Finansförbundets åsikt om: Inflytande i arbetslivet

Finansförbundets medlemmar har den kunskap och de erfarenheter som behövs för att fatta bra beslut på arbetsplatserna. Att ta tillvara medlemmarnas och Finansförbundet kunskap om verksamheten gör företaget mer stabilt och framgångsrikt. När medarbetarna har möjlighet att bidra till verksamhetens utveckling gagnar det samtidigt deras individuella utveckling.

Därför tycker Finansförbundet att

  • Medlemmarna och deras fackliga företrädare ska ha inflytande över beslut som rör arbetsförhållandena i företaget.
  • Alla företag i finansbranschen ska ha ett medbestämmandeavtal som är anpassat efter företagets organisation och beslutsordning.
  • Företagen i finansbranschen ska fullt ut leva upp till medbestämmandelagens och förtroendemannalagens krav.
  • Det fackliga arbetet ska ha samma status som det ordinarie arbetet.

Varför är det viktigt?

Företagen har mycket att vinna på ett väl fungerande arbetstagarinflytande. Det ger bättre förankrade beslut och skapar en bättre fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Ett väl fungerande inflytande ger bra kommunikation mellan arbetsgivaren och medarbetarna. När inflytandet inte fungerar gror missnöje, verksamheten stelnar och det blir tyst. När inflytandet inte fungerar gror missnöje, verksamheten stelnar och det blir tyst.  

Inflytande ska vara en naturlig del av verksamheten, och ingå som en självklar del i arbetsgivarens beslutsprocess. Inflytandet ska vara anpassat efter företagets organisation och beslutsordning, och vara reglerat i ett lokalt medbestämmandeavtal. Arbetsgivaren har en skyldighet att på eget initiativ efterfråga Finansförbundets och medlemmarnas synpunkter. Inflytandet ska avse alla frågor som är av betydelse för medlemmarna, till exempel ny- och ombyggnad, budgetering och planering, utveckling av verksamheten, säkerhet, rekrytering, schemaläggning och bemanning.

Trots att förtroendemannalagen har funnits sedan 1974 och medbestämmandelagen sedan 1976 finns det fortfarande arbetsplatser i vår bransch där inflytandet inte tillämpas fullt ut. Lagen och dess syften verkar ha fallit i glömska. Det hårdnande klimatet på arbetsmarknaden har gjort att medarbetare inte vågar hävda sin rätt till insyn och inflytande. Inflytandet försvåras också av att förtroendevalda inte ges tid och resurser att arbeta fackligt i den utsträckning som krävs. Detta trots att många röster i samhällsdebatten talar om att tillvarata medarbetarnas kunskaper och resurser som en förutsättning för företagens utveckling. Mer engagemang behövs för att medbestämmandelagen ska fungera i praktiken.


Reviderad av förbundsstyrelsen: februari 2019.