Finansförbundets åsikt om: Internationellt fackligt solidaritetsarbete

Globaliseringen förändrar arbetsmarknaden radikalt och gör löntagare i världens länder alltmer beroende av varandra.

Därför tycker Finansförbundet att

  • Den ständigt pågående strukturomvandlingen ska ske med fackligt inflytande.
  • Det är angeläget att stödja uppbyggnaden av fackliga organisationer i finanssektorn i alla länder.
  • Arbetstagare i alla länder ska ha rätt att organisera sig.
  • De fackliga organisationerna ska ha rätt till förhandling och medbestämmande.
  • De fackliga organisationerna ska ha rätt att vidta stridsåtgärder vid konflikter med arbetsgivaren.
  • Alla arbetstagare ska ha samma rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder eller annat ur arbetslivsperspektiv ovidkommande.
  • Barn ska ha rätt att gå i skolan och inte utnyttjas i arbetslivet.
  • Alla stater ska anta och följa ILO:s konventioner och rekommendationer.

Varför är det viktigt?

Arbetsgivarna får allt enklare att flytta produktion till låglöneländer och att bedriva verksamhet över nationsgränserna. EU-medlemskap, internationella handelsavtal, avregleringar av finans- och arbetsmarknader samt digitaliseringen av tjänster och arbete möjliggör ökad handel men riskerar samtidigt att leda till försämrade arbets- och levnadsförhållanden för de anställda.

Vi har sett ökad handel och ekonomisk tillväxt men samtidigt en utebliven förbättring av löntagarnas villkor i många länder, i en del länder har villkoren för de anställda i finansbranschen försämrats och de fackliga organisationerna har satts under stor press. Rätten att organisera sig är ifrågasatt och i vissa länder i världen är det förenat med livsfara att vara fackligt engagerad. Vi ser att löntagares rättigheter och villkor ifrågasätts och försämras till fördel för kortsiktiga investerare och multinationella bolag.

Nationalstaten utgör inte längre den självklara socialpolitiska, ekonomiska och kulturella gränsen för arbete. Det ligger därför i alla löntagares intressen att fackliga värderingar och fackligt samarbete stärks i alla länder. Alla ska ha rätt att försöka påverka sitt liv och sin arbetsplats till det bättre genom förhandling och medbestämmande. Det är därför viktigt att Finansförbundet värnar och verkar för grundläggande fackliga värderingar även internationellt.

Finansförbundets internationella solidaritetsarbete består huvudsakligen i att stödja uppbyggnaden av fackliga organisationer inom finanssektorn, med erfarenhet, kunskap och ekonomiska medel, i syfte att dessa i ett senare skede ska bli självgående.


Reviderad av förbundsstyrelsen: februari 2019.