Finansförbundet åsikt om: CSR

(Corporate Social Responsibility) Ekonomi och arbetsmarknad har globaliserats, och Finansförbundets medlemmar arbetar i företag som i hög utsträckning opererar på internationella marknader. En konsekvens av globaliseringen är att nationella lagar och kollektivavtal måste kompletteras med kraftfulla globala mekanismer, som globala konventioner, riktlinjer och globala fackliga ramavtal.

Klimathotet är också en global utmaning som måste mötas genom globala överenskommelser och genom att alla deltar och tar ansvar efter sina förutsättningar och sin förmåga. Trycket på både stater och företag måste förstärkas för att tillförsäkra efterlevnaden av mänskliga rättigheter, internationell rätt och miljöåtaganden. Den globala fackföreningsrörelsen är en avgörande aktör för att öka detta tryck, och öka respekten för mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Grundläggande fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter. Respekt för grundläggande fackliga rättigheter är en huvudfråga för fackliga organisationer - organisationer som borde betraktas som huvudintressenter av företagen i arbetet som rör mänskliga rättigheter. Fackliga organisationer är ett instrument för att stärka mänskliga rättigheter, och dessa rättigheter ska respekteras överallt. Det handlar om rätten att bilda fackföreningar, rätten till kollektiva förhandlingar, men också om förbud mot diskriminering, barnarbete samt tvångs- och slavarbete. Avgörande är också drägliga förhållanden avseende arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Det är positivt att företag och verksamheter tar socialt ansvar, men företagens uppförandekoder kan aldrig ersätta bindande lagstiftning, kollektivavtal, globala ramavtal och globala konventioner. CSR går också djupare än marknadsföring. CSR får aldrig vara bara ett PR-trick. Företagen  ska leva upp till sina åtaganden, både på hemmaplan och internationellt. Företagen ska respektera de mänskliga rättigheterna var de än bedriver sin verksamhet och oberoende av staters förmåga och/eller vilja att uppfylla sina skyldigheter när det gäller skydd av dessa rättigheter. Företag kan aldrig frånhända sig dessa skyldigheter.

Finansförbundet utgår från att svenska företag respekterar mänskliga rättigheter och grundläggande miljöstandarder när de agerar på utländska marknader, och uppmanar alla de företag som verkar i finanssektorn att ställa sig bakom de värdegrunder som finns formulerade i

Därför tycker Finansförbundet att

  • Försvaret av grundläggande fackliga rättigheter är en del i försvaret av de mänskliga rättigheterna och blir allt viktigare på en global arbetsmarknad.
  • Fackliga rättigheter ska efterlevas inom alla delar av arbetslivet, inskränkningar kan aldrig accepteras.
  • Företagen ska betrakta fackliga organisationer som relevanta intressenter i arbetet med mänskliga rättigheter/fackliga rättigheter.
  • Alla multinationella finansföretag bör teckna globala ramavtal med berörda fackliga internationaler. De globala avtalen ska reglera de sociala villkoren inom företagen men också innefatta de sociala krav som företagen ska ställa på leverantörer och entreprenörer. De globala avtalen ska innehålla en mekanism för tvistlösning och uppföljning av enskilda ärenden.
  • Företag i finansbranschen bör ej förlägga egen verksamhet eller anlita leverantörer i länder eller områden där facklig verksamhet är förbjuden.
  • Företag i finansbranschen som bedriver verksamhet i diktaturländer har ett särskilt ansvar att verka för fackliga och andra mänskliga rättigheter i dessa länder.
  • Finansbranschen ska gå i täten för den hållbara utvecklingen genom att miljöanpassa sin verksamhet och ställa miljökrav vid utlåning och investering.

Reviderad av förbundsstyrelsen: februari 2017.