Finansförbundets åsikt om: Lika rättigheter och möjligheter

I FN:s deklaration om mänskliga rättigheter framgår att: ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”. Skyddet mot diskriminering är till för att säkerställa respekten för mänskliga rättigheter. Ingen människa ska bli diskriminerad på sin arbetsplats.

Därför tycker Finansförbundet att

  • Det ska vara nolltolerans mot diskriminering och trakasserier på alla arbetsplatser.
  • Företagen ska ha en personalpolitik där karriär- och löneutveckling gynnar samtliga anställda. 
  • Alla anställda ska ha samma möjligheter att förena arbete, familjeliv och fritid.
  • Företagen ska ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män samt mångfald på alla nivåer; även i sina styrelser.
  • Företagens arbete med Diskrimineringslagens arbete behöver förstärkas och ska genomföras i dialog och samarbete med medarbetarna. 

Varför är det viktigt?

Arbetsplatsen ska lämpa sig för alla. Därför är det angeläget att arbetsplatsen arbetar med att upptäcka, förebygga och förhindra diskriminering. Det är förbjudet att diskriminera eller trakassera medarbetare på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, fysiska och psykiska funktionsvariationer, sexuell läggning eller ålder.

En arbetsplats fri från diskriminering och trakasserier blir en attraktiv arbetsplats dit det är lättare att både rekrytera och att behålla personal. I grunden handlar det om att upprätthålla respekten för allas lika värde och rättigheter - rätten att bli sedd, behandlad med respekt och att få utvecklas utan hänsyn till kön, hudfärg, ålder, funktionsvariation eller sexuell läggning.

Enligt diskrimineringslagen ansvarar arbetsgivare för att det ska finnas ett förebyggande och aktivt arbete för att uppnå jämställdhet och mångfald och förhindra diskriminering och trakasserier.

Arbetsgivaren ska på ett aktivt sätt undersöka risker, analysera orsaker, genomföra åtgärder och följa upp och utvärdera sitt arbete. Arbetsgivare är skyldiga att utreda och åtgärda om de får kännedom om diskriminering eller trakasserier. Arbetsplatserna ska, så långt det är möjligt, anpassas så att de blir tillgängliga även för anställda med fysiska eller psykiska funktionsvariationer.

Alla människor kommer någon gång i kontakt med bank- och finansbranschen. Mångfalden bland de anställda behöver öka på alla nivåer i företagen för att bli en bättre spegel av den mångfald som finns i samhället. Varje företag ska arbeta för en större mångfald hos sin personal. På ledande positioner, i bolagsstyrelser och i ledningsgrupper behöver både andelen kvinnor och mångfalden öka. För detta krävs ett målmedvetet och långsiktigt arbete. Kvotering och positiv särbehandling kan vara sätt att öka andelen kvinnor.

I bank- och finansbranschen finns en könsuppdelning i yrken och ett lönegap som är till männens fördel. Lönegapet mellan kvinnor och män ökar när barnen kommer. Det drabbar alla kvinnor, även de som inte har barn. Det är en rättighet för båda föräldrarna att ta ut föräldraledighet utan att få sämre villkor på jobbet. Ett sätt att komma till rätta med könsskillnader i karriär- och löneutveckling kan vara att föräldrarna delar mer lika på föräldraledigheten.

För ett jämställt arbetsliv behöver arbetsförhållandena passa både kvinnor och män. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter vid extern och intern rekrytering och lönerna ska sättas utifrån kompetens och inte kön. Det är fortfarande lång väg kvar innan vi är där.


Reviderad av förbundsstyrelsen: april 2019.