Ställningstagande rörande medlemskap i andra organisationer

Är det möjligt att vara medlem i Finansförbundet och samtidigt i en annan organisation vars grundläggande värderingar strider mot förbundets? Frågan var uppe för diskussion på Finansförbundets kongress 2019. En medlem kan uteslutas på grund av sina handlingar och uttalanden men inte för sina åsikter och varje fall måste bedömas enskilt, beslutade kongressen.

Förbundets grundläggande värderingar

I förbundets stadgar står det att förbundet bygger sin verksamhet på de värderingar så som de kommer i uttryck i svensk grundlag (bland annat rätten till organisationsfrihet), FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (religionsfrihet, yttrandefrihet, ägandefrihet och personlig frihet).

Vidare står det i stadgarna att medlem som ger uttryck för att han eller hon inte delar förbundets värderingar kan komma att uteslutas ur förbundet.

Handlingar kan granskas, men inte åsikter

Med utgångspunkt från dessa stadgeskrivningar fattade Finansförbundets kongress 2019 ett principbeslut om att förbundet inte utesluter medlemmar enbart på grund av deras åsikter, men att vissa handlingar och uttalanden kan vara grund för uteslutning. Den medlem som offentligt agerar/uttalar sig på ett sätt som strider mot förbundets värderingar har förbundet möjlighet att utesluta efter en granskning av det inträffade. Samma förhållningssätt gäller även för medlemmar som har ett förtroendeuppdrag i Finansförbundet och/eller i en annan organisation.

Frågan är komplex därför den inrymmer två tunga demokratiska principer som delvis krockar med varandra: principen om alla människors lika värde samt principen om organisations-, yttrande- och åsiktsfrihet. Därför ansåg kongressen att det var svårt att ta fram ett generellt förhållningssätt och att varje aktuellt fall måste granskas individuellt. Kongressens uppfattning var också att detta förfarande är det mest rättssäkra och mest demokratiska förhållningssättet.