Finansförbundet åsikt om: Företagens samhällsansvar

Företagen i finansbranschen ska ta ansvar för hur de påverkar samhället miljömässigt, ekonomiskt och socialt ur ett hållbarhetsperspektiv. Finansförbundets medlemmar arbetar i företag vars verksamhet i hög utsträckning påverkar dessa tre områden. Det gör att företagen också har ett stort samhällsansvar.

Därför tycker Finansförbundet att

  • Fackliga rättigheter är en del av de universella mänskliga rättigheterna.
  • Fackliga rättigheter ska efterlevas inom alla delar av arbetslivet – inskränkningar kan aldrig accepteras.
  • Företagen ska betrakta fackliga organisationer som viktiga intressenter i arbetet med fackliga – mänskliga – rättigheter.
  • Alla multinationella finansföretag bör teckna globala ramavtal med berörda fackliga internationaler.
  • Finansbranschen ska gå i täten för den hållbara utvecklingen genom att miljöanpassa sin verksamhet och ställa miljökrav vid utlåning och investering.

Varför är det viktigt?

Den globala fackföreningsrörelsen är en viktig aktör i arbetet för att bidra till att de globala målen för hållbar utveckling uppnås. Fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter och är därmed i sin tur en huvudfråga för fackliga organisationer – organisationer som borde betraktas som huvudintressenter av företagen i arbetet som rör hållbarhetsfrågor, inte minst de fackliga rättigheterna. Fackliga organisationer är ett instrument för att stärka dessa universella rättigheter: rätten att bilda fackföreningar, rätten till kollektiva förhandlingar men också förbud mot diskriminering, barnarbete samt tvångs- och slavarbete. Avgörande är också drägliga förhållanden avseende arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Hållbara företag tar ett ansvar för sin lönsamhet och ekonomisk tillväxt, vilket också skapar förutsättningar för att det kommer de som skapar företagens värde – de anställda – till gagn.

En brådskande global utmaning är klimatförändringarna som måste hanteras för att omställningen mot en hållbar framtid ska vara möjlig. Alla världens stater måste ta sitt ansvar för att de globala hållbarhetsmålen ska kunna nås, och därmed faller också ett ansvar på företagen att ta ett sitt samhällsansvar för att de globala resurserna ska räcka till kommande generationer.

Företag tar i olika utsträckning socialt ansvar, men uppförandekoder och policyer kan aldrig ersätta bindande lagstiftning, kollektivavtal, globala ramavtal och globala konventioner. Företagen ska leva upp till sina åtaganden, både på hemmaplan och internationellt för att i största möjligaste mån bidra till en hållbar utveckling i världen genom att långsiktigt ta vara på grundläggande mänskliga rättigheter.

Finansförbundet uppmuntrar alla företag som verkar i finanssektorn att ställa sig bakom de värdegrunder som finns formulerade i

FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna,

FNs kärnkonventioner,

FNs initiativ Global Compact,

ILOs kärnkonventioner,

OECDs riktlinjer för multinationella företag,

OECDs initiativ Global Deal For Decent Work.


Reviderad av förbundsstyrelsen: november 2020.