Hantering av personuppgifter

Finansförbundet är som organisation personuppgiftsansvarig och har att behandla och hantera personuppgifter för att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen i enlighet med Finansförbundets stadgar och gällande kollektivavtal.

Har du som registrerad frågor kring integritet och personuppgifter så är du välkommen att kontakta Finansförbundet per post, telefon eller e-post:

Finansförbundet, Box 720, 101 34 Stockholm
Tel: 08-614 03 00
E-post: dataskyddssamordnare@finansforbundet.se

Medlemmars personuppgifter

Finansförbundet samlar in och tar emot personuppgifter direkt, indirekt, analogt och digitalt, inklusive uppgifter som förbundet kan komma att erhålla genom kanaler såsom webbplatser, sociala media, kontakt per telefon eller mejl, på möten, mässor, kurser och seminarier. Exempel på sådan personuppgiftsrelaterad information som kommer från dig kan vara:

 • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, mejladress, telefonnummer, anställning, lön, fackligt uppdrag.
 • Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer och liknande.
 • Information om tjänster/förmåner/medlemsrabatter/stipendier – detaljer om villkor för dessa tjänster.
 • Historisk information – facklig klubbtillhörighet, deltagande på kurser och seminarier, betalningar, medlemsavgift, lön, BESTA-kod, statistik, foto och liknande.
 • Enhetsinformation – IP-adress, webbläsartyp, webbläsarspråk, ort, datum och tid för besök, internetleverantör och liknande.
 • Geografisk information – medlemmarnas geografiska placering.

Vi kan också behöva samla in information om dig från andra källor:

 • Person- och kontaktinformation, som till exempel adress från Skatteverket.
 • Anställningsuppgifter, som till exempel arbetsgivare, arbetsplats, befattning, lön, sysselsättningsgrad från arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation.
 • När Finansförbundet administrerar ärenden som till exempel tvist med arbetsgivare, kan information om händelseförlopp inhämtas från andra involverade parter. Denna information kan innehålla personuppgifter om dig.

Finansförbundet kan också behöva hantera uppgifter om dig som har samlats in från andra medlemmar i samband med rekryteringskampanjer, nomineringar till förtroendeuppdrag, priser eller stipendier. I dessa fall informerar vi dig om det senast i samband med att vi samlar in uppgifterna.

Behandling av personuppgifter

Så här behandlar Finansförbundet dina personuppgifter, och vilken laglig grund som vi har för att hantera uppgifterna:

 • Personuppgifterna används för att administrera, tillhandahålla, utföra och förbättra förbundets medlemstjänster. (Avtal)
 • Personuppgifterna kan komma att användas för att informera medlemmarna i olika frågor som rör arbetsförhållanden, om den fackliga verksamheten och/eller liknande verksamhet, för att bedriva lönefrågor och förhandlingsarbete för medlemmarna, eller för annat arbete som förbundet utför för att tillvarata medlemmarnas enskilda eller gemensamma intressen. (Avtal)
 • Administrera förtroendeuppdrag, inklusive kontaktuppgifter, nomineringar, stödfunktioner och ersättningar till förtroendevalda. (Avtal)
 • Ta fram medlems- och lönestatistik i syfte att tillvarata dina fackliga intressen. Vi kan komma att behandla dina uppgifter i detta syfte även efter avslutat medlemskap. (Avtal för medlemmar, berättigat intresse för icke-medlemmar. Det berättigade intresset är Finansförbundets arbete i enligt med stadgan.)
 • När du deltar på utbildningar kan dina personuppgifter behandlas och delas med utbildningsanordnare eller konferensanläggningar. (Avtal. Samtycke för eventuella kostpreferenser)

Finansförbundet behandlar inga personuppgifter med automatiserat beslutsfattande.

Personuppgifter för icke-medlemmar

Vi kan komma att behandla uppgifter även för dig som inte är medlem i Finansförbundet. Detta sker i samband med att du kontaktar oss eller att du berörs av ett ärende som vi handlägger. Vi behandlar även dina uppgifter om du anmäler dig till en aktivitet eller prenumererar på vår tidning Finansliv. Finansförbundet kan också komma att få löneuppgifter och arbetsplatsuppgifter om icke-medlemmar från arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer i samband med lönerevision.

Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig i din yrkesroll som arbetsgivare, beslutsfattare, mediekontakt eller motpart där vi företräder medlem.

I de flesta fall är det du själv som lämnar uppgifter till oss:

 • Person- och kontaktinformation, personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress
 • Anställningsuppgifter, arbetsgivare, arbetsplats, befattning, lön
 • Information i samband med ärenden, medlemsaktiviteter eller undersökningar

Det kan också förkomma att person- och kontaktinformation till icke-medlemmar lämnas av en medlem i samband med ett medlems- eller arbetsrättsligt ärende.

Behandling av personuppgifter

Så här behandlar Finansförbundet dina personuppgifter, och vilken laglig grund som vi har för att hantera uppgifterna:

 • Hantera medlemsärenden i vilka du är en part eller ärenden som du kontaktar oss om. (Berättigat intresse. För att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk eller för uppföljning om du själv är i kontakt med oss.)
 • Administration av prenumeration och leverans av medlemstidning och nyhetsbrev som du valt att prenumerera på. (Avtal för prenumeranter. Berättigat intresse för övriga mottagare. För att opinionsbilda och påverka.)
 • Administrera presskontakter och beslutsfattare. (Berättigat intresse. För att opinionsbilda och påverka.)

Personuppgifter för leverantörer och samarbetspartners

Vi behandlar ibland personuppgifter för personer som arbetar hos våra leverantörer och samarbetspartners. Detta är i form av kontaktuppgifter som är nödvändiga för att underhålla vår avtalsmässiga relation, eller personuppgifter som förekommer i samband med fakturering. Informationen kan lämnas till oss av dig eller din arbetsgivare. Den rättsliga grunden för att kontakta leverantörer är avtal. Behandling av personuppgifter som förekommer i bokförings- beskattnings- och revisionsunderlag grundar sig på rättslig förpliktelse.

Vilka kan vi komma att dela information om dig med?

Finansförbundet kommer i vissa fall lämna ut uppgifter om dig till andra organisationer och myndigheter i de fall det krävs för att fullfölja uppdraget så som det beskrivs i stadgar, lag och kollektivavtal. Mottagare kan vara:

 • Andra mötesdeltagare – om du deltar i årsmöten eller andra av Finansförbundet organiserade möten eller utbildningar.
 • Försäkringsbolag – vi delar medlemsuppgifter med vissa försäkringsbolag för att de ska kunna tillhandahålla medlemsförsäkringar.
 • Banker – vi delar uppgifter med banker i samband med betalningar, fakturering, medgivanden och administration av dessa.
 • Arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer – vi kan komma att dela medlemsuppgifter med arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer inför lönerevision för att säkerställa att medlems rätt till lönerevision enligt kollektivavtal uppfylls. Vi kan även komma att dela medlemsuppgifter med arbetsgivare vid konflikt med arbetsgivaren.
 • SCB – vi kan komma att dela medlemsuppgifter med Statistiska centralbyrån för att samla in anonymiserat statistiskt underlag som är relevant för Vårdförbundet i arbetet med att utveckla professionerna.
 • Tryckeri, postombud och leverantörer av digitala kommunikationstjänster – vi delar exempelvis uppgifter om prenumeranter till tidningen Finansliv.
 • Leverantörer av medlemsförmåner – exempelvis erbjudanden eller rabatter.
 • Aktivitets- och konferensarrangörer – vi kan komma att dela uppgifter om deltagare vid medlemsaktiviteter, utbildningar eller andra fackliga sammanhang.
 • Myndigheter – nödvändig information till myndigheter såsom Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Finansinspektionen eller andra myndigheter i de fall där förbundet enligt lag är skyldigt att göra det eller om medlemmarna har godkänt att förbundet gör det.

Finansförbundet kommer inte att sälja den insamlade informationen vidare till tredje part. Finansförbundet behandlar all data i huvudsak inom EU/EES, alternativt i tredje land, med adekvat skyddsnivå och vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att all data hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig som är registrerad hos oss?

Finansförbundet sparar medlemmarnas personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla syftet med att uppgifterna samlades in, för att utföra förbundets åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav 

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Registrerade har alltid rätt att kontakta förbundet för att få tillgång till de uppgifter som finns registrerade. Begäran ska ske skriftigt till dataskyddssamordnare@finansforbundet.se .

Att få uppgifterna rättade, raderade, kräva att behandlingen av uppgifterna begränsas, att invända mot behandlingen eller att få ut uppgifterna (dataportabilitet). Om behandlingen grundar sig på samtycke har de registrerade rätt att återkalla sitt samtycke.

Finansförbundet har ett dataskyddsombud för att säkerställa att dataskyddslagstiftningen följs och att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt:

E-post: dataskyddsombud@tco.se
Postadress: Dataskyddsombud, TCO, 114 94 Stockholm

Om du upplever att dina rättigheter inte möts av Finansförbundet har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten rörande Finansförbundets behandling av dina personuppgifter.