Finansförbundets dataskyddspolicy

Finansförbundet som organisation är personuppgiftsansvarig och har att behandla och hantera personuppgifter för att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen i enlighet med Finansförbundets stadgar och gällande kollektivavtal. Personuppgifterna ska behandlas med hög sekretess och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Denna dataskyddspolicy reglerar hur Finansförbundet ska samla in och hantera medlemmarnas personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Den beskriver också medlemmarnas rättigheter gentemot förbundet och hur medlemmarna kan göra sina rättigheter gällande.

Dataskyddspolicyn har antagits av Finansförbundets styrelse och gäller från 2020-11-03.   

Definition av personuppgift 

En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt kan identifiera en person.  

Grundläggande förutsättningar 

Genom medlemskapet i Finansförbundet har medlemmarna accepterat förbundets dataskyddspolicy och behandling av personuppgifter. Medlemmarna godkänner också att Finansförbundet använder digitala kommunikationskanaler för att kommunicera med medlemmarna. 

Insamling av information 

Denna dataskyddspolicy täcker all data som samlas in och tas emot direkt, indirekt, analogt och digitalt, inklusive personuppgifter som förbundet kan komma att erhålla genom kanaler såsom webbplatser, sociala media, kontakt per telefon eller mejl, på möten, mässor, kurser och seminarier. Exempel på sådan personuppgiftsrelaterad information kan vara:

 • Person- och kontaktinformation– namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, mejladress, telefonnummer, anställning, lön, fackligt uppdrag
 • Betalningsinformation– fakturainformation, bankkontonummer och liknande
 • Information om tjänster/förmåner/medlemsrabatter/stipendier – detaljer om villkor för de tjänster medlemmarna använder
 • Historisk information– facklig klubbtillhörighet, deltagande på kurser och seminarier, betalningar, medlemsavgift, lön, BESTA-kod, statistik, foto och liknande
 • Enhetsinformation– IP-adress, webbläsartyp, webbläsarspråk, ort, datum och tid för besök, internetleverantör och liknande
 • Geografisk information– medlemmarnas geografiska placering

Så här hanteras informationen 

 • All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra förbundets medlemstjänster
 • Finansförbundet kan komma att använda personuppgifterna för att informera medlemmarna i olika frågor som rör arbetsförhållanden, om den fackliga verksamheten och/eller liknande verksamhet, för att bedriva lönefrågor och förhandlingsarbete för medlemmarna, eller för annat arbete som förbundet utför för att tillvarata medlemmarnas enskilda eller gemensamma intressen
 • Finansförbundet kommer i vissa falllämna ut relevanta uppgifter till exempelvis mötesdeltagare, arbetsgivare och till förtroendevalda
 • Finansförbundet kan, för att utföra sina åtaganden gentemot medlemmarna och övriga intressenter, komma att överföra eller dela information med tredje part såsom leverantörer, underleverantörer, samarbetspartners eller arbetsgivare
 • Förbundet vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en hög skyddsnivå vid överföring till eller delning med tredje part
 • Finansförbundet kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Finansinspektionen eller andra myndigheter i de fall där förbundet enligt lag är skyldigt att göra det eller om medlemmarna har godkänt att förbundet gör det
 • Finansförbundet kommer inte att sälja den insamlade informationen vidare till tredje part
 • Finansförbundet behandlar all data i huvudsak inom EU/EES, alternativt i tredje land, med adekvat skyddsnivå och vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att all data hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå
 • Finansförbundet sparar medlemmarnas personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla syftet med att uppgifterna samlades in, för att utföra förbundets åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav
 • Medlemmarna har alltid rätt att kontakta förbundet för att få tillgång till de uppgifter som finns registrerade, få uppgifterna rättade, raderade eller kräva att behandlingen av uppgifterna begränsas

Uppdateringar eller ändringar av dataskyddspolicyn 

Finansförbundet kan, som ett resultat av stadge-, rättsliga eller lagstiftsmässiga ändringar, komma att revidera denna dataskyddspolicy. Ändringarna kommer då publiceras på förbundets webb. Finansförbundet kommer inte att göra omfattande förändringar vad avser säkerhet, ändamål med behandling eller delning av information utan att först meddela medlemmarna.

Frågor om Finansförbundets dataskyddspolicy 

Finansförbundet har ett externt dataskyddsombud via TCO och en intern dataskyddssamordnare på förbundets kansli.

Frågor kring personuppgiftshantering och dataskydd riktas till dataskyddsombud@tco.se eller via telefon 08-614 03 00.