Vår organisation

Den fackliga organisationen ser olika ut på företagen beroende på storlek och hur arbetsgivaren har organiserat verksamheten.

Kontaktombud 

På de flesta arbetsplatser finns kontaktombud. Kontaktombudet väljs som representant för medlemmarna på arbetsplatsen.

Klubbstyrelse

De flesta medlemmarna tillhör även en fackklubb. Klubbstyrelsens ledamöter väljs av medlemmarna och det är klubbstyrelsen som leder det fackliga arbetet på företaget och arbetsplatsen. I de stora bankerna finns även koncernklubbstyrelser.

Regioner

Varje medlem tillhör också en region som leds av en regionstyrelse och som arbetar med fackliga frågor över företagsgränserna inom regionen. Det finns fem regioner: Norra, Västra, Östra, Södra och Stockholm.
Regionernas uppgifter är bland annat att profilera Förbundet och marknadsföra Förbundets verksamhet, arrangera aktiviteter för medlemmar och förtroendevalda, som gör det möjligt att träffas över företagsgränserna och utbyta erfarenheter. 

Under Kontakta oss hittar du kontaktuppgifter till regionstyrelserna.

Kongress - högsta beslutande instans

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. Här väljs förbundsstyrelse och beslut tas om strategiska inriktningar för förbundets framtida verksamhet. 

Vad som beslutades på senaste kongressen kan du läsa om här.

Förbundsstyrelsen

Förbundet leds mellan kongresserna av förbundsstyrelsen. Dessa personer väljs av kongressen.

Under Kontakta oss hittar du kontaktuppgifter till styrelsen.

Förbundskansliet

Vid förbundets kansli finns anställda tjänstemän som arbetar med att stötta förtroendevalda och medlemmar som inte har förtroendevalda samt verkställa de beslut som förbundsstyrelsen fattar om verksamheten. På kansliet finns exempelvis rådgivning till förtroendevalda och medlemmar, utbildare i olika frågor som exempelvis pensioner, lön och anställningsvillkor och utredare.

Under Kontakta oss hittar du kontaktuppgifter till alla anställda.