Verksamhetsinriktning

På Finansförbundets kongress i november 2016 beslutades om den verksamhetsinriktning som hela organisationen ska sträva mot under kongressperioden (2017-2019).

Arbetsmiljö, önskvärt läge 2020

Arbetsmiljö är en viktig uppgift för hela Finansförbundet. På lokal nivå finns de arbetsmiljöavtal som behövs för att bedriva ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete. Lokalt i klubbarna finns det förtroendevalda med bred kompetens som tillsammans med arbetsgivarna utvecklar arbetsmiljön genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom alla arbetsmiljöområden. På Finansförbundets kansli finns det spets- och sakkompetens inom alla arbetsmiljöområden. När det krävs driver Finansförbundet ärenden vidare för prövning så långt det är möjligt. Den upplevda arbetsmiljön enligt den arbetsmiljöenkät som Finansförbundet genomförda februari 2016 har på samtliga områden förbättrats.   

Avtal, önskvärt läge 2020

Finansanställdas kollektivavtal, som är en del av den svenska modellen, säkerställer medlemmarnas intressen. Spelreglerna är gemensamma för hela finansbranschen eftersom de flesta företag omfattas av kollektivavtal mellan BAO och Finansförbundet, eller av avtal på samma nivå i annat avtalsområde. Kollektivavtal med Finansförbundet är det sätt på vilket finansbranschens aktörer visar att de är schysta. För att avtalen ska kunna fungera har alla förtroendevalda i Finansförbundet rimliga arbetsvillkor så att förtroendeuppdraget kan utföras på ett kvalitativt sätt.

Inflytande och delaktighet, önskvärt läge 2020

Finansförbundet är en levande organisation som hela tiden utvecklas av ett öppet samtal bland medlemmar och förtroendevalda. Samtalet pågår i alla kanaler, och på alla nivåer och arenor. Engagemanget och delaktigheten är hög eftersom förbundet är relevant för medlemmar och klubbar i vardagen. Inflytandet handlar både om att tänka till om andras förslag och att skapa egna.

Jämställdhet och mångfald, önskvärt läge 2020

Alla medlemmar har samma förutsättningar att utföra ett gott arbete eftersom Finansförbundet alltid hävdar principen om jämställdhet, mångfald och likaberättigande. Medvetenheten och kunskapen om de olika diskrimineringsgrunderna är hög vilket har lett till att ingen medlem trakasseras på sin arbetsplats. Alla osakliga löneskillnader är borta och kollektivavtalen genererar lika lön för lika arbete. Finansförbundets förtroendevalda speglar hela medlemskåren.

Kompetens, önskvärt läge 2020

Finansförbundets förtroendevalda har den kompetens som de behöver för sitt uppdrags speciella utmaningar. Förbundets utbildningar är i ständig utveckling för att möta morgondagens behov och har sådan kvalitet att de i sig är ett skäl till medlemskap i Finansförbundet. Samtidigt är de så utvecklande och utmanande att förtroendevalda gärna vill engagera sig djupare. Det är meriterande att vara förtroendevald i Finansförbundet och det går att växla fram och tillbaka mellan fackligt arbete och annat arbete i företaget. Kansliets kompetens motsvarar de utmaningar som förbundet står inför.

Medlemmars kompetens i en föränderlig tid, önskvärt läge 2020

Medlemmarna har en ständigt pågående kompetensutveckling utformad i samverkan med arbetsgivaren. Detta är det bästa skyddet för fortsatt anställning och en tillfredställande arbetssituation. Kompetensutvecklingen är planlagd med en lång tidshorisont.  Huvudinriktningen för arbetsgivaren när det gäller att möta branschens nya kompetensbehov är att utveckla befintlig personal.

Påverkansarbetet, önskvärt läge 2020

Finansförbundet bedriver ett framgångsrikt påverkansarbete genom eget utredningsarbete, opinionsbildande arbete i media, sociala medier och egna kanaler, lobbyarbete med personliga möten, samt med kampanjer och aktioner. Finansförbundet sätter agendan i prioriterade frågor och har hela tiden medlemmens arbetsvardag i fokus i arbetet med att påverka de stora besluten i branschen. Påverkansarbetet bedrivs gärna i samverkan med andra aktörer om det ökar chansen till genomslag. Påverkansarbetet bedrivs där det har störst chans till genomslag: lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt. Alla vänder sig till Finansförbundet som är den självklara källan för saklig information om finansbranschen.

Rekrytering, önskvärt läge 2020

Alla har behov av ett fackförbund men i livets och anställningens olika faser ser det olika ut. Därför är Finansförbundets rekryteringsarbete situationsanpassat. Gentemot den enskilda blivande medlemmen sker ett individanpassat arbete. Där klubb finns coachar och kompetensutvecklar den kontaktombuden som genomför själva värvningsarbetet. De viktigaste ambassadörerna för Finansförbundet är alla nöjda medlemmar.

Rekryteringsarbetet är långsiktigt, uthålligt och professionellt. Frågan om eventuellt medlemskap ställs på rätt sätt, om och om igen. Finansförbundets organisationsgrad ökar stadigt.