Verksamhetsinriktning

På Finansförbundets kongress i november 2019 beslutades om den verksamhetsinriktning som hela organisationen ska sträva emot under kongressperioden (2020-2022).

Arbetsmiljö - önskvärt läge

Att arbeta för en hållbar arbetsmiljö för medlemmarna är en viktig uppgift för hela Finansförbundet. På lokal nivå ska de arbetsmiljöavtal som behövs för att bedriva ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete finnas.

I klubbarna ska det finnas förtroendevalda med bred kompetens som tillsammans med arbetsgivarna utvecklar arbetsmiljön genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom alla arbetsmiljöområden.

På Finansförbundets kansli ska det finnas spets- och sakkompetens inom alla arbetsmiljöområden.

När det krävs ska Finansförbundet driva ärenden vidare för prövning så långt det är rimligt.

Avtal - önskvärt läge

Finansanställdas kollektivavtal, som är en del av den svenska modellen, säkerställer medlemmarnas intressen. Kollektivavtal, centrala och lokala, med Finansförbundet är det sätt på vilket finansbranschens aktörer visar att de är schysta.

Kollektivavtalen ska ständigt förbättras och medlemmarnas löneutveckling och pensionsvillkor ska särskilt beaktas.

Spelreglerna ska vara gemensamma för hela finansbranschen. Därför eftersträvas kollektivavtal på minst nuvarande nivå i alla företag i sektorn.

Jämställdhet och mångfald - önskvärt läge

Alla medlemmar ska ha samma förutsättningar att utföra ett gott arbete. Finansförbundet ska driva och följa upp att arbetsgivaren följer lagar och kollektivavtal om jämställdhet, mångfald och likaberättigande.

Medvetenheten och kunskapen om de olika diskrimineringsgrunderna ska vara hög i företagen vilket leder till att ingen medlem trakasseras eller far illa på sin arbetsplats.

Inga osakliga löneskillnader ska finnas och kollektivavtalen ska generera lika lön för lika arbete.

Finansförbundets förtroendevalda ska spegla hela medlemskåren.

Medlemmars kompetens i en föränderlig tid - önskvärt läge

Medlemmarna ska ha möjlighet att ta del av ständigt pågående kompetensutveckling, utformad i samverkan med arbetsgivaren. Det är det bästa skyddet för fortsatt anställning och en tillfredställande arbetssituation.

Kompetensutvecklingen ska vara planlagd med en lång tidshorisont. Huvudinriktningen för arbetsgivaren när det gäller att möta branschens nya kompetensbehov ska vara att utveckla befintlig personal.

Det ska finnas gällande centrala och lokala kompetensutvecklingsavtal.

En stark röst - önskvärt läge

Alla ska uppfatta Finansförbundet som den självklara källan för saklig information om finansbranschen.

Finansförbundet ska bedriva ett framgångsrikt påverkansarbete genom eget utredningsarbete, opinionsbildande arbete i media, sociala medier och i andra kanaler. Lobbyarbete som sker genom personliga möten, kampanjer och aktioner samt proaktivt förhandlingsarbete lokalt och centralt ska stärka påverkansarbetet ytterligare.

Finansförbundet ska påverka politiska och i branschen fattade beslut med medlemmarnas arbetsvardag och långsiktigt bästa för ögonen. Finansförbundet ska fortsätta att uppmärksamma och delta i debatten i för medlemmarna prioriterade frågor.

Påverkansarbetet ska i första hand bedrivas där det har störst möjlighet till genomslag: tillsammans med andra aktörer, lokalt, regionalt, nationellt, och internationellt.

En stark organisation - önskvärt läge

En hög facklig organisationsgrad, en stark, kompetent och engagerande lokal och central organisation med välutbildade fackliga förtroendevalda samt ett kansli som stödjer de förtroendevaldas arbete är viktiga förutsättningar för Finansförbundets långsiktiga arbete med att förbättra medlemmarnas villkor.

En stark organisation med hög organisationsgrad och kompetenta förtroendevalda ger en förhandlingsstyrka i arbetet med att utveckla befintliga och teckna nya centrala och lokala kollektivavtal.

Finansförbundets värvningsarbete ska vara situationsanpassat. Gentemot den enskilde presumtive medlemmen ska arbetet vara individanpassat. Värvningsarbetet ska präglas av långsiktighet, uthållighet och professionalism. Alla presumtiva medlemmar ska få frågan om medlemskap. Alla inom organisationen ska känna ett eget ansvar att på olika sätt värva de blivande medlemmarna.

Finansförbundets förtroendevalda ska ha den kompetens som de behöver för sitt uppdrags speciella utmaningar. Förbundets kompetensutvecklingsinsatser ska ständigt utvecklas för att möta de förtroendevaldas behov och ska hålla hög kvalitet. Insatserna ska vara så utvecklande och utmanande att förtroendevalda gärna vill engagera sig djupare. Det ska uppfattas som meriterande att vara förtroendevald i Finansförbundet och det ska gå att växla fram och tillbaka mellan fackligt arbete och annat arbete i företaget.

Alla förtroendevalda i Finansförbundet ska ha rimliga arbetsvillkor så att förtroendeuppdraget kan utföras med hög kvalitet.

Kansliets kompetens ska svara mot de utmaningar som förbundet står inför.

Finansförbundet ska vara en levande och lärande organisation som hela tiden utvecklas genom ett öppet samtal bland medlemmar och förtroendevalda. Samtalet ska pågå på alla nivåer och arenor. Engagemanget och delaktigheten ska vara hög för att förbundet ska upplevas som relevant för medlemmar och klubbar i vardagen.