Remissvar

Finansförbundet engagerar sig i lagstiftningsarbetet kring frågor som berör de finansanställda i sin egenskap av just finansanställda. Det innebär att svara på remisser och påverkar frågor kring arbetsmarknad och kring finansmarknadsreglering.

Vi svarar på remisser i eget namn till såväl Riksdag, Regering och svenska myndigheter inom arbetsmarknad och finansmarknad men också till EUs institutioner, i huvudsak EU-kommissionen och Europaparlamentet. Vi svarar också via TCO, NFU och UNI-Finance på många remisser.

Här hittar du de remissyttranden som vi lämnat i kronologisk ordning, senast överst.

2021

 • Förslag till ändrade föreskrifter om kapitaltäckning och ersättningssystem för värdepappersbolag, FI dnr 20-14833
  Finansförbundet välkomnar det nya regelverket som är anpassat till värdepappersbolagens egenart och därigenom underlättar konkurrens på mer jämlika villkor. Finansförbundet ser gärna en utförligare analys av konsekvenserna för företag och anställda på både kort och lång sikt med utgångspunkt i företagens totala kostnader samt den totala arbetsinsatsen vid inlärning och anpassning av systemen. 

 • Komplettering av EU:s förordning om gräsrotsfinansiering
  Finansförbundet är positiva till förslaget att reglera marknaden för gräsrotsfinansiering eftersom det bidrar till en sundare och mera rättvis konkurrens mellan de finansiella aktörerna på marknaden. Finansförbundet välkomnar speciellt att även leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster omfattas av regelverket om penningtvätt och finansiering av terrorism. Finansförbundet ser det som ett steg i rätt riktning att fler aktörer omfattas av lagstiftningen och lämnar synpunkter på i huvudsak två tillägg.
 • Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsföretag, FI 20-22556
  Finansförbundet har inga synpunkter på remissen ovan.

 • Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen 
  I näringslivs- och tillväxtstrategin för Stockholmsregionen nämns bland annat kompetensbrist och behovet av att förbättra matchningen på arbetsmarknaden som områden som behöver åtgärdas inför framtiden. Finansförbundet lyfter i sitt remissvar fram kompetensutveckling som en del av lösningen på problemen med ”kompetensbrist” och icke-fungerande matchning på arbetsmarknaden.
  Kompetensutveckling handlar primärt om möjligheterna för de anställda att klara arbetet idag men också om att förbereda sig för kommande arbetsuppgifter. Det gör det extra viktigt att företagen agerar långsiktigt och försöker ”se runt hörnet” för att kunna bilda sig en uppfattning om vilka kompetenser som behövs i ett längre perspektiv. Alla anställda ska ges tid och resurser till kontinuerlig kompetensutveckling på arbetstid.

2020

 • Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner

  Finansförbundet framför i sitt remissvar invändningar mot en av grundpremisserna i den rådande lagstiftningen. I denna undantas banker, finansieringsföretag samt företag som sysslar med handel av finansiella instrument från att ställa ut (skattemässigt gynnsamma) kvalificerade personaloptioner. Motiveringen till detta är att banker och finansieringsföretag inte kan betraktas som innovativa. Finansförbundet anser att varken lagstiftaren eller någon annan har förmågan att förutse i vilka branscher som innovativa företag kan uppstå. Tillväxt företag kan uppstå i alla branscher, även i banksektorn och därför borde även banksektorn omfattas av lagstiftningen.

 • Riskskatt för vissa kreditinstitut
  En riskskatt riskerar att drabba sysselsättningen i finansbranschen mycket negativt. Finansförbundet också att en riskskatt kan skada den finansiella stabiliteten och snedvrider konkurrensen inom den finansiella sektorn. Slutligen anser förbundet att de motiveringar som ges till att införa skatten bygger på ett antal felaktiga antaganden och att utredningen inte lyckats redovisa vilka effekter som en riskskatt skulle få för finansbranschen och för samhällsekonomin. Finansförbundet avstyrker därför förslaget i sin helhet.
 • Ökad trygghet för visselblåsare, SOU 2020:38
  Finansförbundet är positiva till det nya EU-direktivet om ökad trygghet för visselblåsare som ska börja gälla i Sverige i april 2021. Det nya direktivet omfattar de delar som Finansförbundet saknar i nuvarande lagstiftning, som ett mera långtgående skydd för visselblåsare som omfattar flera aktörer. Finansförbundet lämnar inget eget remissvar.  
 • Förslag från PTS om ett maxbelopp som hanteras på varje bankkontor eller kassa
  I förslaget framgår det att myndigheten vill att företagen ska lämna uppgifter om vilka maxbelopp som hanteras på varje bankkontor/kassa. Finansförbundet anser att det är mycket olämpligt att information om bankkontorens maxbelopp sammanställs/aggregeras på detta sätt. Det går emot principen om riskminimering och innebär i stället en ökad risk för rån. Finansförbundet önskar därför att kravet om att uppge maxbelopp stryks.

 • En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag
  Finansförbundet ställer sig bakom de remissvar som inlämnats av Tjänstepensionsförbundet och Förhandlings- och samverkansrådet PTK i denna fråga.

 • Ändrar tillsyn i fråga om datarapporteringstjänster och referensvärden samt ändrade krav på insiderförteckningar

  Finansförbundet avstår från att ha några synpunkter på sakinnehållet i promemorian. Däremot vill förbundet framhålla vikten av att fackligt förtroendevalda som sätts upp på insiderlistor, som en följd av sitt fackliga uppdrag, måste ges information om detta av arbetsgivaren.

 • Sverige och bankunionen
  Utredningen visar att ett eventuellt medlemskap i bankunionen riskerar att öka arbetsbelastningen för de finansanställda. Vid ett medlemskap blir det därför viktigt att lagstiftaren tydliggör arbetsgivarens ansvar att säkerställa att de anställda ges tillräckliga förutsättningar att följa de nya lagkrav som kommer att ställas på dem. Om inte så sker riskerar de finansanställda att få en sämre arbetsmiljö.
 • En ny riksbankslag
  Finansförbundet tycker det är positivt att Riksbankens självständighet bekräftas och förstärks genom att autonomin tydligare uttrycks i lag. Samtidigt ska också lagstiftarens möjligheter att granska Riksbankens arbete i efterhand bli bättre, något som förbundet också ställer sig bakom.
  Finansförbundet anser dock att utredningen haft ett något för ensidigt fokus på kontanter som betalningsmedel. Förbundet efterlyser också satsningar som ger hela Sverige tillgång till en bättre teknisk infrastruktur som möjliggör elektroniska betalningslösningar. Det skulle lösa flera av de problem som beskrivs i utredningen och samtidigt bidra till en tryggare arbetsmiljö för arbetstagarna.

 • Sänkning av kontracykliska buffertvärdet
  För att motverka ekonomiska störningar på de finansiella marknaderna vill Finansinspektionen sänka det kontracykliska buffertvärdet med 2,5 procentenheter och fastställa det till 0 procent. Finansförbundet stöder förslaget.
 • Ett bättre premiepensionssystem (SOU 2019:44)
  Premiepensionssystemet har genomgått flera förändringar som innebär att antalet fonder blivit färre och att kvalitén blivit bättre. Innan man går vidare med att lansera en ny myndighet, en komplicerad valarkitektur och innan man tar ställning i frågan om fonderna ska upphandlas eller anslutas, anser Finansförbundet att konsekvenserna av de redan genomförda förändringarna först måste utvärderas.

2019

 • Ett säkert statligt ID-kort - med e-legitimation (SOU 2019:14)
  Utredningen föreslår förändringar gällande utfärdandet av svenska identitetshandlingar. Ett statligt identitetskort skulle minska arbetsbördan för finansbranschens anställda som utför identitetskontroller. Därför ser Finansförbundet positivt på utredningens förslag.
 • Remissvar på Riksbankens rapport: ”Riksbankens e-kronaprojekt, delrapport 2"

  Finansförbundet tycker att Riksbankens utredning på förtjänstfullt sätt redovisat både de fördelar och nackdelar som införandet av en e-krona kan medföra. Finansförbundets uppfattning är dock att det nuvarande betalningssystemet fungerar relativt väl och att de problem som eventuellt finns med bristande tillgänglighet och tillit bör lösas med andra metoder än ett alternativt statligt betalsystem.

  Underlag om Riksbankens e-kronaprojekt

 • Promemorian Ingripande mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor (Fi2019/00438/B)
  Penningtvätt och finansiering av terrorism är i stor utsträckning internationella företeelser. En välfungerande finansbransch är central för samhällets välstånd och det är viktigt att finansbranschen har omvärldens förtroende. Som ett led i arbetet att säkerställa att systemen inte används för penningtvätt eller finansiering av terrorism är det ett steg i rätt riktning att Finansinspektionen tillåts ingripa mot gränsöverskridande verksamhet.

  Finansförbundet tillstyrker förslaget i sin helhet och lämnar ett antal kompletterande synpunkter. 

  Underlag om ingripande mot utländska kreditinstitut

 • Promemoria: Några sekretessfrågor på Finansmarknadsområdet Fi2019/02360/V
  Promemorian föreslår nya bestämmelser för hur Finansinspektionen ska hantera uppgifter om transaktioner med/innehav av finansiella instrument - om uppgifterna är inhämtade på grund av bestämmelserna om anmälningsskyldighet. Finansdepartementet föreslår att sekretess ska gälla i dessa fall. Direktiven avser att stärka skyddet för både visselblåsare och den/de som utpekas. Detta väntas i sin tur ge förbättrade förutsättningar för upptäckt av missförhållanden inom de verksamheter som berörs. Finansförbundet tillstryker förslaget. Finansförbundet är positivt till ökat stöd för finansanställda som anmäler missförhållanden. Att anmälda individer skyddas inom ramen för sekretess, innan rättsliga förfaranden, är också en fråga om rättssäkerhet. Dessutom är förslaget nödvändigt för att uppfylla EU-rätten.

  Remissvar ”Några sekretessfrågor på finansmarknadsområdet” Fi2019/02360/V

 

2018

 • Promemorian Genomförande av 2018 års ändringsdirektiv till EU:s fjärde penningtvättsdirektiv (Fi2018/03025/B)
  En välfungerande finansbransch är avgörande för att samhället ska ha en fungerande ekonomi och ger därmed grunden för välstånd. Det ligger därför i samhällets intresse att säkerställa en hållbar och funktionell finansbransch som har omvärldens förtroende. Det är därmed nödvändigt att säkerställa att systemen inte missbrukas och används för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Finansförbundet välkomnar att skyddet för anställda utökas i flera väsentliga delar av författningsförslaget. Rätt förutsättningar för de anställda är ett måste för att direktivet ska leva upp till dess syfte.

 • Remissvar på promemorian: En ny reglering för tjänstepensionsföretag (Fi2018/02661/FPM)
  Finansförbundet delar den oro som förts fram av flera remissinstanser om att det föreslagna utökade kapitalkravet riskerar att drabba Finansförbundets berörda medlemmar negativt. Finansförbundet gör bedömningen att det finns en överhängande risk för att ett utökat kapitalkrav tvingar tjänstepensionsföretagen att placera en allt för stor andel av sitt pensionskapital i tillgångar med lägre avkastning. En sådan utveckling påverkar sannolikt de framtida tjänstepensionsutbetalningarna negativt.
 • Tryggad tillgång till kontanter (SOU 2018:42) 
  Finansförbundet delar kommitténs syn på att dagens kontanthanteringssystem är sårbart och att det, under överskådlig tid, kan finnas behov av att säkra tillgången till kontanter, bland annat utifrån det faktum att många i dagsläget inte tar del av digitala betaltjänster. Huruvida ansvaret för att säkra tillgången till kontanter bör tas av finansbranschen eller av staten har Finansförbundet i detta remissvar inte tagit ställning till.
  För Finansförbundet är kontantfrågan en fråga om medlemmarnas arbetsmiljö och Finansförbundet hoppas, oavsett ställningstagande i ansvarsfrågan för att trygga tillgången till kontanter, att arbetsmiljöperspektivet för de anställda tas i beaktande och värnas. Kontanter ska på sikt ersättas av andra betalningslösningar men det är av stor vikt att övergången till ett kontantfritt samhälle görs på ett ansvarsfullt sätt för att inkludera alla betalanvändare. 
 • Visselblåsare/Skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (direktivet KOM (2018) 218 final)
  Finansförbundet ansluter sig till TCO:s remissvar i denna fråga. Som komplement till TCO:s remissvar vill Finansförbundet tillägga att Finansförbundet som utgångspunkt ställer sig positiva till en bred definition av personkretsen och är positiva till att direktivet inte enbart utgår från traditionella anställningsförhållanden utan även exempelvis inkluderar oavlönade praktikanter. Finansförbundet anser också att arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser, fackliga ombudsmän, skyddsombud ellerandra typer av arbetstagarföreträdare bör omfattas till personkretsen.
 • Förslag till ändring av Finansinspektionens
  föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde (FI Dnr 18-11833)
  Finansinspektionen föreslår ändringar av det kontracykliska buffertvärdet. Enligt förslaget ska buffertvärdet fastställas till 2,5 procent.  Finansförbundet avstyrker förslaget med hänvisning till att Finansinspektionen inte på ett tillfredsställande sätt kunnat motivera varför en höjning av buffertvärdet är nödvändig.

 • Gräsrotsfinansiering SOU 2018:20 (FI 2018-/01303/V)
  Finansförbundet välkomnar utredningens förslag och uppskattar den uttalade ambitionen att skapa en sundare och mer rättvis konkurrens mellan de finansiella aktörerna på marknaden. Finansförbundet anser att de förslag som läggs fram är ett steg på vägen mot detta och tillstyrker utredningens förslag, men önskar två förändringar som förbundet anser vore i linje med utredningens intentioner om bibehållen konkurrensneutralitet.

 • Förslag till nya regler omförsäkringsdistribution samt vissa ändringar ifondregler (FI Dnr 16-175 99)
  Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter med anledning av regeringens lagrådsremiss; En ny lag om försäkringsdistribution. Föreskrifterna föreslås huvudsakligen träda i kraft den 1 oktober 2018.
  Finansförbundet tycker det är positivt att Finansinspektionen tydliggör vikten av kontinuerlig fortbildning och att myndigheten kvantifierat minsta antalet utbildningstimmar som varje anställd behöver få per år. Finansförbundet vill i detta sammanhang framföra att det bör tydliggöras att sådan fortbildning ska ske inom ramen för den ordinarie arbetstiden.
  Undersökningar som Finansförbundet låtit utföra bland förbundets medlemmar visar att det är vanligt att de anställda tvingas använda delar av sin fritid till sådan fortbildning som är nödvändig för klara olika typer av certifieringar och licenser. Då tillräcklig kunskap och kompetens är en förutsättning för att få delta i distribution av försäkringar, anser Finansförbundet att det är en absolut nödvändighet att de anställda ges tillräckliga förutsättningar att klara kunskapskraven.

2017

 • Förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FI 16-2467)
 • Ett ökat avgiftsuttag till resolutionsreserven (Fi2017/00971/B)
  Regeringen har i en promemoria (Fi2017/00971/B) aviserat att man vill höja de sammanlagda resolutionsavgifterna till 0,125 procent av det totala avgiftsunderlaget. Finansförbundet anser inte att en höjd resolutionsavgift kan motiveras med några föreliggande förhöjda risker för den finansiella stabiliteten. Tvärtom är svenska banker mycket mer stabila och välfinansierade än de flesta andra banker inom EU.

  Finansförbundet vill i sitt remissvar också påminna om att ovanstående förslag endast är ett av flera förslag på skattehöjningar riktade mot finansbranschen. Den 1 januari 2017 genomfördes ett avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser. Den lagändringen ökade statens skatteintäkter med 1,3 miljarder och påverkade främst bank- och försäkringsbranschen. Den nu föreslagna avgiftshöjningen till resolutionsreserven beräknas öka skatteintäkterna med 3 miljarder 2018 och 6 miljarder 2019. Dessutom har regeringen signalerat att man avser att återkomma med ett nytt förslag om en så kallad bankskatt (i praktiken en höjd arbetsgivaravgift för finansanställda). Det tidigare förslaget beräknades ge 5–7 miljarder i skatteintäkter. Om regeringen gör verklighet av alla sina planerade skattehöjningar kan finansbranschen således komma att drabbas av en ökad skattebörda inom intervallet 7,3–14,3 miljarder kronor efter 2019. Givet dessa invändningar måste Finansförbundet helt avstyrka förslaget om höjda avgifter till resolutionsreserven.

 • Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76) Utredningen föreslår en särskild bankskatt kopplad till arbetsgivaravgiften. Finansförbundet invänder mot själva utgångspunkten i utredningen att finanssektorn är underbeskattad och att skatten ska läggas på arbetsgivaravgiften. Moms är inte skatt på arbete utan en skatt på konsumtion. Finansförbundet är kritiska till att bankskatten ska finansieras genom en höjning av arbetsgivaravgiften. Det är inte rimligt att finansanställdas arbeten ska beskattas hårdare än andra yrkesgrupper på arbetsmarknaden. En skatt på finansanställda i Sverige ökar incitamenten för stora aktörer att flytta delar av sin verksamhet utomlands. Om regeringen anser att finansbranschen är underbeskattad bör den söka en skattelösning som riktar in sig på vinster och inte på arbete. Därför föredrar Finansförbundet en höjd stabilitetsavgift framför en höjd arbetsgivaravgift.

 • Finansinspektionens förslag till nya regler om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning (FI Dnr 16-12527) Finansförbundet är i huvudsak positivt till förslagen och tillstyrker dessa. Finansförbundet avstyrker dock förslagen i den del som handlar om att jämställa avskedande med fall där man godtagit en uppgörelse om att lämna sin anställning. Uppgörelser om att lämna en anställning är relativt vanligt förekommande i finans- och försäkringsbranschen, och är ofta ett verktyg som används för att hantera övertalighet vid omorganisationer. Att jämställa en uppgörelse med avskedande ger därför en missvisande bild av innebörden av sådana uppgörelser.

2016

 • Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Fi2016/02279/FPM)
  I promemorian föreslås en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU-förordningen. Finansförbundet vill att kretsen som omfattas av administrativa sanktioner blir begränsad och tydlig. Finansförbundet anser att det saknas effektiva mekanismer för att säkerställa skydd mot vedergällning, diskriminering och andra former av orättvis behandling för anställda som rapporterar om överträdelser Finansinspektionen och anser att förslagen rörande visselblåsning inte är tillräckliga. 

 • Beskattning av incitamentsprogram SOU 2016:23 (Fi2016/01042/S1)
  Utredningen föreslår en avgränsning inom vilka verksamheter företag som ger ut kvalificerade personaloptioner inte får verka. Dit räknas bland annat tillståndspliktig bank- och finansieringsverksamhet. Utredaren motiverar detta undantag med att bank- och finansieringsverksamhet inte kan anses som typiskt innovativ. Finansförbundet anser att beskrivningen är felaktig och tycker inte att en statlig utredning kan eller ska definiera vilka branscher som ska klassas som typiskt innovativa.

 • Stressmetod för bedömning av kapitalplaneringsbuffert (FI 15-11526)
  Finansinspektionen redogör vilken stressmetod som myndigheten har för avsikt att använda för att bedöma storleken på kapitalplaneringsbufferten i de största företagen. Finansförbundet avstår från att lämna synpunkter på remissen. 
 • Förslag till ny lag om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet (2015-330)
  För Finansförbundets medlemmar är det positivt att regelverket anpassas till det regelverk, Solvens ll, som råder i försäkringsbolagen genom försäkringsrörelselagen (FRL). Detta kommer att utgöra en ytterligare trygghet för individerna i placeringshänseende och Finansförbundet kan inte övergripande se några negativa konsekvenser med dessa förändringar.
 • Förenklade skyldigheter för återhämtningsplaner och koncernåterhämtningsplaner (FI 16-3510)
  Finansinspektionen föreslår föreskrifter om förenklade skyldigheter i fråga om vad banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag och vissa moderföretag ska ha för innehåll i sina återhämtningsplaner och koncernåterhämtningsplaner. Finansförbundet välkomnar förslaget då skyldigheterna för framförallt sparbanker, och mindre kreditinstitut samt värdepappersbolag kommer bli mindre betungande och hamna på en rimligare nivå.
 • Bekämpning av marknadsmissbruk (Fi2016/01010/V)
  Förslagen i promemorian syftar till att effektivisera bekämpning av insiderhandel, obehörigt röjande av insiderinformation och marknadsmanipulation. Förslagen syftar även till att i svensk rätt genomföra EU:s marknadsmissbruksdirektiv och komplettera EU:s marknadsmissbruksförordning. Finansförbundet delar promemorians bedömning att straffrättslig påföljd och administrativ sanktion inte ska förekomma för samma otillåtna beteende. Promemorian föreslår bland annat också att förbuden mot insiderhandel och marknadsmanipulation ska gälla även för en fysisk person som för en juridisk persons räkning vidtar sådana åtgärder som är förbjudna. Finansförbundet anser att förslaget är alltför långtgående och menar att det enbart är den juridiska personen som gör sig skyldig till överträdelsen som ska påföras en sanktion.

 • Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Fjärde penningtvättsdirektivet – samordning – ny penningtvättslag – m m (SOU 2016:8)
  Det fjärde penningtvättsdirektivet utgår från ett riskbaserat förhållningssätt vilket innebär att riskerna för att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism ska kartläggas och bedömas. Ett riskbaserat förhållningssätt ställer omfattande och långtgående krav på de anställdas kundkännedom. Deras förmåga att läsa av situationer samt hantera risker i samband med kundkontakter ställs på prov. Obehagliga och hotfulla situationer kan uppstå i mötet med kund när penningtvättsreglerna ska efterlevas. Finansförbundet välkomnar därför utredarens förslag att reglera utbildningsskyldigheten i en separat bestämmelse. Anställda som berörs av penningtvättsreglerna ska fortlöpande delta i utbildningsprogram och arbetsgivaren ska sträva efter att i möjligaste mån minimera riskerna och med hjälp av styrdokument och processer skapa en rimlig arbetsform för de som berörs. Enligt det fjärde penningtvättsdirektivet ska medlemsländerna vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda anställda från hot och fientliga åtgärder till följd av att de rapporterar misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism.

 • Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner. Delrapport 2 från 2015 års betaltjänstutredning (Fi 2015:02)
  Regeringen har tillsatt en utredning med uppdrag att analysera vilka lagändringar som krävs för att implementera ett antal EU-direktiv rörande betaltjänster. I utredningens direktiv har frågan om vilka lagstiftningsåtgärder som behövs för att möjliggöra insättning och uttag av kontanter på betalkonto tagits upp särskilt.

  Finansförbundet är mycket positivt till att utredaren delar förbundets bedömning att det inte är rimligt att lagstiftningsvägen tvinga banker att hantera kontanter. Utredarens slutsatser är att de åtgärder som är aktuella inte står i proportion till problemens uppfattning. Denna slutsats delas av Finansförbundet som av arbetsmiljöskäl strävar efter ett kontantfritt samhälle.

 • Förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån, Fi 14-16628, 2016-01-25
  Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter om krav på amortering av krediter som lämnas mot säkerhet i form av pant eller motsvarande i bostad (bolån). Föreskrifterna omfattar bolån som lämnas av kreditinstitut, det vill säga banker och kreditmarknadsföretag. Finansförbundet delar Finansinspektionens bedömning att utbildning i reglerna krävs för de anställda och att kundmöten kan ta längre tid att genomföra och att bolåneföretagen därför behöver mer personal.

2015

2014

2013 

2012