Europeiska företagsråd

EWC /European Works Council/ Europeiska företagsråd/EFR – alla dessa begrepp beskriver en transnationell kommitté som representerar arbetstagare inom ett företag/en koncern över nationsgränserna.

EWC infördes med rådets direktiv 94/45 EG den 22 september 1994 och kallas också hörnsten till det sociala Europa. Syftet med direktivet om Europeiska företagsråd (European Works Councils, EWC) är att förbättra rätten till information och samråd om frågor som har betydelse för de anställda i EU s medlemsstater i internationella eller multinationella företag

Den 6 maj 2009 presenterades det nya direktivet 2009/38/EC som ersätter den tidigare lagen om europeiska företagsråd. Genom det nya direktivet har de äldre bestämmelserna i direktivet 94/45 EG omarbetats, det vill säga ändrats eller upphävts, och i vissa fall har nya bestämmelser införts. Direktivet skulle omsättas till nationell lag tills den 5 juni 2011, hittills har det tyvärr inte gjorts i alla länder.

Den 6 juni 2011 trädde det nya svenska lagen om europeiska företagsråd (lag 2011:427) i kraft. Den nya lagen ersätter den tidigare lagen om europeiska företagsråd med anledning av de förändringar som gjorts i direktivet.

Genom det nya direktivet finns det förbättringar för arbetet i ett EWC; t.ex. information och samråd har definierats tydligare, styrgruppens roll har stärkts, fackets roll har erkänts och det finns numera också rätten till utbildning för EWC medlemmar.

För de anställda i Finansförbundets bransch i Sverige är det också viktigt att det finns ett gränsöverskridandet inflytande. De flesta påverkas av att företagens affärs - och produktionsbeslut fattas över landsgränserna. Vi tycker att den ständigt pågående strukturomvandlingen ska ske med fackligt inflytande. Våra medlemmar behöver samarbeta internationellt för att kunna påverka och få inflytande vid förändringar och omstruktureringar. Företagen har mycket att vinna på ett väl fungerande fackligt inflytande. Det ger besluten bättre förankring och skapar en bättre fysisk och psykosocial arbetsmiljö. När inflytandet fungerar finns bra kommunikation mellan arbetsgivaren och medarbetarna. Detta leder sammantaget till att företaget går bättre och därmed har möjlighet att erbjuda de anställda bra anställningsvillkor.

Drygt 60% av alla anställda i den Europeiska Unionen representeras idag av totalt cirka 987 europeiska företagsråd, det vill säga drygt 18 millioner människor. Ett EWC ska finnas i företag som har minst 1000 anställda fördelade på minst två länder inom EES området och med minst 150 anställda i vardera minst två länder. Samtidigt har inte alla företag som omfattas av direktivets tillämpningsområde skapat något företagsråd.

Den svenska lagen om Europeiska företagsråd utgår från att representanter för de anställda bilder en multinationell förhandlingsdelegation, vars uppgift är att förhandla fram ett EWC- avtal med arbetsgivaren. Detta avtal ska reglera företagsrådens uppbyggnad och verksamhet samt vilka frågor som ska behandlas.

Organisationsförändringar, nya arbetsmetoder eller produktionsprocesser, fusioner, nedskärningar, företagets struktur, ekonomi, kompetensutveckling/utbildning, arbetsmiljö och yttre miljöfrågor – det är typiska frågor som behandlas i ett europeiskt företagsråd.

Finansförbundets stöd för EWC medlemmar:

Många företag inom finansbranschen har redan idag omfattande verksamhet i flera länder. Vi tycker att det är viktigt att våra medlemmar får kunskap och stöd för att kunna påverka företagens beslut genom att samarbeta över gränserna.

Om våra medlemmar ska förhandla eller omförhandla ett EWC avtal kan vi stödja de för att dra full nytta av samtliga förbättringar som införts i det nya direktivet.

Det nya direktivet understryker också att särskilda förhandlingsorgan eller europeiska företagsråd som deltar i en omförhandlingsprocess kan bistås av fackföreningsrepresentanter. Det är viktigt att förhandlarna uttryckligen begär att de fackliga organisationerna ska delta i själva förhandlingarna.

Vi stödjer också våra medlemmar som ingår i en förhandlingsdelegation för att förhandla fram ett EWC-avtal för första gången med information vad avtalet enligt direktivet ska innehålla och vi kan också informera om god praxis som är av högre standard än enligt de minimikrav som fastställts i EWC-direktivet.

Genom vårt medlemskap i NFU – Nordiska Finansanställdas Union – och UNI har vi ett ökat samarbete i finansbranschen över landsgränserna och kan hjälpa till att våra medlemmar få goda möjligheter till erfarenhetsutbyte.

Finansförbundet har tillsammans med SEB och NFU genomfört ett europeiskt projekt som ska stödja SEBs EWC medlemmar; läs mer om projektet.

Länkar: