Finansförbundets åsikt om: Arbetsmiljö

God arbetsmiljö är en viktig framgångsfaktor för företagens resultatutveckling och bidrar till attraktiva och hållbara arbetsplatser.

Personal som trivs och mår bra presterar bättre. På arbetsplatser med ett gott och öppet arbetsklimat kommer idéer fram och allas kompetens tas tillvara. Medarbetarna växer med arbetsuppgifter som ger arbetsglädje och utmaningar – vilket ger företagen god konkurrenskraft.

Finansbranschens medarbetare har rätt till en god arbetsmiljö, som kännetecknas av trygga och säkra arbetsförhållanden, en rimlig arbetsbelastning, ett gott ledarskap och ett positivt arbetsklimat. Ingen ska utsättas för ohälsa eller olycka på sin arbetsplats. I de fall det ändå sker olyckor eller risker för ohälsa ska det finnas en tydlig organisation för att genomföra rehabiliteringsinsatser för en smidig återgång till arbete inom organisationen.

En trygg och säker arbetsplats har säkerhetsrutiner som alla känner till och tillämpar. Den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön är utformad efter individens förutsättningar med ett gott ledarskap och individuella åtaganden. Utvecklingen på arbetsplatsen följer den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Arbetsplatserna ska ha väl fungerande stödfunktioner så att lagar och regler följs. 

På arbetsplatserna samverkar och utövar arbetstagare arbetsmiljöombud/skyddsombud medinflytande tillsammans med arbetsgivarna genom att systematiskt bedöma att resurser och behov överensstämmer med individens olika förutsättningar och företagens konkurrenskraft. På arbetsplatserna är livslång kompetensutveckling ett ledord och planeras löpande för att minska risker för företag och individ. Det finns en tydlig gränsdragning mellan arbete och fritid.

En god arbetsmiljö börjar med ett gott ledarskap och kännetecknas av att arbetet organiseras och leds så att alla medarbetare känner sig sedda och har arbetsglädje. Det är högt i tak och man har respekt och förståelse för varandra och kränkande särbehandling är aldrig acceptabelt. Arbetsorganisationen är utformad i samverkan med medarbetarna och tar hänsyn till individens behov av omväxling, utveckling och inflytande över den egna arbetssituationen.

För att skapa och säkerställa en god arbetsmiljö krävs ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsgivare och arbetstagare utvecklar arbetsmiljön tillsammans, genom att regelbundet undersöka arbetsmiljön, åtgärda brister och skapa förbättringar. Riskbedömningar ska genomföras regelbundet och vara en naturlig del av verksamheten. Det är mycket viktigt att säkerställa att förändringar i verksamheten inte leder till risker och att tillbud och olyckor utreds. Hög kompetens är avgörande för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete.

Därför tycker Finansförbundet att:

  • Arbetsgivarna i finansbranschen ska vara väl förtrogna med arbetsmiljölagen och arbetsmiljöavtalet samt leva upp till dessas krav och intentioner.
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete ska bedrivas på alla arbetsplatser i finansbranschen.
  • Arbetsmiljöombud ska utses på samtliga arbetsplatser.
  • Arbetsmiljöombud och chefer ska få arbetsmiljöutbildning.
  • Företagen i finansbranschen ska ha en bemanning som ger en rimlig arbetsbelastning.
  • Företagen i finansbranschen ska ha väl fungerande företagshälsovård, ett gott försäkringsskydd, snabb och kompetent arbetsskadehandläggning samt effektiv, arbetslivsinriktad rehabilitering.
  • Friskvård ska erbjudas samtliga medarbetare.

Reviderad av förbundsstyrelsen: februari 2017.