Finansförbundet åsikt om: CSR

Corporate Social Responsibility (CSR) bygger på idén att företagen själva ska ta ansvar för hur de påverkar samhället miljömässigt, ekonomiskt och socialt ur ett hållbarhetsperspektiv. Finansförbundets medlemmar arbetar i företag, vars verksamhet i hög utsträckning påverkar dessa tre områden. Det gör att dessa företag också har ett stort samhällsansvar.

Därför tycker Finansförbundet att

  • Fackliga rättigheter är en del av de universella mänskliga rättigheterna.
  • Fackliga rättigheter ska efterlevas inom alla delar av arbetslivet – inskränkningar kan aldrig accepteras.
  • Företagen ska betrakta fackliga organisationer som viktiga intressenter i arbetet med mänskliga rättigheter/fackliga rättigheter.
  • Alla multinationella finansföretag bör teckna globala ramavtal med berörda fackliga internationaler.
  • Finansbranschen ska gå i täten för den hållbara utvecklingen genom att miljöanpassa sin verksamhet och ställa miljökrav vid utlåning och investering.

Varför är det viktigt?

Klimathotet är en brådskande global utmaning som måste hanteras för att omställningen mot en hållbar framtid ska vara möjlig. Det räcker inte längre med vaga löften och principen om att alla deltar i detta arbete och tar ansvar efter sina förutsättningar och förmåga. Alla världens stater har skrivit under hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och trycket på företag att ställa om sin verksamhet i linje med dessa hållbarhetsmål måste öka.

Den globala fackföreningsrörelsen är en viktig aktör i detta arbete och kan bidra till att flera hållbarhetsmål uppnås. Fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter och är därmed en huvudfråga för fackliga organisationer – organisationer som borde betraktas som huvudintressenter av företagen i arbetet som rör CSR-frågor – inte minst de fackliga rättigheterna. Fackliga organisationer är ett instrument för att stärka dessa universella rättigheter. Det handlar om rätten att bilda fackföreningar, rätten till kollektiva förhandlingar men också om förbud mot diskriminering, barnarbete samt tvångs- och slavarbete. Avgörande är också drägliga förhållanden avseende arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Redan idag ser vi att företag i olika utsträckning tar socialt ansvar, men företagens uppförandekoder kan aldrig ersätta bindande lagstiftning, kollektivavtal, globala ramavtal och globala konventioner. Företagen ska leva upp till sina åtaganden, både på hemmaplan och internationellt för att i största möjligaste mån bidra till en hållbar värld.

Finansförbundet uppmuntrar alla företag som verkar i finanssektorn att ställa sig bakom de värdegrunder som finns formulerade i


Reviderad av förbundsstyrelsen: februari 2019.