Fotograf Lars Jacobson, från kongressen 2016

Kongressombudens roll

Du som är kongressombud har ett viktigt uppdrag – att tänka på hela Finansförbundets bästa. 

Självklart representerar alla kongressombud medlemmarna på sin arbetsplats – men på kongressen gäller det att lyfta blicken och se helheten. Att väga in de egna medlemmarnas behov, men också alla andra medlemmars och potentiella medlemmars behov. Vad blir bäst för hela Finansförbundet? Det handlar också om att tänka långt fram i tiden. Vad behöver vi göra de närmaste åren för att vara ett starkt förbund även på lång sikt?

Förberedelser inför kongressen

Förberedelsearbetet inför en kongress består av två delar för dig som kongressombud. Den första handlar om att läsa in dig på hela materialet. Den andra handlar om att diskutera kongressmaterialet tillsammans med medlemmar och andra förtroendevalda så att du kan komma väl förberedd för diskussionerna med andra kongressombud.

Under kongressen (så funkar det)

Kongressen är Finansförbundets högsta beslutande organ. Där diskuteras i vilken riktning Finansförbundet ska gå och vad vi ska åstadkomma tillsammans de närmaste åren. Kongressen fattar beslut kring alla motioner som skickats in från medlemmar och förtroendevalda. På dagordningen står också alltid val av styrelse och beslut kring Finansförbundets ekonomi.

Alla som är ombud på kongressen har samma rätt att påverka, begära ordet och rösta. 

Kongresspresidiets roll är att guida oss genom kongressen, göra processen tydlig och se till att allt går rätt till och att alla hänger med.

Efter kongressen

De beslut som kongressen fattar berör oss alla i förbundet och vi har ett gemensamt ansvar att arbeta med att förverkliga detta. Som ombud har du en självklar uppgift att återrapportera till medlemmarna på din arbetsplats om kongressens arbete och beslut samt att följa detta under den kommande kongressperioden. Många kongressombud har även andra fackliga roller, som t.ex. klubbstyrelseledamot, och i en sådan roll blir du medansvarig att planera och verkställa kongressbesluten på lokal nivå.