgrupper behöver både andelen kvinnor och mångfalden öka. För detta krävs ett målmedvetet och långsiktigt arbete. Kvotering och positiv särbehandling kan vara sätt att öka andelen kvinnor.

I bank- och finansbranschen finns en könsuppdelning i yrken och ett lönegap som är till männens fördel. Lönegapet mellan kvinnor och män ökar när barnen kommer. Det drabbar alla kvinnor, även de som inte har barn. Det är en rättighet för båda föräldrarna att ta ut föräldraledighet utan att få sämre villkor på jobbet. Ett sätt att komma till rätta med könsskillnader i karriär- och löneutveckling kan vara att föräldrarna delar mer lika på föräldraledigheten.

För ett jämställt arbetsliv behöver arbetsförhållandena passa både kvinnor och män. Ingen ska bli sexuellt trakasserad eller trakasserad på grund av kön. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter vid extern och intern rekrytering och lönerna ska sättas utifrån kompetens och inte kön. Det är fortfarande lång väg kvar innan vi är där.

Därför tycker Finansförbundet att

  • Det ska vara nolltolerans mot diskriminering på alla arbetsplatser.
  • Företagen ska ha en personalpolitik där karriär- och löneutveckling gynnar samtliga anställda. 
  • Osakliga löneskillnader ska åtgärdas varje år.
  • Alla anställda ska ha samma möjligheter att förena arbete, familjeliv och fritid.
  • Företagen ska ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män samt mångfald på alla nivåer; även i sina styrelser.
  • Företagens arbete med Diskrimineringslagens förebyggande arbete behöver förstärkas. 
  • Heltidsanställning ska vara en rättighet och deltid en möjlighet.

Reviderad av förbundsstyrelsen: februari 2017.